Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ανάπτυξη μετά το β' εξάμηνο του τρέχοντος έτους "βλέπει" το ΙΟΒΕRecognized text:
Ν 01 στην ενημέρωση των θΠενδυτὡν
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΗΜΕΡ|Α
Νπνν.ΧτἱΜωἱέτἱτἰο.9τ ΠΑΡΑΣΚ"Η 22 ιΑΝοΥΑΡιοΥ 20'|6 2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 56] Ϊ ΤΙΜΗ Ι¦5 €
ΓΔ. 528¦°' Οι Δεικτες της ημερας Π. Γενικος Δεικτης
έ; _ _ τα» Ανοδικές 
 " '“   ' ' Μ .......  ........................... ..
. ο Μ Καθοδικές
Μ “ο 46
Δ    Ξ τ γγ 7 η ζ Μ  ......... 
“Μ ΜΜ _ ι    _ _ Μι 'να  οι Μ" ....... _ .................................... ι .
ΑΝΑΜΕΝΕ| ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΕΤΟΣ. ΣΤΟ 25.5% ΑΠΟ<25% ΤΟ 2ΟΊ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ το Β' θΜ|·|Ν0
του τρέχοντος έτους φταιει» το ΙΟΒΕ
Σε ετήσια βάση η οικονομία θα σ
Να μην καθυστερήσει η αειοήόγηση ζήτησε
ο Απ. Τσίπρας - «Ναι» στην επάφρυνση ·
χρέους, αηηά με μεταρρυθμίσεις.
το μήνυμα της κρ..Λαγκάρντ
Απώήειες42.5 δισ. για
τ τους διεθνείς επενδυτέςεΜ
ΣΕΒ: Αναγκαία η Προώθηση
των αποκρατικοποιήσεων
Πα επίτευξη δραστικής μείωσης της ανεργίας
και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σελ. Ξ
58ιΡ: Χωρίς αήηαγές
η βαθμοήογία σήμερα
Πιθανή αναβάθμιση της Εηηάδας εάν
κήείσει η πρώτη αειοηογηση
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
ην εκτίμηση ότι η ελληνική οικο·
νομία θαγυρίσει από αρνητικούς
Ρυθμούς- ανάπτυξης Μεσα σε
θετικούς στα μέσα του τρέχοντος έτουςΙ με αποτέλεσμα σε ετήσια βάση
η ύφεση να κυμανθεί στο Ι ¦5% για το
2016, διατύπωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας παρουσιάζοντας την τριμηνιαία
έκθεση του ΙΟΒΕ. Η ανεργία για το
20Ι6 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί
στο 25,5%, από 25% το 20Ι5 και
26¦5% το 20Ι4. Ο πληθωρισμός το
20ίδθακυμανθεί στο θ,5% με ί%.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομέναΙ η ύφεση το 201 5, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ¦θακινηθεί οτηνευρύτερη
περιοχή του 0¦5%. Ανεξάρτητα από το
ακριβές πιο μέγεθος ιι έκταση της ύφεσης είναι σημαντικά μικρότερη από όσο
αρχικά αναμενόταν με την είσοδο της
οικονομίας στην περίοδο των κεφαλαιακών ελέγχων. Ταυτόχρονα βέβαια
η ύφεση επανήλθεΙ μετά από ένα έτος,
ασθενούς έοτω¦ ανάπτυξης το 20Ι4¦ ακυρών0ντας τις προβλέψεις για σημα·
ντικάτερη ανάπτυξη ακολούθωςΙ εκτι
Στλ. Τ
υρρικνωθεί φέτος κατά ή¦5%
μά το ΙΟΒΕ. Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι¦ συνολικάστιι χώρα μασ ιιανΜ€ιι μέσω της
προσέλευσης επενδύσεων, η αποφασιοπκή στροφή πόρων προς εξωστρέφείς παραγωγικές δραστιιριάιητες και
η άμβλυνση των εμποδκυν που κρατούν την οικονομία υπερβολικά κλειοτή¦ αποτελούν τόσο επειγοντα ζητούμενα σήμερα όσο ήδη ήταν και στην έναρξη της κρίσης. Διαφαίνεται βέβαια
ότι¦ μέσα από τις δραματικές εξελίξεις
τηςπερασμένηςχρονιάς, επέρχεται μια
σταδιακή αλλά καίριας σημασια συνειδητοποίηση, από ευρύτερα τμήματα
της κοινωνίας ότι η αύξηση των εισοδημάτων διέρχεται υποχρεωτικά από την
ουσιαστική σύγκλιση τηςιιαι>αγωγικήε
δομής της οικονομίας με τις περισσότεροπρ0ιιγμένεςευρωπαῖκἐ9χώρεοεκπ
μά επισης. Εναλλακτικές λύσεις που υπόσχονται ευημερία και έξοδο από
την κρίση μέσω βραχυπρόθεσμων τακτικών κινήσεων και χωρίς αποφασιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής
οικονομίας αποδείχτηκε πλέον και
στην πράξη ότι δεν υπάρχουν αναφέρει επίσης το ΙΟΒΕ. Σιλ 3
Κινδύνους στην Κίνα
«βηέπουν» εταιρείες τ
Αισιοδοξία για τις μακροπρόθεσμες
προοπτικές
Σελ, Ι 7
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
ή της ημέρας
ΙΟ Πόνοι γιατί
προβηηματίζει
το πετρέηαιο
γΦθΙῖΙ(ΡΠι2.8νοεὺ γ
[ισα ήταν η Μετοχή 
οι μετοχές που
πρωτ·αγωνίστηααν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπού
Σελ. Ι2-Ι5
Κορυφώνεται
η μεταβηητότητα
στο ΧΑ.
Υπό πίεση παραμένουν
οι τράπεζες - Πτώση
και για ΕΒΕ-25
Μεβγάη:
Προχωρημένες
συζητήσεις με τυπο
Υπέρ της συνεργασίας με
θεια ΕερίτεΙ - Βεποηε η νέα
διοίκηση της εταιρείας τα ο
Συμφωνία ΙηττεΙοτ
με την Κρατική
Λοταρία Χιηής
Υπέγραψε δεκαετές
εσυμβόηαιο για τη διαχείριση
των παιχνιδιώντης τα. 9
Επενδύσεις
από Αττικά
Ποηυκαταοτήματα
Στα 460 εκατ. ευρώ ο τζίρος
το 2045. στα 40.5 εκατ.
τα κέρδη προ φόρων
Σελ. 'Ο
Σελ. Β
ΊΟΔ27