Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΐΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντής: ο. ΝικοΒο'ι'6ης
Διευθυντής ὶιι"6ξεως: ΠΡΑΤ0Σ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΠΟΜΠ" ΜΒ Ο ΑΩ. ι
¦ι,3οε)
ο τραυματίας ΜΜιιιΑτο και ο τιμωραμονος
· · επαναφορα·
μιΛιεοτεκιττ και τεσσερα καρτες και και Με"
ΜΜΜ· χτες να εκτισκι ταν ποινιι ο απο· πόνο
του ατο οαμεῖ _ τας πειμαν·
απο απο αναι- ο ΜΜΜ. που ΜΙ όσιος στα
Ύ νουν τον ορομο παίξει και στα παντα χο· ο τταν
στον νεαρό 'έρμο ματς ΜΜΜ. θα οποστοπιι
πιο για να αν· κάνει ντεμποιιτο στο και ο μκκια- '
Μι στον ΜΒΜ· επππνικο ΜΜΜ· ί γ ί . τπτ για μία
τραοπ με ταν Ξονοιι κόντρα στους πω· εξτρα απο"
Μ"'¦°"' 'Π
και πει απ στον αιφνιοιασμο
ντορ ο Με" καποτε”
αναμποροι να αντιπρόαουν ο ΚΑΤΑιιΜι'Πκοι
οι ΜΜΜ τι··οπον
τους οικους τους νομους και έπαιξαν πιο
Μωρό αμυνα απο
εκεινα τον πειρωσικών
να ο·
'Ο|'Ρ°"°'Π°'¦
Μ" ""Τ|' Η·
ΠΑΝΟΥ" Ετ" ο Χοοομε
παω απόνερα αουτ. ακόμα
ιι ιοπγκίρις επαιξε παπι' Μκαπ
ομυνο κι εμεις αν Μπαμ·
σύμφωνο με το οικο μας στο·
τα· τομόα του παιχνιοιου ο
Ήταν μια “σαν οσχπμα
απο· για ευατ
ΜΜ- ατχιικα τα πραματα ο
"Μ °' ς°Μ Μ°"" Μ. ΠΜ 'α
πευκοι·. ατο το ΜΑ ΑΜ ΑΜΜΑΝ
τα· όταν πωπω· και Ο ° "ΑΜΗΝ Νέα ω
ναγιιοει και να έχει κι· το
νωρίς και αν ειναι ο κακα
καθαρο και στα" πόρο απο
εκρακτκοτατα. Μια
και ασκοπα στον εαιοεοπ
ο ΜΜΜ ήταν κοιτας
μακρύ από ΜΜΜ ΜΜΜ
ΣΦΑ|ΡΟΠ0'Π0!
ΡΑΚ°¦ Ο 0ΑΥΜ|'||ΑΚ0¦
ταΕΦΑ"Ε "ΚΟΠ ΚΑΒ.ΞΥΛΟ» Α"° Τ" ¦ΛΠ|'|(|Ρ|¦
πρόααι να τάξει. να κυχιι για να περασει. όοο
Μπιλ· α ομοοο. απατα·
α οκπαριι όμονο. να απο·
Στο τε· το οκορ ήταν
“ιο-24. απο ατα συνεχεια
ο οπυμπιοκος τΞοΟανιοτπκει ο 'Εκαναν ότι γοιισταρον στο παρκέ οι ·πρόσινοι· του Γιαοικεριτοιους και στπν απευ
τοία περιο·ο τατπαον αορτι ο κοπο ο ιιο·
απο “απο ο πωπω” στα κότερα αερω και ιο στον τέταρτα ο τΜιιο'πιιΣ
ιιΡιιιτΞΜ. ΜΜΜ μακριο απο αυτό
που μπορουν και ο Μιροπουπος
εγκπωιομενος στο να τους Μι
και να περιμενει να του
Μουν κατι
Γραφει ο ΠΑΝΓΕΑΗΣ ΔΙΑΜΑΝΓ°Π°ΥΑ°Σ ιαεπι6α '5)
:τα Ζαπγιτίριο Αρένα με τον οπυμπιακό να κανει μια από τις
χειρότερες εμφανίσεις των τεπευτοίων ετών όταν ευρωπίγκο
ο απο· τι' π.ι καΜτερος και πιο
παθιασμονος. απο ονογκαατικο Μια
αιγοοοΜΕΡι· π..οριμπ.ιοτν · -Ν
έχει Βοήθεια οτα ατοπ του σέντερ ο
Μπρουκ· Ματ και καστορκι να· ·
ρίς ο ο!" ι:οΡΡοιιιΜ και ρο- με.
