Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23-01-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΙΕΡ1Σ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ: Χιονόνερο στίς νότιες θα·
λάσσιες-παραθαλάσσιες περιοχές καί
ροδικές χιονοπτώσεις κυρίως στά ὁρειὡ·
ήμιορεινά. Οἱ άνεμοι θά πνέουν βόρειοι Μ·
τριοι. Ή θερμοκρασία έως 8β. Κ.
Σάββατο-Κυριακή 23-24 Ίανουαρίου 2016
Κλὴμεντος ίερομάρτυρος έπισκ. Ἀγκύρας,
Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος, Διονυσίου ὁσίου του έν 'Ολύμπω.
Σελὴνη 14 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.87' - Δύσις 5.87'
Ἀριθμ. φύλ. 40861 | Τιμή 1,50 € (μέ τό βιβλίο 4 €)
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10672, Ἀθήναι, εείίεηεννε@οίεηετρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220681, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170670 - 210 8227670
"Ετος 122ον
τα «ἑπιτεύγματα»
τού πρώτου έτους
Συνιστα απύθμενο πολιτικό θράσος τό ὅτι ή Κυβέρνησις τού Σύριζα θά έορτάσει σέ αύριανή έκδήλωση τήν συμπλή ρωση ἔτους από τήν ανοδό της
στήν ἐξουσία Άραγε τί θά έορτάσει; Τήν καταστροΦή πού έπέΦερε στήν ἑλληνικὴ οἱκονομία μέ τά απίσ:τευτα καμώματα της κατά τό δωδεκάμηνο αὐτό; Άν
τά στελέχη τού Σύριζα δέν τό καταλαβαίνουν, άς ρωτήσουν τόν κ. ΒαρουΦάκη, ὁ ὁποῖος εἶχε τουλάχιστον τήν παρρησία να ὁμολογήσει τήν ζημιά πού
προεκλήθη καί να αναφωνήσει «απέτυχα»!
Ό κ. Τσίπρας ένέπλεξε τήν χώρα σέ μία μεγάλη
περιπέτεια Μετά από κόπους καί στερήσεις μιάς πενταετίας, ή ἑλληνικὴ οἱκονομία εἶχε αρχίσει σιγά-σιγά
νά έξέρχεται από τό τούνελ. Τά δημοσιονομικά -πού
ήταν ή πηγή τού προβλήματος- εἶχαν τιθασευθεῖ, ή
έμπιστοσύνη εἶχε αποκατασταθεί καί τό πρόσημο τής
οίκονομίας ήταν θετικό. Τό 2014 ήταν τό πρωτο ἔτος
πού επιτεύχθηκε μικρή ανάπτυξις (0,6% , μετά από μία
πενταετία  Αὐτή τήν πορεία λοιπόν, ήλθε νά
διακόψει βάναυσα τό δίδυμο Τσίπρα-Καμμένου.
Μετά τήν νίκη τού Σύριζα στίς εὐρωεκλογές τού
Μαΐου 2014, ὁκ. Τσίπρας αρχισε νάαπειλείότιθά έρριχνε τήν Κυβέρνηση Σαμαρα κατάτήν προεδρική έκλογή στίς αρχές τού2015."Οπερ καί ἐγένετο. Παρ° ότι εἶχε
καθιερωθεί ὁ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας νά έκλέγεται
συναινετικά καί να μήν διαλύεται γιά αὐτόν τόν λόγο ή
Βουλή, οἱ κκ. Τσίπρας, Καμμένος καί Κουβέλης Φρόντισαν νά σπάσουν τό θετικό αὐτό έθιμο. Μάλιστα ὁ
πρωτος έλεγε θρασύτατα ότι δέν θά έψήΦιζε γιά Πρόεδρο τής Δημοκρατίας ούτε τόν ἴδιο τόν Θεό!
Τήν ζημιά στήν οἱκονομία προκάλεσαν ήδη από
τό Φθινόπωρο τού 2014, αΦού μέ τήν στάση τους έθεσαν τήν Κυβέρνηση Σαμαρα ὑπό διπλή ὁμηρία. Ἀπὸ
τήν μία ήταν ή τρόίκα πού έπίεζε αΦόρηταγιάτήν λήψη μέτρων καί από τήν αλλη ή αντιπολίτευσις, ή ὁποία
ύπονόμευε τα πάντα καί προειδοποιούσε τήν Κυβέρνηση νά μήν ένδώσει σέ τίποτε."Ετσι, τό μεταρρυθμιστικό έργο πού εἶχε αρχίσει νά έπιτελεῖ ή Κυβέρνησις
Σαμαρα διεκόπη στήν μέση. Εὐθύνεται βεβαίως ἐκείνη, αλλα καί ή αντιπολίτευσις έπαιξε τόν ρόλο της.
"Ετσι Φθάσαμε στήν 25η ῦΙανουαρίου 2015, πού σηΜοδοσῖτἡν ἔναρέη της καταστροΦῆε Ἀπότην ημέρα έκείνη όλα ανετ ράπησαν. Άρχισε μία διελκυστίνδα
διαπραγματεύσεων μέ τούς δανειστές, ή ὁποία όχι μόνον απέβη ατελέσΦορη, αλλά ὁδήγησε στό αντίθετο
αποτέλεσμα τού έπιδιωκομένου. Τελικώς ύπεγράΦη
μνημόνιο έπαχθέστερο των προηγουμένων καί έν τω
μεταξύ ή οίκονομία έπαυσε να λειτουργεί. ῦΕπανήλθε
σέ ύφεση, ή χώρα έφθασε στα πρόθυρα τού Οκκά καί
έπεβλήθησαν κεΦαλαιακοί περιορισμοί.
Στό διάστημα αὐτό έκλεισαν χιλιάδες έπιχειρήσεις, δεκάδες χιλιάδες έργαζόμενοι βρέθηκαν στόν
δρόμο, Μ αλλοι είδαν τίς αποδοχές τους νά μειώνονται. Καί όλα αὐτά γιατίς Διότι ὁ κ. Τσίπρας θέλησε να
ρίξει την Κυβέρνηση Σημαία την στιγμη πού η πολιτική της εἶχε αρχίσει να αποφέρει καρπούς. Ἀντίή χώρανάπάει μπροστά, γύρισε πέντε χρόνια πίσω.Ἀραγε
αὐτά τα «έπιτεύγματα» θα έορτάσουν ὁ κ. Τσίπρας καί
ή παρέα του;"Οντως απαιτεί θράσος τό να έπιχαίρουν
γιά τήν καταστροφή πού προκάλεσαν...
«Μαύρο χρη να»
μέσω περιουσιολογίου
Ἀντιφατιπά μηνύματα από τό ύπουργείο Οἰκονομιπῶν
"Ολες οἱ αλλαγές στίς
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
ανα τήν Ἐπικρατεια
(Αναλυτικός πίνακας σελ. 2)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ έπί χάρτου κάνει τό
όπου ργεῖο Οἰκονομικών αναφορικά
μέ τό περιβόητο περιουσιολόγιο,
πού εἶχε παρουσιασθεῖ αρχικώς από
τήν κυβέρνηση τού ΣΥΡΙΖΑ ώς περίπου τό Φάρμακο γιά τήν αντιμετώπιση πάσης νόσου. Ἀνομολόγητη
στόχ ευσις τού περιουσιολογίου
ήταν σέ πρώτη Φάση τά 35 δισ. πού
απέσυραν οἱ"Ελληνες πρίν τήν έπιβολή κεΦαλαιακών έλέγχων καί τά
ὁποῖα διατηρούν στά σπίτια τους.
Τό μεγάλο πρόβλημα τού «περιουσιολογίου» ἰδίως όσον αφορα
στά μετρητά ήταν καί εἶναι ή νομιμοποίησις τού «μαύρου χρήματος».
"Ενα ποσό χρημάτων πού θά κατα
γράφονταν από έναν πολίτη στό περιουσιολόγιό του, βάσει των όσων
έλεγαν μέχρι τώρα οἱ παράγοντες
τού υπουργείου Οἰκονομικών, θά
νομιμοποιεῖτο αὐτοστιγμεί παρακάπτοντας τό «πόθεν έσχες». Τό ποσό
αὐτό θα μπορούσε νά έχει τήν όποι
αλλά καί θά μπορούσε νά μήν ύπάρχει καθόλου. Στήν πρώτη περίπτωση θά μπορούσε νά ήταν χρήματα
από παράνομες δραστηριότητες,
πού μέσω τού περιουσιολογίου θά
περνούσαν από τήν «κολυμβήθρα
τού Σιλωάμ» για νά «λευκανθούν»
μέ συνοπτικές διαδικασίες. Στήν
δεύτερη περίπτωση, κάποιος θά
μπορούσε νά δηλώσει ένα ποσό
(καί νά τό νομιμοποιήσει) χωρίς νά
τό έχει κάν στήν κατοχή του. Βέβαια, στήν περίπτωση αὐτή θά
έπρεπε νά προσαρμόσει αναλόγως
καί τίς Φορολογικές δηλώσεις του.
“Ολα τά παραπάνω άρχισαν καθυστερημένα νά προβληματίζουν
τό ύπουργεῖο Οἰκονομικών, πού
αντιλαμβάνεται τώρα τήν αντινομία
πού περιέχει τό περιουσιολόγιο. Τα
στελέχη του, Φοβούμενα ότι θά κατηγορηθούν γιά «ξέπλυμα μαύρου
χρήματος», διαρρέουν πληροφορίες σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες οἱ
στήν οἰκία τους χωρίς νά τά δηλώσουν ποσά μέχρι 40 ή 50 χιλιάδες
εὐρώ. Τά μεγαλύτερα ποσά θά μπορέσουν νά τά έμΦανίσουν στό περιουσιολόγιο αρκεί νωρίτερα νά τά
δηλώσουν στίς έφορίες βάσει τού
νόμου για τήν «οἰκειοθελή αποκάλυψη» πού θά έλθει κατά τόν κ.
Ἀλεξιάδη σύντομα στήν Βουλή.
Σέ κάθε περίπτωση, τό ύπουργεῖο Οἰκονομικών ακροβατεί σέ
τεντωμένο σκοινί, μέ αποΦάσεις
πού μεταΦέρουν αντιΦατικά μηνύματα στήν κοινή γνώμη. Πρίν τήν
έΦαρμογή των 08Ρ1τ81 σοι1ττ018, οἱ
"Ελληνες απέσυραν από τίς τράπ εζες καί έκρυψαν στα σπίτια τους καταθέσεις (πού κατά τήν Τράπεζα
τήςἙλλάδος) ξεπερνούν ένδεχομένως καί τά 35 δισ. εὐρώ. Ἡ Φυσιολογική θέσις των χρημάτων αὐτῶν
εἶναι στό τραπεζικό σύστημα. Γιά
νά συμβεί όμως αὐτό, χρειάζεται
σταθερότης καί κυρίως έ μπιστοσύ
αδήποτε «σκοτεινή προέλευση»,
"Ελληνες μπορούν νά κρατήσουν
νη στήν κυβερνητική πολιτική.
Ἀστεγη
ή μοντέρνα
τέχνη
Η ΑΘΗΝΑ παραμένει ή μοναδική
από τίς μεγάλες εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες πού δέν διαθέτει μουσείο
σύγχρονης τέχνης, παρά τήν μακρά
καί σπουδαία παράδοση πού διαθέτει
η χώρα μας·
Τό κτίριο στό πρώην έργοστάσιο Φίξ, μετά από μιά ὐπερδεκαετή
περιπέτεια, εἶναι πλέον έτοιμο σχεδόν νά στεγάσει τό μουσείο πού θά
αλλάξει τήν θέση τής πρωτευούσης
στόν διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Ἑν
τούτοις, μιά σειρά από ζητήματα
γραΦειοκρατικά, αλλά καί πολιτικές
ζυμώσεις καί αγκυλώσεις, έμποδίζουν τήν όλοκλήρωση τού μοναδικού αὐτού έργου.
°Η «Ἑστία» ξετυλίγει σήμερα τό
κουβάρι τής ἱστορίας τού ῦΕθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, μιλώντας μέ όλους τούς πρωταγωνιστές των
τελευταίων ἐτῶν.
ΜΜΔΕ·
·Ἐνα γερμανικό αποβρύχιο τοϋ
Α( Παγκοσμιου Πολέμου, πού εᾶε
καταγραφεί ως αγνοούμενο από
τό 1915, εύρέθη από έταιρεία πού
έγκαθιστοι7σε ανεμογεννήτριες
στήν βόρειο θάλασσας 90 περίπου
χιλιόμετρα από τις ακτές τής νοτιοανατολικής Ἀγγλιας. Ἀνεγνωρισθη ως τό αποβρύχιο 17-31, τό
όποίο εᾶε αποπλεύσει γιά περιπολία στίς 13 7ανουαρίου 1915
χωρίς νά ξαναδώσει σημεία ζωή ς.
Στήν ίδια περιοχή έκτιμαται ότι
ἐβυθίσθη ἐπίσης τό ύποβρύχιο
Π-34, τό ὁποίο έξακολουθεί νά
αγνοείται.
Ο Ἡ αστυνομία τοϋ Τατζικιστάν
έχει έξαπολ ύσει «πόλεμο» κατά
των τριχῶν! Στό πλαισιο έκστρατείας κατά τής ριζοσπαστικοποιήσεως, τα έχει μέ τήν γενειάδαί
σταμάτησαν στόν δρόμο, τόν
ὁδήγησαν στό αστυνομικό τμήμα
και; αφού τόν κατηγόρησαν ως
έξτρεμιστή καί «δημόσιο έχθρό»,
τοϋ ξύρισαν σύριζα τήν γενειάδα
πού θεωρείται «ξενόφερτη»! Σύμφωνα μέ έκτιμήσεις από τόν περασμένο ίούνιο 1.500 έως 4.000
άνδρες από τήν Κεντρική Ἀσία
έχουν προσχωρήσει σέ διάφορες
ίσλαμιστικές ὁμάδες μαχητῶν
στήν Συρία.
ο Εἰς τό πι7ρ τό έξωτερον όμως
έρρίφθη καί ή... Χιονάτη στό Κατάρ, αφού έκρίθη «άσεμνη»ίἘτσι
όλα τά αντίτυπα τοϋ κλασσικού
παραμυθιού μέ τό όποίο μεγάλωσαν γενιές καί γενιές παιδιῶν σέ
όλον σχεδόν τόν κόσμο, «έξορίσθηκαν» από τήν βιβλιοθήκη
σχολείου στήν Ντόχα| Ἡ καημένη ή Χιονάτη προσβάλλει, λένε,
τά «χρηστά ήθη», έχει άσεμνες
είκόνες καί φράσεις, αλλά καί σεξουαλικά απονοούμεναί Άγνωστον ποιά είναι αύτά. ”ίσως διότι
ό πρίγκηπας κρατα στήν αγκα
Ζ· (Λεπτομέρειες σελ. 8) “Ενας πολίτης ἐξή γησε ότι τόν λιά του τήν Χιονάτη...
ί Κ ί Π θ ί
Σημερα « υριε ρω υπουργέ...»
Χρη ματοδοτικό κενό ο 2
Μειωσα Ενας χρονος ΣΥΡΙΖΑ
Χρη μάτσδστικσ κενο πά
ρωσιαζει η προΤΟσΏ για Ἀξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 'Η αλήθεια είναι, καί κανείς δέν τήν Καί τί αποτέλεσμα είχαν όλα Μεταξύ μας, δηλαδή, καί μέ τήν
τό ασφαλιστικό δήλωσε
χθές στό Νταβός ὁ κ. Γε
ρσύν Ντάισελμπλσυμ.
ΣΕΛ. 2
Στροφή τακτικής
τής Νέας Δημοκρατίας
'Εμφανής είναι ή αλλαγή
τής αντιπολιτευτικής τάκτικής της ΝΔ καθώς πυκνώνσυν τα πυρά κατά
τής Κυβερνήσεως. ΣΕΛ 4
:Ανησυχία για
ἰταλική κρίση
Τό 8ττετίοτ προειδοποιεί
γιά τούς μεγάλους κινδύνους πσύ κρύβει ὁ ίταλικός τραπεζικός τομέας
γιά τήν Εύρωζώνη. ΣΕΛ.8
°Επέτειο έχουμε μεθαύριο, αλλα
χρόνια πολλα δέν λέμε - φύλαγε τα
ρούχα σου για να °χεις τα μισα! Τούρτα μέ ένα κεραια, λοιπόν, θα σβήσουμε
στού Μαξίμου για να γιορτάσουμε
τήν πρώτη έπέ·τειο των γενεθλίων
«τα γιά πρώτη Φορά κυβέρνησης
Ἀριστερας». θα δούμε αραγε καί πυροτεχνήματα από τόν Λυκαβηττό;
'Εχουν γίνει πια πολύ τής μόδας. Δέν
γίνεται πλέον -κατα προτίμηση τίς
Παρασκευές- γαμος νύφης τής διπλανής πόρτας χωρίς να φωτιστεῖ ό
ούρανός από χρωματιστα αστέρια.
