Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:-. μμ
| Καθημερινή Μο ηιικὴ Ειμ·ημ£ρίὁι:ι
της Πάπα
Ε. ΜΑΗ: 11€νν[email protected]€ιΞοΠ£18Κ1Μ8.μι ΝΕΠ ιηΤννμν.οἔοΠ€18Κ1Μ8.γμτ ΤΗΝ 28210-74544 ΡΑΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.994 (4-1943)
ω ηιιμωηικιιιιιι
η μας
5ιιμιιιι
ιιιηι κιιιιιιιι
Σύσκεψη γιιι ιη έρμη Βιώσιμης
ηηιικης ηιιηηιιιεης στη κηιιιη
ως ηιηἩμιικηειη
Δ1(1 Β ΠΟΠ: ΟΚΟ Ο. .. Δ|ε"γερ ΜΜΜ"
· ΜΜΜ α καναωποίαομ · ·
ασ @ώ@οΜ@ Μ "ιιιι 9ιιιι Παλιο 9
· ΙΕντονη αντίδραοα δαμάρΧοιι ΜΜΜ  
για το Κέντρο Υγείας Βαμομ σῶ10 σελ 6
· Περί ΒΟΑΚ Χωρίς διόδια σὺ.11 |
σας εγκαταστάσεις μου Δήμου Χανίων σῶ16  
· "Της Ιθάκης το ωραίο ταξίδι..." σῶ11 |
· Πρόγραμμα φιλαναγνωοίας για παιδια Με.   
μελη" ιωιι Μπαμ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ 16
Παναγιώτης ΞαροιιΧό1α1ς σελ.5 λ
Νίκη Λαμνόκα σελ.3 
ΒαγγΘιης Παλλας σελ.4 λ
Μανώλης Καπετανάκης σελ.12 
Παύλος Πολυχρονό1α1ς σελ.13 .................... . . σελ 1ο
ΔΠροοφορές ολο το χρονο γιο
τους δικούς μας ανθρώπους
ΑΠΟ /
Ξ ο ΜΗΛΑ Πάρκα Ζηγομίν το κιλό ..................... .. ..1,98...
ἔ· ΜΠΡ|20ΛΑ Χοιρινή Ελληνικη τ0κιλό ......... .. ....5,4θ__
Ξ? · ΜΥΛ0κ0Π| Ελλάδοςνωηό |Χθοοτρ. τοκιλὸ..... ί μ.._11,98__
ἔ '  Βόειον Ελιά Γολλίος 0/0 το κιλό _____________ __ 
με · ΚΕΦΜ0ΤΥΡ| Ρεθύμνου Βολιιιμόκηωηο ____________ __ __]1¦90__
Ξ · ΜΕΛΙ Συνεργασίμ!·50γρ ................................ .. ...θ,Οδ...
Ξ · Ρ|ΤΝΕ55 Δημητριακά 800μι .......................... .. ..542.
οΒΒΕΤΑΡκΕ8ΗΦιισ.Χιιμός|0φμοὐιων||ι  ...295έ · ΝΕ0ΜΑΤΣκόνη ιΥγρο ως ................................... .. 9,99... _
ὅ · ΡΠ00Τ|5 Σειρά ηεμιηοιησης μαλλιών ................................... ..
Ξ· 80ΠΕΧ ΧημιίΥγείης απο" οι 8ρολό (70  __]Ι 1 6__
9 κι κι 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα