Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ €Ο(ῖΑ ΕΘΕΑ ΗΒΩ]&Ρ ΑΒΑΞ ΕΛΛΑΚΪΩΡ · 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΤΑΝ, ΑΕ(ΞΕΑΝ, ΕΟ. ΕΠΙὶΟΡΕ, ΒΙΟΤΕΡ Ο 24-25
ΕπιχΕιΕΗΕΕα · Β Δ > * · α ΕιΕΗΜΕΝΕΕ · τι
Η φτώχεια φέρνει... “Ϊ τ.  < ή Ανοιχτή για εξαγορές Τα ελλανικα ααόνερα
Κλαδικά αιτήματα Ω α Ευρωααϊκα Πίστα τας κινεζικής κρίαας
- .οοα1
Τώρα οι· Με
@ στις οθόνες σας!
δι ΕΠ ΝΝΔΥΣΕιΣ 
Έτος 19ο · Αρ. Φύλλου 93' ο 22 - 26 Ιανουαρίου ΖΟΙ6 · € Ι
Ν. ΧΛΜ|ΟΠΟΥΛΟΙ
Μ02ἀ8ν
Μ.ευτ0268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΜΜ) · Μ ΣΑΡΛΝΙἩΣ · Η
Ή  ως αγορές από τη!  Ι Ἡ
ο εξ" την ψαλιδισμένη ανό¦π“ξηἔΞ ο   
Ο" ΜΒ'
· "ό" Μ· σπαει
τι Π ¦ ΜΜΜ
- ι; Η Χ Ε ι τι. τ
ο ατι". __ α ή _ Δ η Μ ΜΜΜ. Μ Μ
| το ΕΠΞΝΔΥΤ||(Ο ΕΡΓΑΛΕ|ΟΜ