Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 κατ-εε ή“ῆωκ*ο“εον:
των Σπορ _ Ι _ γ. .. .η Χ.  Ό
ι ο ο . .` ' . η 7 ιέ”ψ ή .7 .
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤοΣ“ ΜΑΚΡΗΣ Ο 30 €) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ιΑΝοΥΑΡιοΥ 2048 Ο ΑΩ. ι58θ7 ' ο '
ι ' Λ «Η Μπαρτσεήόνα εδειξε
 η . η ήθος και τους ευχαριστώ
που σεβάστπκαν τήν
επιήογή μου»`
χάνετε-Μοτο / υ  . .,  ς
”|°·Κώ°¦°9 'ί Η ¦ ειναι για να; _ 
~- "νυν ΜΜΜ/3- `ιιιιίιειιιίτιω.καιιιωι›ήνι.,;
.Φ “ μ Μπατίστ τωνιήρσσαοχιων· Ἡ.
ἶἴἔ=ἔἶἔἔἶἶΒ *ί “Τε “ΜΝ ΜΜΜ αν” ι
Μή και Με οι· τα “ΜΜΜ “Με 
ρήτρα ήτανει Ι ` Ω ΜΜΜ· Η" Ψ φωνής ./
 :σουπερ ` ή “ΜΜΜ 
ΑΛΛ" "ΚΕΛΙ"
ο θρυήος σοκιμαζεται στο
κόουνας (49.45. Εκει και μετά
τήν ήττα στο σπίτι του από τήν
Μπαμπεργκ καήείτσι να κερσίσει ι
τή :αήγκίρις και να Ξαναπατήσει με ασΦαήεια στή
βαθμοήογία του
ομίήσυ του
Μήνα Δ τ
σήμερα Πριν από τομαή τα κριθεί
ή “ασυμμετοχή του ήρίντεΞπ. .που
.εκασενπροπονήσείς πόνω μυικων Μ
· σπασμώνστουςραχιαίους ν '
Η Λ°'(°Μ0Τ|Β κθΥΜΜΝ κερσισε τους ·πρασινους»
'8-8' και τους υποχρέωσε στπν τρίτπ ήττα] τους
σε τεσσερα παιχνίσια στο τοπ κι ο Η χθεσινή ήταν
και ή τρίτα σερί ήττα του απο από τήν ομαοα του
Γιώργου Μπαρτζώκα Φετος στήν ευρωήίγκα
Ο ΣΕΛΙΔΑ 'Ξ
τι!! · ι ΔΛΑ ιι Ι ί
“Δεν είναι συνατόν ενας
αναπτήρας να χτυπήσει
πανω σε σωμα και να
γκεπαρει ενάμισι μετρσ··.
σήήωσε χθες μιήωντας
στον εροι·τ τα· ο πρόεσρος
τής χανιωτικής ομαοας
Μανωαής Μαθιουήακπς
κήΜ·ιιατα
οι γιατροί θα το
`παήει|ιουν για να προήαρει
το ματς τής 7ής Φεβρουαρίου
με τον “ΔικεΦαΠο του θορρα»
Στον αερα' στο καραίσκακπ ο ο καμπιόσο
_ πεκοίκασή,τής · έχει χτυπήσε στον ορθό
υποθεσπς σήμερα ` μηνιαίο στον '
στήνπειθαρχική επιτροπή τής Σουπερ
ΜΥ!" “°Υ“!Μ
αποχής των σιχαγόρων ο Ανοιχτό
το ενσεχόμενο
αναροήής
.οι Ματια. κΑτΑΜι. οσνττεε. τε
·ΜιιΑ. χρήστος ΖΝΐ'ΞΜΡ. πανωΔα Μπαίνω: είναι ορισμενοι
από τους'ποοοσοαιριστες που θα ή
κήήοοόν .να 'μπουν στον αστείων.
 Η ' 'τουρεπόμεγου εοπμερσυ
:ΤΗ ΦΩΤΟ:
ο κώστας Παπανικοήαου κατά τήν αφτα
του χθες στο “επενθεριος Εενιςεήος·
τή Ε' Εθνικήν την ο “
 . εν.καήαρανΜιγ“Μ ,
εριορισμ“ ς4και;ήεειπναι» στο να  <
παροήνιοι`υπόεπιτήρπσή ανασες . ι_
τήτ;οευτερπς“κατήγορίας ιαυτες γ
, ΜΜΜ έ ρ.υν“ερτ·Μ·αινα
” ή ἄν, . ν.ιιετανραοες ερασιτεχνων. _,
ν αι των τεχνιτή των. Ϊ
:ΑΓΝ0¦| ΤΗ ΜΚ" ι
ΕΔΩ και ανο ΜΒΝΕ! ο
Από τις 2: Νοεμβρίου έχει
να κερσίσει στο πρωταθήήμα
ή Ξόνθπ ι2-θ τον πανιώνιο στα
πήγασιαι. ή οποία κατεβαίνει
αυριο στο καραϊσκόκή
εχοντας 4 ισοπαήίες
και 2 ήττες στα
τεήευταία τα
παιχνίδια
Γραφει ο ιιιιΜιιτι·ήτ ΜΜήτΡιονωεήισα ί ιι ι .