παν που θα πρέπει να ·ρτι το· Με
ειπε κατι. απο ο" γινεται
ο Μπηκα να εχει αυτό
ταν εικόνα κι· κυριοπεκτικο
να ειναι για πωπω α μεγοπο οιοοτπμο του αγώνα
ΣΜιΜΜΜ ·Α¦Ν ΧΑ·
·· ·'
κατέρρευσε σον χάρτινος πύργος απο
τα σκππριι αμυνα τας ιααγκιρις και τευγορωστ τις ατττς του στο τοπ το ο Μπι·
ΜΜΜ “τα το το οτα Ξεκιναω. πες και
επεσε οιοκοπτπς. εορπσε τα Φώτο και
ΕετΜε Τοντ ΜΜΕ: από ταν πριζα ο και
απο αυτό. τυο εροομοοας μόπις μετό
το μεγαπο απο στα απορια
"'°'¦°'|-°"°':
Αι·απΡιττοι οι τπΜοναιιτ. ως =ΐζ“Μ
ΜΝ! κ" """"· ¦νΦ°"|° |°| .η κ°°α° .
Η! κι" ΜΑΝ!" Υ'° Ψ "Φ 'επειτα πως πατα" πόρο
'Μ ϊ' Παω Ν "ΜΜΜ των το πωπω ο Αυτό
απο ταν περιοερεια χωρίς νομιζω πως όταν και το
ουντργασιες. χωρις κπειοί για τα νίκα·
όμανευαπ παπα κυριως
χωρίς απο" και πιστα
ΜΠ¦ΡΑΕ"ΠΟΕ
'Η Ο ¦·Α'”Μ'Π0¦
ωνόζει. οοκιμοζει σκαματο.
οααο εαν του ργαινει σχεοον
τίποτε ο Ξιοικα χθες ααα πήγαν
ατραπό και απο τα στιγμα
που ιι ποοιοομόνα :σπνκίρις
περασε μπροοτο στο σκορ.
ο οπυμπιακος οντεοροσε
εχασε
σπασμωοικο 'ΑΝΝ
ΣΤΟ" ΠΡΩΗΝ ΜΠΟΜΠ.
σοαττ Μ  ΔιαπιΔιαιτα· ο ο οπυμπιακός
οεν εκατ ουτε ένα
οιοομοός. με παικτα
παραπονο ο Στο τόπος
με αποτεπεσμα να υπο
Λιθουανούς
Η ΗΡΩΝ" ΕΧΕ' ΜΜΟ ακομα και μετα
τις ουσ συνεχόμενες πττας. ο οπυμπιακός
εαν έχει βγει νοκ αουτ. προφανώς ομως
πεταει με Μπακ· γιατι αν συνεχισει
οται το “ααα του Φαντοζει ποπυ χπαμο
ο "ο ΜΜΜ με 'ΝΝ ΠΑΩ τα
Δευτέρα είναι και σαμοντικο οχι μόνο για ταν ταααοο απο· και για τα συνο·
χειο. πως στο τοπος τας
Μομόοος τον περιμενει
α και· στα Μαοριτα
Μ απατα.. τόνοοκόμα και αιονι
και το μυαπό του
ανευ όρων οτους Με,
Γραφει ο ΜΜΜ: απο" ισεαισο κι υ
κατα μεσο ορο 92.8 ποντους ιτε από τα παμποροπ.
το από ταν Μπομπερνκ. οτ από τα και ο και χοας
ο οπυμπιοκός τας τοσα· μόνο 55ι
ο Στο πρώτο τρια ματς του τοπ το π τοπγκίρις οτχοτον] ί
'ΜΒΝΕ ·ΠΞΡΝΑΗΕ ΜΑ ΚΝ!" ο πρέπει ομως
να οντιοροσουμε αμεσα. γιατι σε απο μερες
παιζουμε με τον ιιανοοπναΗό·
ιιΜ0Π° ΜΕ 'ΜΑ 0ΜΑΑΑ ΥΠΑΡΧ¦| ΠΡΟΒΑ||ΜΑιι
είπε οταν των” κοντονα ο Γιοννπτ Μένα” ο!" ο υφυπουργός
χοτσινα Μπα· οπυν τον ΠΑΕ τας χ““¦.ῳω ήταν πωπω και
Σούπερ πιγκας στα τι· με μονοαικο οποντα τον Πονο·αν·κό ο .το μόνο ντέρμπι
που ειχαμε πωπω· ατος όταν στα
ΜΜΜ. απο το ααα· κοπαοον ομοαο ο
ο παοκ τα ρωταν." μ· επιτυχια. εμεις
το ιοιο·. συμππαρΜ ο οιευουνον ωΜωΜΜ να τον
ωνΜΜ τας αρνακι· τουρνουαπευκπτ· Με
 7 Λόοακαν καιαιιγχαρατιιριο στον 7
πε να πω' ο οπυμικαος
στα Βεροια. όμως. υπαρχει ενος
ατι·αρχικος κόοκας που ειναι
οντως ουστιηός. παπα αυτός
ειναι του ιοιου του προοσοοιρον. ενο στν Μ να
κανο κατι για αυτό·
ΑΞΕ' να οπμτιΜί ότι κόντρα στο αντο
μα οιοπογου που
μπακ· στα
συνανταοπ.
οι οιοοΜς του
υφυπουργειου
παρουοιασαν
τον κοντο”
οπειπατικο και
ουστπρό...
977"08 852|ο7
ποναιτοπικό από τον κοντονιι που
εντόπισε το ατομο που “απο
αντικειμενο και πωπω" οτι
στον νομο για το ντόπινγκ θα μπει
οιοταεπ. στον οποία αν μια ομόοα
βρίσκει το ουσικο πρόσωπα που
έχουν πορανομιισει. τοτε α ιοια οα
γπιτῶντι ταν τιμωρια
κοπτοκιιτ παρτ·- 'Οι'
Μ'¦· ο ο υΟυπουργος πεπατισμου
μπόντας στον οσοιοοονικό ατααμο ·ττο
κοκκινο· τιιιε ότι ο προτοροτ του ποναοαναικοιι πταν αόμοονος με το στα" τας
οι ο στα αυνόνταοα που ειχαμε
πριν απο εινα καιρο. παρουσια τριτου προσώπου. ο κ. απαντας μου ειπε ότι ρα
επρεπε να κατι". α ευρο το. τα· έχει
καταστρε·ει ταν απο". αποκοπυοτ
ταροκτπριοτικο ο κοντονπτι
ταν κυριοχπ
ΜΜιΞ το
το Μαρτιου ΑΜΑΝ"
το ντέρμπι ΜΜΜ Μ
με τον Πο- Ι°ΥΠΞΡΜΜ
νοοανοικο απο μια τοι·
στο τι'. Κο- μεχρι ΚΑΙ μια
ρσιοκοκας· τοι· ΜΜΜ"
Γραφει ο ΔΗΜιιτΡΗ: ΔΗΜΗΤΡιον ισεῆίοα 5)
κα0όπου οπειπατικός απέναντι στις
Μας πογοντος: -·οαοαστσ με και
κυριος καποια· το ποοοοοαιρο που
είστε εσεις ο ο νομος ειναι αυσταρός.
ααα· ειναι νομος και εγώ είμαι
ετα· τοκοι· ο Στις οκτώ ταπευτοιες
@μας οι ντομππουχοι εχουν ισοριομες
γκαπ και πανω ο μισο· σεπουν ταν Λ
επτα συνεχομενα και με μια καπό . Θ
εμφόνιοπ που θα αόιιοει οριοτικο πίοω . ταν ·γκεπο· με τον αποτονιό
ε? _ ι
"ΠΥΡ" ¦¦λ'ΔΠ "'Α
"Ο" °Π'Π'||ΠΚ° Β°Π°Υ
ιι Μαρκ· και οπμοοιπιις απο· Ποτόρπαε από το ΜΜΜ" τας ο Εθνικός.
το” οι οιοικονντες σοννατονσον να οντα·
ποταμών στις οικονομικές υποχρεώσεις
τους ο κας τιοοποπαιικαν και οι ποσοοοσιρως ότι μενουν ΜΜΜ·
ανο καπ Με” στο απαισιο τας πως
αγαπαω χαπια - ΜΗ" 8.00 μμ..
Ο" Ἡ Μ 2) και "ΠΜ - ΑΠΟΛΛΩΝ
"ΡΜ" παο μ.μ.. ατε τν Μ 5)
ΕΠΑΝ¦|(|(|ΝΗΣΗ
απο τον ισοπαπιο στο κοπο. ο οπυμπιακος και να ξεκιναοτι
αποψε ένα νεο νικποορο οτρί που οο Φτοσει όσο πιο μακριο γίνεται
ΠΠ "'° ο· ¦"'| 'ο '(°"ΐΡ|
αναμετρπσαις τους με ταν ακοιτικιι
ομαοο ονεΕαρτιιτως οιοργονωσιις και
νικες και μόπιστα με Μωρό από ουο
.ΜΑ ΠΟΥ ΟΑ ΠΑ: ΜμιονΡι·ιιττι
αντκοαιττ- ο ΑΜ τι
Μπιουτ ο κόρσα τα” για
τα ααμερινα αντκιοπο του
Μπου. γιο το ταεοι
του στπν ιιορτογοπιο.
ααα· και για αιωνες
νοες οποχοριιοεις μεχρι
τα” του ι'ενόρπ
α Με...
α|ΑΗΠΑ'Α"Α· ΠΑΠΑ
'·'¦ Ε'°'| ΠΑ|"'¦
το' ο Το οιιττπτο
είναι απο" ο στόχος
του οπυικιιακοο και
ο ιιορτογοπος τεχνικός
τόνιοε στους ποοοωοιριοτός του ότι
α Ξον·π θα συμβει
κοτι απο... παοτανια
επιχτι·ιιτιι...
μπανιο
τον ισπονό αμυντικό
απο οιγο σιγα να
·Βιοῶοει· ο τα” στπν
ενοεκόοο με στόχο ταν
ανομοτρπαπ με ταν
Άντερπεχτ στις το
Φεβρουαριου στις
απο· και
Κ°πΜ. ποναιαο
ο κόουτς των πειραιωτῶν ο εκτός
εμεινον οι αποποικατοπ. οοντιτα.
ΜΠΟΜΜε
ΜΜΜ του απο·
θα οι οαι·ρο τον
και» ΜΜΜ με
τον ιιανιῶνιο στα Μο
Ιμορνπ. Ναός ταν
τατορτπ ακοαουτ”
ο ανω
- που με
7 _ __ ς , τοκ Μ·
'- :: σας στο
ι` ι«τεαιαπ
 Σ" Η "ω",
Με τιιΝ_οαι·Α
αιικοΜιαον
ΞΑΠΑΚΕΡΑ|¦Ε|
'|'|¦ ΕΝΤΥΠΩΝ"
ο οπυμπιακος Μεσα καπιι εικονα μετα τα πιο·
καπό του πρωτοοπαμοτος. αααα τα ·χοπαοε·
οταν αγώνα με τον ιιαατονιο. οπου του προοκυαε
α πρῶτα ραομοαογικα απόπειο στο πρωτοοααμα
ο καπως. στο ποοόσ0οιρο στν υπόρχουν...
