Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πάρτι τρόικας στα "γενέθλια" Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΡΑΜΑ ΕΕΤ; ΤΣ Η - - ΑΜ Μέ ΤΟΤΕ
ΧΑΜΑΜ 'Τ ~ Ι. .Τ .Ο ΝΤοῖΑ
κνκΑον  μ ΠΖ¦ΠΜΜ Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ
Ο ..ΤΚ ¦ΤΞζΝ“Ν  ι. Ρ ΤΤ  ΑΥΤΙΩΝ
Α ε· ° 3' Έ: | 04 Τ'. ν
` ΟΡ αφ Οζ  Το
ΗΤΤΑ:: · Ξ!Νγ""ι
` ΑΝθΡηπ·Πῇἶξ^ΜφπΣ- - '· χ_ ¦ , ¦ Ι
` ΡΑ!” Δ°'””·ἶ Ρ
` - · Η·
Τ ρ* · έ Μ ; ΧΑ
· ξ Ε ἄέ |
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΠΑ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ
κΑΤ Τ|Σ οΕΡΑΤΤΕγΤΤκΕΣ ΤΟΥΣ |Δ|0Τ|·|ΤΕΣ
ΥΥαΡάΚη8 ..
Μ.ε-τγροΞ.:οΜ ΤΟΣΟ ΚΜ@Ο@ΜἶΞ
ΜΕ Ξ» Ξ ἔἶ@Σ ΣΑΜΟ ὅ Σ
ΜΠΑΣΟ 24 ΠΑΝ©ΥΑΡ©Υ ΖΟΟ Ο ΑΜΜΟΣ Ι ΤΟΜΕΑ ΣΣΕ Ν Ε ΟΟΣΑ ΝΤΕ ΟΣ ΟΡΟΣ@ΟΡΕ
3 ΑΚΥκΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕ|ΣΟΔ|Α
' _ _ · _ @Π ΔΑΝΕΠΞῖΕΞ ΑΑΞΠΜΟ@Ν@ΥΝ» ῖ@ ΑΞ@Α^ΠΞῖΠ%@
.Δ · 'Δ Δ ' . κΑ| ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΟΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 2 Α|Σ. Ο
ο · Π Ι Ι
Λ αρη τροΤκας
°# ° στο “γενέθῆΤΟ" ΤσίΠρΟ
Η κομμαΤ|κή βάση Του
ΣΥΡ|ΖΑ γιορΤἀζε| Τον ΤΤρῶΤο
χρονο οΤην εξουσία με Τους
αγρ6Τες οΤα μΤΤλόκα κα' Τους
εποΝγελμαΤῖες σΤοΟς δρομους
Η Τρο|κα ζηΤἀε| ε|οοδημαΤ|κἀ Το ΔΝΤ Ε|'||Σ'|'ΡΕΦΕ| 
κρ|Τῆρ|α οΤ|ς εΤΤ|κοΟρ|κές ΜΜΜ [ΒΛΕΠΕΙ] 
οΟνΤἀξε|ς κα' οΤην εθν|κῆ ΜΑΥΡΟ] ῖ[ΡΥΟἩΑ
ούνΤαξη Των 384 €. ΣΤο ΤραιΤέζ| >ῖ@ @ΠΟΝΟ
κα' ΤΤερ|κοΠἑς κΟρΤων σΟνΤἀξεων [ΠΡ@ἶΜ@Λ@ΟΠΞΜ@
 ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞ|ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ |ΣΧΥΡΟ |'|ΡΟΒΑΔ|ΣΜΑ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΑ ΓΚΑΛΟΠ
Η |'|Ρ|Ν ΚΑΝ ΨΗΦ|ΣΤΟΥΝ ΤΑ Ε|'|ΩΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ
Π ΣΕΑΤΔΕΣ 3-5, 8, Τ:-Τ3
Ν.Δ. ΤΟ ΑΣΦΑ/Χ|ΣΤ|ΚΟ Ε|ΝΑ| Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΣ|ΠΡΑ - ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ " 
Τ η έ ή Τ _γ Τ
Τ .¦Τ Τ Τ Τ . Τ Ο ` ΕΜ Μἑ[ΜΝΟ@ἔΟ >~*ἰ`κ;ῇ¦ με
. Τ Τ ΤΤ .Τ Τ Ἡ ΟΟΟΟ@Ο@ΟωΟ Ο “έ 2% “Τ 4'
ο ΟΜΩΣ
(ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΝΑΛΥΣΗ
π . .- οΤγΤΤοΣχΕΣΕΤΣ Σ “.¦ ΤΤ Τ ΤΤ¦ Τ Τ - · · · · · · ΤΣΤΤΤΡΑ, Η ψΗΦοΣ
. . . ΤΩΝ ΑΤΡοΤΩΝ
ΚΑ| ΤΑ ΤΡΑκΤΕΡ
· Ο · · ^ Α ^ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ
ΝΝ' Ν “ 
ΜΜΜ: πΑΤΤΑΑοΤΤοΤΑοΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟ
Ο κγΠΡ|ΑκοΣ ΛΑΟΣ Ε|ΝΑ| ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔ|,
> ν Ἡ Τ Τ ΕΝΩ Η ΤΟΥΜΠΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕ| ΑΔ|ΑΑΑΑκΤΗ
_ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · ΣΕΝΑΑΣΟ
. #ὸ ΒΑΣΤΑΝ: ΤΕΟΡΤΤΑΑΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΕ ΟΝΝΕΔ
' |ΑΣ0ΝΑ, Η ΓΕΝ|Α ΤΟΥ “ΞΕΡΕ|Σ Π0|0Σ
. Ε|ΜΑ| ΕΓΩ” κΑΤΕΣΤΡΕψΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο· ΑΡΘΡΟ · ΣΕΝΑΑ ΤΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα