Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
··ηη·ν·ν
9 "Μ'!'Μ"ΉΜ!" ||||||
ΕκὁΟτη5: Κωνστοντἱν05 Μητση5
24|ονουορἰσυ 2016 · Αρ.Φυῆῆου 946 · Τ|μηῖ ευρώ
|ὁ·0κτησίο: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
0|ΜΕ|'Μ0|ΧΑΜΕΝ0|
κοπο... κοηπο μετο ηο|τοσφοη|σπκο
0 Τσίπρο5 σφηνει με μειώσετε των κυρ·ων συντσεεων στην επομενη κυβέρνηση
Τι γἱνετο| με εῆευθερου5 επογγεημοτἱε5, ογροτε5, ονοπηρου5, γυνοἱκε5, ενστοῆου5
Κοροῖ6ἱσ οι νεε8
οντ·κειμεν·κε8
θο Βυθἰσουν η οποσ την ογορο
Ανοῆυτικοἰ πἱνοκε5
Σεπ. του
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑῖ|Α
Φουῆ ο· μηχονὲ5
οπο Κυριοκσ
ΕτοιμοΖει
Πυρετωὁὡ5 το
κυΒερνηπκο
ΠρΟΥ00μμΟ
ΣΥΡΜΑ
Στο φω5 ο· κομμοτ·κοἱ
διορισμοί
Νεε5 οποκοῆυψε|5 γιο συγγενεἱ5
κο' φἱῆου5 που Βοῆευε| στο 6ημσστο
ΓΕΡΜΑΝ|Α
Σε νευρ·κη κρἱση
η Μερκεῆ
Το προσφυγ|κο ὁοημοΖει την ίσιο,
σου κοι την ΕΕ.
“ ) Ν ο Μ τ ο
β | ά
Εινο· η Εῆ Ποσο μο5, ονοητε!
Η οπσροὁεκτη κο· προσΒῆητ·κη φροση του Γερμανού υπουργου οικονομ·κὡν
Βοῆφγκονγκ Σο·μπῆε («·Εἱνο· η εφσρμογη τηε συμφωνἱο5, Βῆσκσ!») πρσε Μέσι
Τσίπρο σφρσντσε την πορουσἱο τουἘῆῆηνσ πρωθυπουργού στο Διεθνἑ5 Οικονομ·ῆογ·κσ Φορουμ στο ΝτσΒοε. Το σποἰσ εξεῆἱΧθηκε σε Βστερῆο ντο τον κ. Τσἰπρσ.
σῆῆο κο· την κυΒερνηση του. κοθὡ5 δεν μπόρεσε νο πεἱσε· κονενσν οπο του5 συνσμ·ῆητε5 του ντο με εῆῆην·κἐ8 θέσω· Ανυθἑτωε, επέτρεψε νο γἱνουν σκρω5 υποτιμηοκο ντο τον ἱ6|ον σχοῆ·σ, που, οῆἱμονο. σντονσκῇουν στη διεθνη σε·σπ·στἱσ τη5
Χώρο5 μο5. Η Εῆῆσδσ κινουνευε· κο· “στη με διεθνη σπομονωση.
τω. '243
ΝΑΟΥ" Η" “Βτ'(»
“Το 201 6 θο εἱνσι
μἰο ποῆυ ουσκοῆη
χρον|ο»
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΜΚΟΥΡΑΣ,
“ Βουῆευτη5
 Φθιωτιὁο5Ν.Δ.
Ζεῆ.8
<·Υῆοπο|ουμε
ουσκοῆσ μετρο»
ΑΝΝΕΤΑ
ΚΑΒΒΛΔ|Α,
Βουῆευτη5 Β'
Αθηνων ΣΥΡ|ΖΑ
Σεπ. 6
ΚΟ|ΝΩΝ|Α
Η επονοστσση
τη5 γροΒοτσ5
Εξοντῆηθηκε η ονοχη
τη5 μεσοἰο5 τοξη5
τη 17
θΥΡΑ Β
Η «ΒτΚ» σκορορε·
κοι σσ5 στεῆνει τομεἱο
τω. 22