Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέοι όροι δόμησης σε 13.000 οικισμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23 ιΑΝογΑΡισν πιο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0277
ι.3σε
Με ανο Μ' ΒιΒΛ|0:
3.50€
ω ¦ > 4
ανυπο
Α5 μιλήσουμε για τα
συναισθπματα
το 9ο Μο · μ  γ  πΑΡΑΜγοιΑ πογ ΔιΔΑΣκογΝ τΑ πΑιΔιΑ
ΡιΖικΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ' ΕΝ|Α|Ο| ΑΡχιτΕκτοΝικοι ΚΑΝΟΝΕΣ
Με Τ° 'ΕΜΣ Η ΚΥΜΗΣ'
ΣΥ ι “ 
 α ^ τ
 γ Ρετ ι κουπέ |
η - - θ:··π"τικΛ
.Ε 7 . [ · Δ
δόμπσπ5 σε Ι3.000 σικισμσυε
ΙΖΙΚΓΣ αλλαγέ8 στου8 όρου8 δόμπσπ8 και του8 κανόνε8 Καταργού"α| όλα Ἑα Προεδρικά
που διέπουν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία Περίπου
θερ°"εω|κό Λ 13.000 οικισμών κότω των 2.000 κατοίκων Προωθεί το υπουρ- Διατάγματα από το  ΚΟ! μετά.
, γείο Περιβαλλοντοε. Ετοιμε8 είναι πδπ οι σχετικέ8 μελέτε5 · · · ·
φωσ για 23 περιοκέ8 σε ολόκληρη την Ελλάδα. 30 Εξειδ|κ€ 
ΑΠΟ ΤΗ ΕΑΡΟϋ$$Ε
||1|||||||||||"ΗΜιΗί"'||||"Η""ΜΗ|'||||||"Ρ||ι|'ίἰ|¦Η"ΜΝΗΜΗ"'||||||||||| "Γ||ί|||||Η|'||'|Ἡ|Ξ||ι|||||||||||||Ι||ΜΓ'|||||"|||"ι'Ἡ|ι 'ΜΝΗΜΗ || Η' ΜΝΗΜΗ' ΤΜ! |ΗΜ!"||"ΜΗ!||'|||'||||||||Ἡ"ί||ι|'||||||'ΜΝΗΜΗ'!||||||||"|'Ν|ἱ||=|'|||||'|Ν||'||¦||"Η"||||||Ν||||||!|||Η||||||||!|| ΛΙΜΝΗ"
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Ε 'ΜΜΕ
 "||"'ΕΝΕ|Λ
ΜΕΧΡ' '0°.°°°€  
Τσελεμεντέε Θωρακζονται 
Οι αυθεντικέ5 Κω με ν9μο
συνταγέ5 0;Κ“ωθεσε'8 "Τ "Λ'ἱΕ"'ἱ|"Ε
Δεσμοὐε «αίματοε» με τα
οικογένειε8 των προσφύγων που φιλοξένπσαν στο
νπσί τσιπ έχουν αποκτήσει
πλέον πολλοί κάτοικοι τπ5
Λέσβου. διατπρώντσ8
επικοινωνία μαζί του5 όπου
και αν βρίσκονται. τσ. 25
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Χ Το στοίΧπμα
του Τσίπρα
ΗΜΜΜ Ελλάδα  το Νταβόε
Ο κ. Πασπότπ8 με τπ σύζυγό του δίπλα στπν οικογένεια των προσφύγων