Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έξ Τ Ϊ;
 ο Ντ 
, 1 · ~ ΐ' Ξ Φ '
. ' . -ε Ή
. ε 7 7 7 · 7 ο
_.> τ .
' ' Ἡ Γ 7 = έ 7' Ϊ 7 τ Α τ ' . ἶ .
τ_ . .7 _ 7 7 η χοτ] 7 τ τ 77 77"'~ Φ] 7 7 η. . __ _
τ τ > = 7 τ _ τ τ · . 7
· χ ' 7 “ ~~ ' .Ξ 7 7 7 . 7 η
Μ ' 7” 77 Τ 'Μ 
ο - τ' Δ 7·
τ Μ 77 77 : 7_ 7 7 77__7
Ϊ ΑιτΗΜΑ7 ΝΑ ΑττοΣγρΘο το ΝοΜοΣΧΕΔιο ττΑντο· ΑΣοΜι
. ¦ 777%
του ΣοΒΒοτοκὐρτοκου Ι , .
- | ΔτοΒοοτε ακου"... 7
Πέτολο¦
. Αρενε5¦
Μ: 7 Μεο|το¦
ΜΜΜ ΟΝ Πεκ
ζἑ ἴ 4·8. ΖΟ·2Ζ.46-47
> τοκ Με τα προ:οοΡε:› . ι ·
ΚΕΝΤΡΟ^Ρ'ΣΤΕΡ^= Μ'^ το ΜΑΞ|Μ0Υ ΧΤΥΠΑ το" ΚΥΡ|ΑΚ0
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΦΩΦΗ
Ο ρὁΠερ Που
διορίζει
μέσω... ΕΑΜ
κ 9.'
' Π Ί 
το ΤΕ ·. 14
Με Ι · γ ΑΡΧ|ΖΕ| Η ΜΑΧΗ
ΜΜΜ το ι  77
νεο κοττττο Μ Ι 
. ο ητοοτοκΜ π
Σε.. ΑποκΑεπττκΑ Η" οΛο το Πωσ _ «ΚΜ0ὡ'ε|»
ΝΕΛ ΔΗΜοκΡ^Μ ο... .. 7, ΒΛἐρ5 οΠῆδο σοχός' ο ΠοΞε#οἑρμε τοτ15 Π;Ἡ Αη!" ΤΜ
- == < · < ονοω τωγ εοων ν μ οτοη5 | "μμ "Μ"
Ε^"|Νγ" ΣΕ Ο οιογωντομοε γτο το τηῆεοΠττκε5 οὁετε5 Σω. .8
ΔΝΔ|(ΛΜΦ|| ΜΕ
ΤΠ ΝΕΠ ΑΡΧΗ"
Ξ' 16.33
 Το των κο· το Μην
 > 'ΠΕ κ"ΒωΥΜ"©
σε |||Π ΠΙΝ" ΜΜΜ"
στην ορμοὁιοτητο του Νίκου ΠοΠΠο _ / _
Στη δημοοι0τΠτο το θοῆοοοοὁονε·ο χ Η σωτηρία για
πε ὁπορε8 γυναίκα
9'| || ιυν“υυΔτ |έ"
Ξ Τ" πκ°'£"" ¦ στο ΝτοΒο5
 π ΤΑ... 'ΜΗΝΑ ΝΑΣ
“θερμου κῆἱμο
ΜΜΜΜΚΠ ΒΕΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣ ΤΩΝ ΣΤΝΤΔΙ|ΒΤΧΩΝ ¦.