Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
θἑμσ ωρών ιι τεῆικἡ συμφωνἰσ με την ΑΕΚ
ΑΓκΑΛΙΑ ε «Ναι» Με Περιφέρειες
Μ£ ΤΟΝ ΣΑΙ νι·| αν «Ανω-Σοφια»
. ι“°γ°“°ω°“ κ". στον η°γ¦έ¦ γ." τον η°ρ¦°γω° 哦Β妦κό · Δίνει τσ «οκ» στη μεῆέτιι ιιεριΒσῆῆσντικὡν επιπτώσεων του γιιιιἐῦσυ
 ΜΜΜ· μ ι @ή
ο Σούπερ προγνωστικά Μέσω σημερινέε`ιισὐρσεε!
:...“.ε
.. ΚΜ
Σούστερ κσμΓιόνι,
ΟΛΑ το μεγέιῆσ
Πρωτσθῆήμστσ
ΞΑΝΑ μέσο
Φ 'κ η
ο Δυνστέ5 μόχε5 στη Γερμσνίσ, ξεχωρίζει 7
το ΓκῆσντμΠσχ-Ντόρτμσυντ
· Ειιιῆσγέ5 κσι σιιό την Πρέμιερ! `
^ΥΥῇ'°5· ΜΜΟ “ω ι. · ·· Πρστσσει5 γισ κάθε
Σ Ι Λ ~- | Ι Ι
τη ουΠερ Μ( Ω πορτοφοῇι, εμφαση στο συστιιμστσ
δ › Οι Μ
_· _ .3ΜσΚΜ
· Θ ο 'σχυρίζετσι ιιωε σ Αῇσφσύζσε ζήτησε νσ κῆείσει η «Η»
/ ι Μα ινισΛιΞΔσ
έ σΒεΜεΡ, ε · "|Α ΠΑΟ
 ` ο Τι «Πσίζει» με τον
ΦΥΣΣΑ _ Ξ Βρσζιῆισνο στόΠερ
7/ ΑΓΝοει ΤΗ Λ'Σ"Α Τον ε;
  .