Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ι . . Μ
. . . . -.:;,.··..::_
· . . _ . · ο · · . _ `
« · ·
. Ψ ' ' Ό·
. · ' . . ο ο ···.._“.`
· . Ψ · · · · ο · ° .'
-==-···::
Μ“_Γ=“Ρ¦ΓΜ ΜΜΜ μ “ _<
ἔκ. · Ισ Β·Ἡπω πωωῦἩῳΠωΜ
ω το Μ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑΤ8Α, Με5, ΡΑυ|.50Ν
Μ  των ΜΜὡν
σε κυβερνηση - τραπ8ζἱτ89
ΟΙ 3 ΜΜΜ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΟΑΡΠἈΙ. ΟΟΝΠζΟΙΒ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ · ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΙΕΜ ΚΜΟΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣΠΑἩΚΥΒΜΜΕΝΑΝΠΊΏΝΜΔΜ
~»¦Ι·ι·ΜΜΜΜΜ Ι _ ή νοκ
4υω·Μ-·ππ·--ΜωΩΜ-Μ;ῖ6“ έ °'
ο· Μακ ΜΜΜ( ΜΜΜ  
Γ ,·;_ΐ·<¦¦
_ ϊ 'Β··ΜμκΜΜ_ αὐπΜκΜ7βω.ΜΜΜωο
με"ο"Μ η”κΜΜΜ ωΜ.ΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜ.ω ΜΜΜαΜΜᾶΜωΜ · Δω; χμ;
ῖΜ ΜΜΜΜμη ΜΜΜ·Μ·ΜωΜναω
θ Μ*_Μ-Μ ωΜΜωΜΜΜΜ .Ε
ΕΜωέςα ΜόνΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜ ν9ς
όΜοΜἩ οᾶνστσΜ5ω.ΜὰΜαΜΜ· ωωΜΜΜω. χωνῳ___
Κ ασ Μ
' Αιῳι0 ο )ζΥΗΖΑ Η!!
κι ΑΝ ΕΛ κλέψω· ένω·
φόνο στην ω›.ω η·
γυρωζων. Η ωΙνωήο_
ΚΗβοιΙ. δ£νγ1ῳιόἀμ
(ΜΜΜ Μιδ“Μ“τμ ὰωκὡκτωι. (ιντὴρ(ι ώ)Δ
κι” ωΜύ γη ω (Μι
(ΜΗΝ ·1ιηιΒύ“Πὡ Πι μὴΜ
ωι1ωῦιιβ£ ο ι 'Μήπως
οι διαυβἑ4ΜΜ“ ως ιώ
_=·`“.ω - α·
“οι αγορές·  “·
ΊΝ; “ ·
ως Κω ιο (χιο ανω»·ί)ὲΙως ημκΗιιθύ ΜΗΝ·
ω).ο. διιπιμζόμ:κυς
μ σκΊωνὐσιω κι" Μυμἰς αφή η›ωιΙνωῶΔενώ ένω ·ὰιιίαρω οθωμ5 Μνημ(Μο ω αιοώ ο
ἱὶκκ ι“έγμ1ψε “κ ωοά·
Άσμα μια (ι(Ξ·:ξοὁΜ διοηΜηιὰ τωΜ.
ΠΜ” ιι)1ὶθυω. βέβαιο.
ω στων ένα “ιπύ φαι·
η κ. 'Ιὶἱ“ρω πιω
. >ΜΜμ  ΜΒΜ, ΜΜΜ Μ
ΜΜΜ ·
Πισω· κι" ΜΗ· το Η. η ΜΜΜ “ΜΜΜ “Με
 ` “ Μ τΡΑηΕΖΑΠΕ·ΡΑιΩΣ
η 'Γ ε'›μ“:κω · Δ ·
.¦ . 12Μ#ω
"" " ' ὶ 2¦Β·ωωαΜΜ `
ι ··· Η ι “Μι
· ·· · .  "ΜΜΜΜ