Δεν εχουν τε- `
χασει τον πορτιερο
του θρυήου στις
ερυΞεήήες
ι ή τινι· του οήυμπιακου όπως πα- ` η
ι ΜΜΜ· όήες οι~συμπαίκτριες ι =
ι τής. αήήα το ήενε και τα στατι- .
ι στικό ικορυοαία Ξενή στο “Με ί
θήήμαι. μιήαει στο ασήμι για το
ντερμπι κορυοής μεθαυριο με .Ξ
τον Παναθήναίκό στο μπασκετ ι ι
` ήταν
ή ο τομεα
Μάικ' υ ΑΛΕΞΗΣ ΒΗΜΑ!" (ΠΕΠΗ' Μ)
ι ιζ ο Η “εκείοήου ο Ρομπέρτο εκανε μια από τις μεγαήυτερες .
εμφανίσειςτής καριερας του. κόντρα στήν Άντερήεχτ ο 1
ι 3 ετοίπερίοήιιο ο-3 τής ,τι οκ¦ω- 7
' ι' ορίου.τουαΜσ. πουσιααα- 7 ' - ι ι¦- νός πτα`εργαςενιεπιααε ποιον ποσοΜ ως και παταω και' ι . σοαιριστή που είχε πε' ' ' ^ ρασει από τα τμήματα.υποσομής των “ερυθροπευκων»
είναι ετοιμοι να αποκτήσουν ¦ ι
με δανεισμό από τήν ο
Μπενοίκαι
ήπιαν” -ινταΜιήο ο
 φαινονται
η ο .ι . .ι θεσχρονος σιεθνής ερα
· ή ο ι .ἐκ-"0 Μεξικό για έ ` ζιήιόνος Φορ αψήνειίτή
` ι ¦ ' τι ι .χ να. αναμονή" ο 'τόπος για τήν ευρωππ. ·
" ό Λ ι κ'ἑν¦ ρ _ ' Ξ ' τήν τεήική του και-οι συμπατριώτες του
ἰ ι' , στήν πρότασή του;κοήο-« οι
αφτα· πεθανε νομικός Ϊ
 εκπρόσωπος τον οσσαοαι- σ 3
εμπήεκουν ίκαι) τον
,'Τζ6'°°'¦ `- ή οήυμπιακό στο παιχνίσι
ή ' ¦ , ο . ' % .γ ¦ τπτ απόκτήσήςτου
ΑποττοΛιι: 7 “ θεήουμετονκόσμοτομ.θαυμήισκοή<κοντό αν . ' ι: νιω- καιρώ” ειναι" ι ` ο ο
οι γονείς ' ς. να είναι,σεκτσς παίκτήςοοήαναθή- η ι τ ι . `.ότιθαυ9ΜυεινΜ στο με ~
Δήμήτρής- ' _ γ .Νίκος-είναιποήιίσασκοήος αντίήαποςτ τήν; . ή ῳγαήο,ήιμανικανονικα ως τα
26"" ·  η › εήήασα τή-νιωθω σαν το.σπίτι.μαυ ιόνθρω- η ' ο» ήήτή ως” ν να
ΑΜ ` των."ΜετωΜι.ωΜα ο' καιρός”
μ ν ι |οαγήτό.μοα Μέσου. τα· ' 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ,
αείμαστε καήιίτερή ομασα. αήήα μήν υποτιμή- ι
σουμε τον παναθήναίκό ο πρεπει
να είμαστε συνεπείς στήν αμυνα
μας. να παρουμε τα ριμπάουντ
ι 5 τοιαεκ..ενππτια ·
ι ~ το" καταί εραήεϊ Ξ
 ιστ.οτραήεζι ή :το
. . ι - - <“γκαρσή απότομο· .ι ~ ,
Νκανειοεαχρονοςμεσοε-Ν - " ' κ , - |
” .ι ι: αϊπιοετικός οετοςστή ι' '
'Ανακαινω-; '
ς ' ι ' και να τρέχουμε επί το ήεπτό . Ι ο ἶ .Σερβία με εθνικο· και:
ο Να αποσείεουμε στο γήπε- : ` οπκε ο θανεισμός ή ι ἶ ε__ασίστ ο τα “σκω¦¦¦ `
¦ σο ότι είμαστε καήότερπ ο η _ του ο Ερυθρός Δπε- Ψ
_ ομασα ο ο κόσμος μας πι- η ' _ ε τί ί “απου έχε'ι“συι·βό
στευω ότι θα σπμιουργήσει 'ο ~ ` ξ, τ ο . ο' . ι`ήαιοιμαζί ήταν; το
. Φανταστική ατμόσφαιρα· ι - η .7 ' ο ϊ · .καήοκαίρ` του 47 ο
9 77 1 1 Ο 8 8 5 2 1 5 0 - 0 4 ΓραΦει ο θΕΜΗ: :ίΝμΝθΜθν ισεήίσα Η) · ή ί Γραφει ο ΔΙυΝν:Η: ΔΗΜ": (σεήίοα Μι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα