Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
  Ο Τααοε Τσαταλιι8 για τι5
ειιιθεσει5 Πανταχοθεν Που δεχεται
  ο Υφμιιομργοε Αθλητισμού
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ Σελ. 9
οι “ΜΜΜ
και ιι κυβικα" έ
ι .Π Μ”
Γραφειο Γ|ΩΡΓΟΣ Ν|'(0ΛΑ0Υ Σελ. ο
Ποροοκεωιτ 22 |ονουοριου 2οι Β / Φωλλο 1088 (2288· / € ι.3ο '
ποιος ΜΜΜ
ιιιιιι τον ιιΜειιο
~ , , Προφυλαχθηκε 05: 7 Ϊ ο:
@Προφοριεε ιιω8_εχοον ν . η >εζὁμέἶ Κω
 Δ 'ικανοιιοιηθει ολοι οι  ·  κ! |κἀ”ὅπζ|μ"00ρ
`“ μου θέτει τι αγγλικα ομαδα -'
και οι «κιτρινομαοροι» ειναι
Μο κοντα και με τον Παικτιι 
~ - ο  με
Η · · 77 β
 , στο" στον ιαπωνια
κιιοιι  α _ η
ΜΜΜ το
/ Ν'Ἡ~
' ανθρωιιου5 Με ομαδα5 Που αιιοτιθεται τιω5
ιιλιΊγιικε Μο την καραβιαοιι του κανονισμοο
Β ή; Η Β Ι" δ .δ Ι
 Ψ _ ἐν _.
73 Μ 7ἑἐσἑ “
. γ Πρωτοφανἡ και για το ελληνικο Ποδοσφαιρο
Ξ ' ς ακομα, οσα γινονται με την Προαιιαθεια
αθὡωοι15 των «ερυθρολεμκων» ααα τοο5
Ι -;_ έ -` . η
:κοιτα Το;  ,
για αντι- ομιιεμ 
Ω ·;' 'ι | · Η 
τα. . › τιροηωλιιση8 για ΠΑΟΚ7