Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αναβάθμιση - έκπληξη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡοννΕιι
δεςιιι·ί|γ εω·ιω Ρουέν Ηε||αε ΑΕ.
Τει.: +30 210 6728890
ΗΜ": 1ηίο@ροηει-ηε1185.σ
Μ.ρσινσ-ηε1185σ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.979
νννννν.ηαΡτοτηΡοτίκί.8τ
ΣάββατοΖ3ΙανουαρίουΖΟ16|ττμη:1,ΒΟ€ Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
. . , _“ὴ:; Τι 2 ¦ ,
Ταμεισ Εγγυησης Καταθεσεων ' ' '· · · "ΜΝ ΜΜΜ"
_·-¦Ρ ι·    επικεφαλης της Ευρωπαϊκός Κεντρικός Τρόπεζας
'7- " ΤΑ <<|(0|(|(|ΝΑ»
ΔΑΝΕ|Α
σημερα στη Ν
ΣΥΡ|ΖΑ: ΔΥΟ ΝΕΤΩ|'|Α
<<Σ|(|ΑΖ0ΥΝ»
Τ|·|Ν ΠΡΩΤΗ Ε|'|ΕΤΕ|0 >5
Δ"(|·|Γ0Ρ0|: |'|ΕΝθ|·|Ρ|ΕΡ|·| ΑΠ0Χ|·| >6
Αγρότες
κλιμακωνσυν
τις ιτινητσησιιίσεις
Κλειστό θα είναι και σημερα τα ΤέμΠη -με Πανω
αΠό 1 .ΖΟΟ τρακτέρ στο δρόμο- Προκειμένου οι
αγρότες να αποφασίσουν Πώς θα κλιμακωσουν
τις κινητοποιησεις τους, καθως τα επιχειρηματα
της κυβέρνησης για την αναγκαιότητα των
μέτρων δεν τους έπεισαν. > 6 - 7
«οι αξιοπρεπείς συντόξεις
προϋποθέτουν εισφορές»
Οι αγρότες Πρέπει να Παίρνουν αξιοπρεπείς
συντόξεις, αλλα και να πληρωνουν ασφαλισηκές εισφορές με βαση το Πραγματικό τους
εισόδημα, δηλώνει ο υπουργός Εργασίας Γιωργος Κατρουγκαλος. >6 - 7
Πώς εΠηρεάζει η αΠόφαση του ξένου οίκου τη διαΠραγμάτευ ση, τα ομόλογα, την οικονομία
Ανα βαθμιση - ε κΠληξη
580: ΣΤΟ “Β-» ΑΠΟ “£€Ε» |·| ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑ Τ|Σ Ε|'||ΦΥΛΑΞΕ|Σ ΣΤΟ
ΝΤΑΒθΣ ΚΑ| ΤΗΝ ΑΝΑΔ||'|ΑΩΣ|·| ΝΤΕ|ΣΕΛΡ||'|Λ0ΥΝ |'|Α το ΧΡΕ0Σ
Προεξοφλώντας τη συμμόρφωση της Χώρας στις δεσμεύσεις Που αΠορρέουν αΠό
το μνημόνιο κατ την εΠττυΧία της αξιολόγησης αΠό τους Πτστωτές, η
5ταηάητά ετηά Ροοτ'8 -νωρίτερα αΠ' όσο μας είχε Προίδεάσετ- Προχώρησε Χθες στην αναβάθμτση της Ελλάδας κατά
μία βαθμίδα και συγκεκριμένα στο εΠίΠεδο «Β-» αΠό
«€€Ε+», διατηρώντας Παράλληλα σταθερη την ΠροοΠττκη
(ουτ1οοκ). Ο οίκος τονίζει ότι,
Παρά τις Πολιτικές εξελίξεις, η
ελληνικη οικονομία αΠοδείΧτηκε Περισσότερο ανθεκτικό αΠ° ό,ττ αναμενόταν και θεωρεί, σε αντίθεση με τις εΠτφυ λάξετς Που διατυΠώθηκαν
στο Νταβός, ότι η αναμόρφωση του ασφαλτσττκού θα είναι εΠίσης εΠττυΧης. Ειδικότερα, ο οίκος εκτιμά ότι έως
τα τέλη Μαρτίου θα υΠάρξετ
ένας συμβιβασμός στο ασφαλιστικό Που θα ισορροΠησετ
μεταξύ των εΠιδιώξεων της
κυβέρνησης για αύξηση των
εισφορών και ενοΠοίηση των
Ταμείων και της έμφασης Που δίνουν οι Πιστωτές στη μείωση των δαΠανών ώστε να Περιοριστεί το μη βιώσιμο συνταξιοδοτικό έλλειμμα, Που εκτιμάται στο 9% του ΑΕΠ. Η
Γεροίιν
"τεισελμηλουμ
πρόεδρος Ευτοετουρ
κίνηση της 8&Ρ δημτου ργεί μια βάση για την
ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο Πρόγραμμα αγορών αΠό την ΕΚΤ, εφόσον Προβούν σε αντίστοιχες αναβαθμίσεις και οτ άλλοι οίκοι, καθώς στις 26 Φεβρουαρίου και
στις 1 1 Μαρτίου είναι Προγραμματτσμένες οι αξιολογησετς της Χώρας αΠό τη Μοοάγ°8
και τη Ρίτα] αντίστοιχα. Ωστόσο, ανοικτό το ενδεΧόμενο η
αναδιάρθρωση του ελληνικού
Χρέους να ΠαραΠεμφθεί στις...
ευ ρωΠατκές καλένδες και η μόνη εξέλτξη Που θα υΠάρξετ τις
εΠόμενες εβδομάδες να είναι η
ανταλλαγη «υ ΠοσΧέσεων» άφησε ο Πρόεδρος του Ευτο8ΤουΡ
Γερούν ΝτέτσελμΠλουμ, καθιστώντας έωλη την εκτίμηση
της 8&Ρ για ολοκληρωοη της
αξιολόγησης και αναδιάρθ ρωση του ελληνικού Χρέους. Ουσιαστικά, ο εΠικεφαλύ ς του Ετιτοἔι“οτιΡ ανέφερε ότι μια Πιθανή λύση θα ήταν η ελληνική
κυ βέρνηση να δεσμευτεί ότι
θα εμφανίζει Πρωτογενη Πλεονάσματα και οι δανειστές, αΠό
την Πλευρά τους, να υΠοσχεθούν ότι θα
λαμβάνουν μέτρα για το χρέος στα κρίσιμα
έτη κατά τα οΠοία το κόστος εξυΠη ρέτησης
θα είναι Πολύ υψηλό, όΠως το 2022. >4
Ψαλίδι και αΠό τους νέους συντελεστές εμΠο ρικότητας
Εως και 38% η μείωση
των αντικειμενικών αξιών
Μειώσεις αΠό 13% έως και 38% σας τελικές
φορολογητέες αντικειμενικές αξίες όλων
των καταστημάτων και των οικοΠέδων, ακόμη κι αυτών Που βρίσκονται σε Περιοχές
όΠου οτ αντικειμενικές τιμές Ζώνης δεν έχουν
αλλάξει, Προκαλεί η εφαρμογη της Πρόσφατα εκδοθείσας αΠόφασης του αναΠληρωτά υ Που ργού Οικονομικών Τρύ φωνα Αλεξιάδη για τις αντικειμενικές αξίες. Ο λόγος
είναι ότι, κατά τον υ Πολογισμό των τελικών
φα ρολογητέων αξιών, λαμβάνονται υΠόψ η
και οι νέοι μετώμένοι συντελεστές εμΠορι
κότητας οτ οΠοίοι ισχύουν για όλα τα ακίνητα
αυτών των κατηγοριών. Η εξέλιξη αυτη είναι
ευνοίκη για τους ιδιοκτητες κτισμάτων εΠαγγελματτκης στέγης και οτκοΠέδων. Ειδικά
δε για τους εΠτΧετρηματίες Που ΧρησιμοΠοιούν ιδιόκτητα κτίσματα για να στεγάσουν τις εΠιΧετρησεις τους η εξέλιξη αυτό
σημαίνει μεγαλύτερες μειώσεις, της τάξεως
του 13% έως 38%, στους φόρους επί των τεκμα ρτών εισοδημάτων τδιοχρηστμοΠοίησης
εΠαγγελματτκης στέγης. Οι μειώσεις αυτές
ισχύουν αναδρομικά αΠό τις 21/5|201 5. >10
Υπέρβαση 759 εκατ. στα φορολογικό έσοδα
Τέλη κυκλοφοΜς Οχηματων  Εσοδα κρατικοό προϋπολογισμού
· 2 782 (δώδεκόμηνο |αν. - Δεκ. 201 5]
λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) 27752 /0όσό σε εκατ ευρώ·
ΕΦΚ ενεργειακών προιόντων   /
Φόροι κατανόλώσης 
. 5 687
ΚΟΝ/ΟΠ 7 
. - ικό
πετρελοιοειδων έ ΠΜ
13.519
ΦΠΑ 13629
Εμμεσοι φόροι 7 3773?Φόροι στην περιουσια  238ξἔΟ
φ 302 ' Στόχοι
Ειδικών κατηγοριών ἡ· Πω Πβ“γμ0τ0"ο'ήσε'ς
Νομικών προσώπων 
Φυσικών προσώπων σέξ)
Φόρος εισοδήματος
Αμεσα φόροι φ φ '1”9:758:
ο 10.000 20.000
Τον Μάρτιο θα φανεί οριστικό αν θα επιτευχθεί ο βασικός δημοσιονομικός
στόχος για το 201 5, συμφωνα με τον οποία ο ΠρουΠολογισμός θα ΠρέΠει
να κλεισει με πρωτογενές έλλειμμα της τόξεως του 0,2 5% σε επίπεδο γενικης κυβέρνησης. Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προυπολογισμου σε
ταμειακΠ βαση, Που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, ΠροκυΠτει υπέρβαση
769 εκατ. ευρω στο σκέλος των φορολογικών εσόδων. >9
558,45 85 558,25 84
50 535
' · 534,34
526,44| 5230] |
15/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1
Με άνοδο 2,1 7% έκλεισε ο γενικός δείκτης στην τελευταία συνεδρίαση
μίας εβδομάδας που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα έντονη μεταβλητότητα. Σε εβδομαδιαία βαση οι απωλειες για τον γενικό δείκτη φτάνουν το
4,32%, ενω αΠό την αρχη του έτους έχει ηδη απολέσει 1 5,37%. >14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα