Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι Με :τη
ιεισι·ικιι σπΜπ,ε
Δεν πλήρωσε π Νεενιςλίσπσρ, έμεινε ελεύθερσε
σ Λεσςίνισ και ντύνεεαι στα γαλάζια ;
“ ΜΜΜ
8" . Ε
' » Σελ 10,11 ι |
ΜΜΜ |
ι ει·Χσ ΜΑι Σε @ Μινι::ξ¦.
' ΣΤΑ «Υ|'|Ο|'|ΤΑ» ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ
' ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΥΡΑ 1Ο: Μ|ΛΗΣΕ
ΣΑΝ ΕΝΑΣ Α|'|Ο ΕΜΑΣ Ο ΣΑΡΛΗΣ
....“...¦...¦=““Ψ _ ι-ικΑΘι-ιΜΕΡιΝι-ι ΑΘΛι-ιιικι-ι ΕΦΗΜΕΡιΔΑιι-ιΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ Τ¦ΜΗ:1,3ο€
 @Μ τ' Μ ΡΒ*
 ι @Ή · Το πιο ΑΞ|Ο|'||ΣΤΟ .. Μ“Το“ογΛο=
ρ σε η· ` @1 Ξ κΑικοκκιΝοε
 ` 1 ` ~ ΕΝΘΕΤΟ "Α Το Σ'|'Ο|Χ|·|ΜΑ ΠΡΟΤΕ|Ν0ΥΝ
·” ι  ι ιιΑ 5ιιΡιΞιι ι.ιΞΑειιιΞ
' |(ΟΥΛ|ΑΝΟΣ ' ΡΑΓ|(ΑΤΣΗΣ ' Β||_|_ΑΠΑ5 ' ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝΟΣ
' ΤΕΡ|Α|(ΗΣ ' ΜΑΝ'|ῖ|ΟΣ ' |'|Λ|Α|(ΟΣ ' ΣΜΥΡΝ|ΔΗΣ
' ΣΦΗΚΑΣ ' |(Ο|(|(|ΝΟΣ ' ΔΗΜΑΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ, ΣΤΑΤιΣιικΑ, ΣΧΟΛ|Α, ι·ιΡοΓΝΩΣιικΑ
κυκπΜπι. , _ /
παιξει,... Ι έ
κ1'Εει πι·ΜΜεηπυωεπε ' κ
Με “τι τον ΜΜΜ αν
ΤΕ*|'ΡΑΗΜΕΡΟ ι: “`
ΝΤογἐΝιΑκ ΝΑ ΔΕ|ΞΟΥΜΕ
Γ|ΑΤ| Ε|ΜΑΣΤΕ ΟΜΑΔΑ ΕϋΠΟ€ϋΡ
ΠΡΟΣΤ|ΜΟ 3.200 Ε Γ|Α
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠ| ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ
ε·ι·σσΑκΑ ,Η χ _ “3 Δ
ΜΕΓ|(ΟΛΚ||'|ΕΡ > 72 ” . : ι ι . ιι . Λο
Το" σΛεεΝ τ' 
ΑΠΕ|ΛΗ κοΝ·ι·οΝιι: ι ει·ι-ιΝ ΜΜΜ" - ε ~  . ' °
ο εεΜιΔιιε Ξ ” · · ο ο
«ΦΑ Δ|^κοΨΩ εΡπ·ι·ιιΜΑ·ι·ικΑ ·Υ · ζ:: ο °
. _ Ι : # 5 .. · ι · ι ι· ι
Το πι·αιΑσΛι-ιΜΑ» ΜΜΜ· Ϊ η | . Δ ... ,, _ γ.
' Και επίθεση κατἀτων εκπροσώπων - ' . θα' Ϊ '. η ' ' Π - 0- Η" η ν ΤΜ" "ΜΑεεΠ · · · · · · ·
των ΠΑΕ: «Δεν κανετε τίποτε για τη βία»
ΑπσΜπΝ Η Ο
γ"Ε"^ΨΕ ξ; _ 15:00 Αγριο ι.ινε Μο Το ΞΞ“¦““ρ“Με.5.
ΑΡΗΣ-ΜΜΜ “ 5πεΜιΝε Μειιοεροπ.9ι 
Ο ΤΣΟΥΜΝΗΣ > _ Δ
 . π ΕπιΒΕΒΑιΩΣι-ι [Β Α9) 
Μεγαλσε
Ι | λ ·_ι ¦·_ι η
από τισ .11] ' 11! Η] _/ 311108
1 5 «Μ» _ * ___ . 4 Χ
- «|_">ΘΑΙ ι _ _ |ΝΤΖ|ΔΗΣ ΝΑ' ΒΟΥΤΣ|ΑΣ Μ|ΛΟΥΝ 'Η - .
. κ ΣΕ οΜΑΔΑ ' θ ε Με ΡεΜιεΜο ιιΑ ΤΑ σεΛπ ΒΑ · ι ·¦ > _
Λ . Π : .. ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ . '0% ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΟΝ Ο, ΓΥΡΟ
Μ Σελ54 Ο Θ ΜΕΓΕΘΟΣ» | Ψ. ι ζ ' - κγΡ|ΑκΗ Η ΣγΝΑΝΤΗΣΗ 
' ή ψι-ιΦιΔι-ι - κΑΡγι·ιιΔι-ι ΞζΞἔι?ἔΞΞἱἶἱἘΜ“ω
23 01
σιπ μεγαλπ κλήρωσπ
@Ι ¦ «Ο ΑΡΗΣ ΕΧΕ' ΗΔΗ π πΡιΦΤι-ιΣ «επιΤΑκΤικι-ι ων Με"°Αγγελιών!
ΑΝΑΓΚΗ Η Ε|'||Σ'|'ΡΟΦΗ ΣΓ|Σ
¦ 2 η Δ_ =' .  Ν||(ΕΣ» Μ |'|Α|ΖΕ| Ο ΟΥΟ'|'ΕΡΣ
| “ μ . , Η" ρ , 'η π κΑι ΤΩΡΑ «ΤΡΕΧογΝ»:
Παναγσπσυλσ, θεση που δικαιωνει ο ΜΜΜ "Ρ°Τ|ΜΗΣΕ
ο ΜΜΜ· Μ Σελ 12,13 τα αποκαλυπτικό ρεπορταζ τπε «Μ» ΤΗΝ ¦Α"ΩΝ¦^
ΕΞΕΤΑΖΕ| Μ|Λ|ΟΣΑΒΛ|ΕΦ
ΑΠΟΧΩΡΕ| ΧΑ' Ο ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ Β.
ΣΗΜΕΡΑ: ΧΑΝ|Α - Α.Ε.Λ. (15.00)
ΤΡ|κΑΛΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ (18.30)
»ι Σελ 51,52