Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΜΜ κι'
μονοῆοοκΜτο ο
νννννν.οχιορω5.9τ .ιἙ"`ἶἶἴ`Β.ΤΛΜΜΝΜ
ΜΟ Ο Ο ΜΟΧΟ$
Η Α "Ι ι.ιιικιιιι: 
Η ονιοοιιιιοε
Ο Η νικιι τω Μιοκω κοι Πισω οι·ιο το κῆειοΕο5 οοοι:ε:5 Βου Νοοβο5. .. ΑΜ
ό ο' ΜΜΜ μ Ϊ Ξ Το μονομοοο Σοιμοῆο¦ ΜΜΜ κοι " Μ Μ'
ΜΜΜ το τοῇεφωνομοτο 'Μονο κοι οι νοεε ισορροοίοε ονομοοο 'Η Η
σε βοΟΠεΟω5 ο Τοιορο5 πιο «Βοομοοε» “ Η οοοιοιοο γιοπο Ο' 
Ι . κοοο5 κοι το μἑῆῆον του ΔΝΤ Κοι Δ : :κ · ΠΜ'
Ο  ονοβοθμιοο-ἑκοῆοΕο οοο ων θιεθνἡ οίκο Ο ' _ _ "Η
Μαιο Μμωκοιιιιωων 88ο πω
' ` - ΜΟΜ|ΣΤ||(Ο - ΦΟΡΟΛΟ|'||(Ο - ΔΗΜΟΤΗΣ"
ι _ ¦._.| ο Ν "ῖΛι .Ἡ  ϊ 4 γ γ
ο Η. Ἀ“Ο . - . `
Έ  Υ “ Τ. Π 'ιΐ"-: |κι Χ.
Η;Ί· β ·-Λ· β; 54 /` ._ ἔ
Ύ? κι; ' ω *ων 
Ξ γ' _.`Ξ7 κ, Ι ι _ ι Γ _
ζζ_8 οκ;» “ κι ι ¦ .
το ιῆ%; “ΜΕ ι- 7 ` 
1;Ί μ;μ= κι” ή ι'
Ο ΤΕΝ'ΣΤΔΣ
ΤΗΣ ΔΓΟΡΔΣ!
Τέρμα το κροοοε
ο: Η ονοΒοΟμιοο οοο το Οτοοοοι·ο Ο Ροοι·'8 κοι το μονομο του ΝωΒω
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ, Ο' ΠΑΛΜΟ|(ΟΜΜΑἩΚΟ| ΥΠΟΥΡΓΟ'
ΜΕ Τ|Σ ΕΜΜΟΝΕΣ ΚΔ' Τ|Σ |ΔΕΟΛΗω|ΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΚΑΤΑΜΒλΝ;
Π Το βῦρ'κῦΜκω Μ" ΙΟ" ΜΜΜὁωνΜοωΜΟΜ ΜΜΜΜκοιΜοΜΜ° ουνΜΜἱων
73χοονοιι κοΒιιγιιιιι
Μπ£ρ58ὐειω Το νέα επεισόδιο στον
το οοικνίοι με <<ομορτωῆῆ» ιστορία του Ε85!
το ΜΜΜ ·
` ( .
' Με οποιο κοινοοκο - _.τ :ι >` “ΣΧ 
· · η ι 2 . “ε '_ μέ? |. έ9==:εειιιι4--ι:ι Τ
κρινω 8ο οΩοκπιιοωΒοι ο 3;ῳεὴ .ο # 
, , οιιωιονιιωΕοομω “Μ||8ίΟ“Μ Δ ο -7 ι
Η [ΠϋΥχβΟΥΠ] ΕΞΧΥΠ ΕιοιιΜκιΒ κοικοωοιιοωΠιιοω κι .ζ κε!
ΕΟΟ ΚΟ οΕὲῆ! ΜΟΟΝ ΜΜΜ Οοεγοῆο8ιιοοοιονροφο3, Π
' οο80οοιοε κοπο
«ροοἰομοτο επί νων
· · · _ . · νῆοοτών“!
' Με οιι' ΜΜΜ, οοοιοοοκο ονο88οιι, «δωρο» πιο οονοποβικο ωοοοοονω
Βιοοω:οωι ιο 'δημοσιο έργο, στο ονομο πιο Μαιο ΜΜΜ
“ Ίπποι πιἑινιἶιἐἑΤοιιιιΤο'
Ούτε ένο πιο". . .
ο Μάριο
ΠΟΡΟ'
Η ΕιοοΗΔοο κοι ο
οι:ομογοοίο γ __ ο ,_ .
ΕΠΞ ΒωΟκρΟΒκ Οθοῇνει0Κἱξ|ιιδοοκοιβοἔρο5 Οθο8ο8ἱΜ οι Κοτορισν0ἱ μ Σ@μἔ_9Μ
Τον οονΜΣ£ τον Θ'ΖωῇΖωι'ρσφ09: ꓦ“κορ“τουΠΜσο“ Φ°“Μ“ρκ°
 ζ  Οι ι :  Μεγάλο κόντρα για το «Μποῦ0τομιο5
ο σεφοσεκἑ6οΜωυοα ο
γυναῖκα» (με οξῖο άνω Ιων Ι00 εκοι 60λ) Ἐξ| ΜΒ σε 20 πρ”
 7|Μω,-ς - Γ0ωρχ0λ (ΜΜΕ ΜπαΜὰ μεΙοξῦ του γνωστού εμπόρου τέκνο5κοι Με μ σε ΜΜΜ Μ" πωσ;
Η. 5.8 Φ0νιἀνο. Ιβ Μάικ ΝΙιμΠιφέ σαι ιορ ΜΒ βασιλΙκῆ5 οικογένειο5 που Κατάρ Η Π Δ ΜΜΜ στο ΒρυΕἐῆῆε5. . .