Τόν πολιτισμό δέν τόν σταματαει κανείς μέ τίποτα.'Ελεγα, λοιπόν, τώρα
μέ τήν συμπλήρωση τού πρώτου
χρόνου, να κανουμε μαζί, κύριε πρωθυπουργέ, μια ανασκόπηση των μεγαλων έργων πού έκτέλεσε «ή για
πρώτη φορά κυβέρνηση Μπηκα
αμφισβητεί, ότι καταβαλατε απερανθρωπες προσπαθειες για να δώσετε
λύσεις στα καυτα προβλήματα τής
χώρας. Καί τό δημοψήφισμα δοκιμασατε. Καί στίς έκλογές προσφύγατε.
Καί τίς Τραπεζες μας κλείσατε. Καί
τρίτο Μνημόνιο ύπογραψατε πού
μας έδεσε χειροπόδαρα καί μας παρέδωσε στήν Τρόικα. Καί τόν ΕΝΦ|Α σέ
ΦΑΠ μετονομασατε. Καί τόν πολυτιμύτε00ΜΡΥωησα£μέτόΜνίμαζί μέ τόν παρα τρίχα έκπορθητή τού
Νομισματοκοπείου σύντροφο Λαφαζανη καί τήν Γαληνοτατη αύτοκρατειρα Ζωή θυσιασατε σέ ένα τρίο από
σύγχρονες 1φιγένειες έν Αύλίδι. Τραγωδία! Δέν Με Ἀμφιβαλλω έαν
ό Ἀγαμέμνων θα είχε ποτέ τό σθένος
να παρει τέτοια απόφαση για τρικέφαλη θυσία. Ποιός Τειρεσίας έξ αλλου
θα τολμούσε να προτείνει παρόμοια
ὁμα8ικη σφαγή;
αύτα; Να βρισκόμαστε σήμερα σέ
χειρότερη κατασταση από έκείνη
πού ήμαστε όταν πατήσατε για
πρώτη φορα στού Μαξίμου. Λέω
τώρα ἐγώ μέ τό μέτριο μυαλό πού
κουβαλαω: Προσέξατε έκείνη τήν
μοιραία πρώτη ήμέρα να κανετε ποδαρικό μέ τό αριστερό σας πόδι ή
από τήν χαρα καί τήν συγκίνηση
μπήκατε στού Μαξίμου μέ τό δεξί;
Πώς αλλιώς να έξηγήσω ότι, παρ°
όλες τίς φιλότιμες προσπαθεια σας,
κατραιωλαιε Μεση ὡς χώρα; Γλυτώσαμε πρός στιγμήν από τό (Ποστ
καί τώρα θέλουν να μας διώξουν από
τό 8ΦΒΠςωΙ Μήπως σας έχει κανει
μαγια καμμια δεξια μαγισσα καί πρέπει να φιλήσετε βατραχο για να λυθούν τα μαγια; Τί ττιό λογική αἱτία
να ύποθέσω για τήν φτώχεια καί τήν
ανεργία πού μας δέρνουν;
οἰκειότητα πού έχει αναπτυχθεῖ
αναμεσα μας λόγω τής αλληλογραφίας μας, όταν σκέπτομαι τό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων σας
κατα τό 2015, μού έρχεται συνεχώς
στόν νού έκείνη ή ἱστορική λέξη τού
Καμπρόν, μετα συγχωρήσεως. Τί
αλλο όμως να κανετε τό δίσεκτο
2016; Να μειώσετε τίς συνταξεις;
Μόνο κέρματα θα είσπραξετε. Να
έπεκτείνετε τόν ΦΠΑ καί σέ αλλα
αγαθα; Μόνο για τόν αέρα πού
αναττνέουμε δέν κόβεται απόδειξη.
Ξανα έκλογές; Ξανα δημοψήφισμα;
Πόσες φορές πρέπει να παμε στήν
καλπη για να πιοτέψετε ότι ό λαός
σας έχει διορίσει πρωθυπουργό; Να
περιμένετε σωτηρία από τόν κ. Λεβέντη; 'Εχει γίνει καί αύτός αναρπαστος... Μετα τιμής,
ΑΛ|ΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ἡ Β.Ἡ!Δ
παρουσιάζει ένα
μνημειῶδες έργο
ΔΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Κωνσταντίνος
Ἀποκαλυπτόμενος
Γράφει ὁ Νικόλαοςί Μέρτζος* _
ΕΝΩ τό Σύστημα τελεί από κατάρρευση, ὁ τέως Βασιλιάς Κωνσταντῖνος έπανέρχεται στα
προσκήνιο ξαφνικά μέ ίσχυρούς συμμάχους
στὴν διαμόρφωση Κοινής Γνώμης. 'Ο άλλοτε
αμείλικτος αντίπαλός του Δημοσιογραφικός
'Οργανισμός Λαμπράκη διένειμε εύρύτατα τό
βιβλίο του <<Βασιλεύς Κωνσταντῖνος. Χωρίς
τίτλο» τέλη τού 2015 σέ τρείς τόμους. Άμφισβητεί εύθέως τὴν νομιμότητα καί τό άδιάβλητο του Δημοψηφίσματος τού 1974. Δηλώνει
ότι υπήρξε ανέκαθεν φιλικός πρός τὴν Ἀριστερα καί ότι τό 1965 πρότεινε τὴν νομιμοποίηση
του Κ.Κ.Ε. Κάνει αύτοκριτικὴ καί κηρύσσει τὴν
έθνικὴ ένότητα. Τυχαία όλα αύτά σέ μια κρίσιμη καμπή;
Ἀνεξάρτητα, όμως, από τίς σκοπιμότητές
του, τό βιβλίο του ένδιαφέρει τὴν 'ίστορία διότι ὁ συγγραφέας του αφηγείται σέ πρῶτο πρόσωπο όσα έζησε καί έπραξε στὴν 'Ελλάδα καί
στό έξωτερικό ως Διάδοχος τό 1946-1964, Βασιλεύς τό 1964- 1967, έξόριστος Βασιλεύς τό
1967-1978 καί δίς έκπτωτος από τό 1978 καί
Τό 1974.
'Ο Κωνσταντίνος αφηγείται °|οτορία, αλλά
προφανώς δέν έχει πάντα καλές σχέσεις μαζί
της, ένω υπήρξε Ἀρχηγός τού Κράτους. 'Επί
παραδείγματι γράφει:
1ον Σέ ένα βιβλίο τού Παπανδρέου καταγράφεται ή προσιτάθειά του να βάλει τούς κομμουνιοτές στὴν κυβέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας
(σημ. τό 1944). Στὴν τελευταία σύσκεψη της
κυβέρνησης 'Εθνικής 'Ενότητας, πού έγινε λίγο μετά τὴ Συμφωνία τής Βάρκιζας, οἱ κομμουνιστές έβρισαν τόν Παπανδρέου χυδαιότατα
(β' τόμ., σελ. 110). Οί υπουργοί του ΕΑΜ, όμως,
αποχώρησαν από τὴν κυβέρνηση 'Εθνικής
'Ενότητας μέ Πρωθυπουργό τόν Γεώργιο Παπανδρέου στίς 2 Δεκεμβρίου 1944, δπότε ξέσπασαν τα Δεκεμβριανά. Ἡ Συμφωνία της Βάρκιζας υπεγράφη τόν Φεβρουάριο 1945 όταν
Πρωθυπουργός ήταν ὁ Νικόλαος Πλαστήρας.
2ον 'Ο Τσιριμῶκος πίστευε ότι, λόγω τού
'Εμφυλίου καί του ότι αύτός ήταν στό βουνό, δέν
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ίστορι%ά ντοκουμέντα
«Στήν Ἀθήνα ὁ πρωταγωνιστής
τού αμερικανικού κραχ (1929)!»
τοῦ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 5)