Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ο ιιαοιι. πανω έ < λὲ€ἐΔὲ6ιε8 ουΗο·“οο3·ΜΞιε
 __ - ¦ῖεἶιώ“ιιιοἶολωΜτὡν_ομαὁων τοέ8ιιρὲΗὲασἶΘ:
αιι6τοιι...:α  -  ·- -· - - 
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ Σελ. 32
Η “τα της οιιιιιοιιιιο
στο οποιο
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
«Το ΜΜΜ ιιιιοΒῆιιιιιι
 στο ιιοΜιιοιιιΜ ειναι ιι 6ιιιιιιΒιιιιιι!
  «ΜΠιιιι»6ιαριιοιας για να Νήσοι : #7;  ΜΜΜιοΜΜαιιιιιιιιιιιιικ
  ιιαι τον καιιοιιτς δινει ιι «ΒασΜιοοιι»ή ωἙ ["“ἶ"°'Ψ'."""'"°""ῦΨ"ω"'"""
 .- Ι Ι Ι Ι έ -ω   ΜιιπιιιειιιιιιιΜιιιιιιι»!
Ατιο αυριο τα οριστικα για Μιτραουν   _ ΤειεΏρ“φο Κοντονιι ΠΜ το Με με αφορμή
Ι · Ι Ι χ' _   λατανια5-Ολυμιιιακο5: «Ειμαστε στο οριο!
ο Ολοι ΟΑΚΑ σημερα ΟΤ|3 17:00 κοντρα στο Λαυριο χ  η] θα διακόψω το Πρωταθλομα»!
ΣοΒΒοτο 23 'ονοωοριου 2018 / Φυλλο 1089 (2289) / € 1.30
Κε: Β
0οῆαιιτο Σα
Το φλουρι στον τεχνικό πιο ΑΕΚ στην κοτιἡ
τιι5 Πρωτοχρονιατικιι5 Παω Χθ£8 στα ΣΠατα