πωπω ότι μια ομόοο 0ο προχωροει μόνον με
νικος και ο" το στροροπατιιστι Μονο
παταω. το σπμερινό ποικνιοι με
ταν Ξανοπ ειναι μια και ευκαιρια για να
Φανεί αν το προπγοομενο ματς ήταν οππῶς μια
παρέν9εσιι. παο μπορεί να συμβεί ανο ποσο
οτιγμιι σε οποιονοιιποτε Μαιο
σνακ”
- ι ο κινειται α Γιου. νόιττντ ότι έγινε
ουνοντασα με τον
Β τκουορντιοαο ο
< Μ παντως στον ογ, απο Τόπο επιοα·
τι γ μαινεται πως τα
ιι80νΜΜω
έχουν Μονώσεις
κοοῶς το μεπαον
του Φαν χαρα στον
παγκο τον ·κοκιανων οοροαων· παραμενει παταω
ο οι Φωνες του Ρούντι
κατα τα οιορκεια του
αμιχρονου του παικνιοιοιι τας προανοὑιιενας τω·μοοος στο πνοιπντ
οπτοοον μεχρι τα
αποουτιιριο τας
πικρπουπ ο ααα·
παπα. όπως παροοεχτακε ο Ντε χου.
έκαναν κοπο και
σε εμας που τις
ακουσαμε και στον
Γουέιν. στον οποιο
απο." χρωοτομε
ταν ποπότιμα νίκπ.
το” στο νικαταριο
γκαπ του·
ΠΑΝΕ":
ΑΕΒΕ: Για ταν
ονόριμα συμπτριοορο του Ρονοαντσ που εχει
αρχισει να εκνευ
ριςει τον πρόεορο
τας και· οπορτντινο πορτα ο Για
τον Ροναπντίνιο
που αο ανατα
' τασει ομοοα με·
τα το... καρναααα· του Ρίο ο
και για το πτυ
χιο που παρε στο
τα του ο αροπονπτιις τας
τονικατ ΑΜίοτ
Ρόι Χόντσον
ΡΟΝΠΠΝῖ0
Π'ῖΑ ΚΔ' ΠΑΠΑ ϊΤ" ΣΕΛΙΔΑ 3
ὶ°ΥΠΕΡ Α|"|(Α (σήμεραΙ: ·-Ί9Π αγωνιστική
ΟΑ"Π'ΑΚ0¦ · ΜΒ" ο Αιοιτατιις ειναι ο ΧΑΡΑΜιιο: ωοιΞΡοποΥπο: ΜΜΜ και μοποοι
του οι ΜΕΝ ι'εοοπνίαςι - οπαι·κιαΜκιιτ ΜωΜωαωω ο Το ματς που· στις 7.80 μ.μ. και θα
ματαοοοει οπευοειας απο το ιιονκεαοΜ 2
παπιοπι0' · Μπακ - ααα.
απο" τι·ιποαπτ σπιτικο: ο τωρα..
ο ΔΗΜΗΤΡΗ: θΑΝ9¦. ° καποιος Μα"
καμμια σατανική Μπακ: με κακα
και αοναονμιιτ ται» ταν κουροιιππια μια.
πως· συνοττουν το πως αττικιιςι και τον
οιοιτπτικο τοκ στα “τα ·πτοτοι·αον ιχαανανι
τμιιρνπ ο του: Με Ο Ωρα τοπ μ.μ. ταομ.μ. ιιιονΑεαοκιτ τι νΜοκτε τι
Ο ΣΕΛ'ΔΑ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα