Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22-01-2016'
ΑΔΩΝιΣ κνΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
ς1974-1997)
Ε¦ΣΤΙΔ
ΗΝ1ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ[ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Στά ανατολικά καί νότια
ασθενείς βροχές ή χιονόνερο. Χιόνια Με
όρεινα-ήμιορεινα καί βαθμιαία στα βόρεια
πεδινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικα ἰσχυροί. 'Η
θερμοκρασία έως 10β. Κ.
Παρασκευή 22 Ίανσυαρἰσυ 2016
Τιμοθέου αποστόλου.
Ἀναστασίσυ όσισμαρτυρσς τού Πέρσσυ.
Σελήνη 13 ἡμέρών
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.37' - Δύσις 5.38'
Ἀριθμ. φύλ. 40880 | Τιμή 1.50 €
Ἀμέρικής 9. Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι. θ$ί18Πθνν[email protected]ίθΠθί.91
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831. Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482. Συνδρομές: 213 0170870 - 210 3227870
"Ετος 122σν
Τό κρατος παρανομεί
μέ τίς αντικειμενικές
Ό νόμος πού διέπει τίς αντικειμενικές αξίες τών
ακινήτων είναι σαφής. 'Ορίζει ότι πρέπει να αναπροσαρμόζονται ανα διετία καί να παρακολουθούν τίς
αὐςομειώσεις τής κτηματαγορύς. 'Ιδού τί αναφέρει:
- Οί τιμές Μνησης αύξανονται ή μειώνονται ποσοστιαία αναλογα μέ τούς παράγοντες πού έπηρεαζουναὐξητικα ή μωσαικό τήναξία των ακινήτων
- Οί τιμές Μνησης καθοριΖονται μέ τω: τς
τοϋ 'Υπουργού τών Οἶκονομικώις μετά από είσήγηση
τών τρωω ἐπιτροπω'ν Οί τιμές αναπροσαρμόζονται τό Μάκρο .τα διετία.
ῦΕν προκειμένω λοιπόν, ή Κυβέρνησις δέν ακολούθησε τήν διαδικασία αὐτή. Παρα τήν πρόσφατη
απόφαση τού Συμβουλίου τής 'Επικρατείας πού διέταξε τήν διοίκηση να αναπροσαρμόσει τίς αντικειμενικές αξίες σύμφωνα μέ τόν νόμο, τό'Υπουργείο Οἰκονομικών έξέδωσε απόφαση πού τίς Με μέ τρόπο
όριζόντιο. "Ετσι, οἱ νέες αντικειμενικές δέν έχουν
καμμία σχέση μέ τα πραγματικές αξίες αν Μήνα
όπως αὐτές έχουν διαμορφωθεί στήν κτηματαγορα.
Μαλλον τό αντίθετο ἱσχύει.
“Ως γνωστόν, οἱ τιμές τών ακινήτων έχουν ι“πτοστεί
σάρωση κυρία στα λεγόμενες ακριβές πασχα
'Εκεί ή πως' έκτιμαται ότι είναι τής τάξεως τού 50%
ή καί μεγαλύτερη."Εχει δέ συντελέσει σέ αὐτό καί ή
ὐπερφορολόγησις τών έν λόγω ακινήτων, λόγω
ακριβως τής μεγαλης αποκλίσεως μεταξύ αντικειμενικής καί έμπορικής αξίας. ἱΥπαρχουν ακίνητα πού
διατίθενται πρός πώληση χωρίς μαλιστα να μπορούν
να πωληθούν, σέ τιμές πού είναι στό ήμισυ τής αντικειμενικής αξίας ή καί χαμηλότερες.
Στα ακίνητα αὐτα τών λεγομένων «ακριβών» περιοχών, ή Κυβέρνησις θα διατηρήσει τίς αντικειμενικές αξίες αμετάβλητες. Τό ίδιο θα πράξει καί για τα
ακίνητα τών «φθηνών» περιοχών, παρ' ότι σέ αὐτός ή
αναλογία είναι αντίθετη. Σέ καποιες περιοχές ή έμπορική στα Μειώνει Μπλόκα ως αναπνοής,
έιτειδή ή τελευταία οὐδέποτε είχε προσαρμοσθεί στίς
τιμές τής κτηματαγορας, όπως προβλέπει ὁ νόμος.
Καί οἱ μόνες περιοχές όπου θα ύπαρξει καποια μικρή
μείωσις θα είναι οἱ «μεσαίες»
'Η παρανομία είναι κραυγαλέα' .Άλλα ὁρίζει ὁ νόμος, Μ διέταξε τό Συμβούλιο τής 'Επικρατείας καί
αλλα πραττει ή Κυβέρνησις. Τό δέ αποτέλεσμα είναι
να δημεύονται, επισηῦ ' ς παρανομα, περιουσίες τών φορολογουμένων. Διότι ὅταν ένας ἱδιοκτήτης ακινήτου
φθανει στό σημείο να πρέπει να έιστοιήσει όσο-όσο
τό ακίνητό του διότι δέν έχει τα χρήματα να πληρώσει
τόν ΕΝΦΙΑ πού έπιβαλλετ' αι βάσει διπλασίας ή τριπλασίας αξίας από αὐτήν στήν ὁποία θα τό πωλήσει,
αὐτό όνομαζεται δήμευσις.
'Εκτός λοιπόν από τήν παρανομίαως πρός τίς ίδιες
τίς αντικειμενικές, έχουμε καί παραβίαση τού Συνταγματος ώς πρός δύο αρθρα. Τό αρθρο 17 πού ὁρίζει ότι
ή ἱδιοκτησία τελεί ὐπό τήν προστασία τού κρατους
καί ότι κανένας δέν τήν στερείται αν δέν έχει αποζημιωθεῖ πλήρως έναντι τις σωματικής αξίας πιο Καί
τό αρθρο 4 πού ὁρίζει ότι οἱ πολίτες συνεισφέρουν
στα δημόσια βαση χωρίς διακρίσεις, ΜΜΜ μέ τα
δυναμεις τους. Ἀμφότερα, μαζί μέ τόν νόμο, τα καταστρατηγεί βαναυσα ή Κυβέρνησις. Ζ
Δίμηνη προθεσμία
για τήν Σένγκεν
Τί συζητείται στό Νταβός για τό μεταναστευτικό
ΔΕΝ θα πρέπει να θεωρηθεί διόλου
τυχαία ή απουσία τής Καγκελλαρίου Μέρκελ από τήν έφετινή συναντηση τών «πλουσίων καί ἰσχυρών»
στό Νταβός. Παρέμεινε στό Βερολίνο για ν" αντιμετωπίσει τό κύμα
τών διαμαρτυριών τής γερμανικής
έλίτ καί τού Κοινοβουλίου για τόν
τεραστιο αριθμό τών προσφύγωνμεταναστών πού δέχθηκε τό 2015.
Παρών στό Νταβός ό ύπουργός
Οἰκονομικών κ. Σώυμπλε. ό όποίος.
σέ αντίθεση μέ τα δημοσιονομικά.
έδειξε τήν διαθεση κατανοήσεως
τής πιέσεως πού δέχεται ή (Ελλάς
στα σύνορα της ώς έζωτερικα σύνορα τής Εύρώπης. Συγκεκριμένα. ό
κ. Σώυμπλε τοποθετήθηκε ώς έξής:
«Πρέπει να μειώσουμε τήν πίεση
στα έξωτερικα σύνορα τής ΕΕ.
Εἶναι ντροπή. όπως εἶπε ό Ἀλέζης
Τσίπρας. να γίνει ή Εύρώπη ένα
κλειστό φρούριο». >Ενδιαφέρον
ὅμως εἶναι καί τό τί εἶπε ό"Ελλην
Πρωθυπουργός. ό όποίος. μέ τήν
φραση «εἶναι ντροπή για δύο χώρες
όπως ή (Ελλαδα καί ή Τουρκία μέ
τόσα χρήματα για στρατιωτικούς
έζοπλισμούς να μήν μπορούν να
έλέγξουν τί συμβαίνει στίς θάλασσές τους». αφήνει «παραθυρο» για
τίς κοινές περιπολίες στό Αἰγαίο μέ
τήν Τουρκία. Ἀντί να έπιδιώξει
τούς εύρωπαίκούς έλέγχους στα παραλια τής Μ. Ἀσίας καί στα σύνορα
Τουρκίας-Συρίας.
Ἐμβληματική καί απολύτως σαφής ύπήρζε ή τοποθέτησις τού πρωθυπουργού τής <Ολλανδίας. Μαρκ
Ρούττε. σχετικα μέ τήν κατασταση
στήν Εύρώπη. «Πρίν σκοτώσουμε
τήν Σέγκεν πρέπει να αναμορφώσουμε τήν Συνθήκη τού Δουβλίνου» καί συνέχισε: «Μπορούμε να
σώσουμε τήν Σένγκεν αν αποκτήσουμε τόν έλεγχο τής άμεσης κρίσης στίς έπόμενες 6-8 έβδομαδες».
Ούσιαστι κα όςΟλλανδός πρωθυπουργός έκτιμα ότι ή πιθανότης τής
Εύρώπης να διατηρήσει τήν συνοχή της καί τήν ἐλευθερία κινήσεως
στα εσωτερικα σύνορα έκτείνεται
μέχρι τήν ανοιξη. όταν οἱ προσφυγικές ροές αύζηθούν έξ αἰτίας τής
βελτιώσεως τών καιρικών φαινομένων. Οἱ αλλαγές στό πολιτικό ασυλο σέ σχέση μέ τήν Συμφωνία τού
Δουβλίνου. όπου ό καθε πρόσφυγας
μπορεί να ζητεί άσυλο από τήν χώρα προορισμού του καί όχι εἰσόδου.
ένδ εχομένως να φέρει πολλές αντιδράσεις στήν Εύρώπη. παρα να γίνει εύμενώς αποδεκτή. όπως εύχεται ό<Ολλανδός πρωθυπουργός. (Η
έκτίμησις εἶναι ότι οἱ προσφυγικές
ροές θα φθασουν τα 3 έκατ. ανθρώπους μέχρι τό 2018.
Οἱ έκτιμήσεις αύτές. μαζί μέ τήν
τρομοκρατία τής Τζιχαντ πού απειλεί εύρωπαίκές πόλεις. δημιουργούν
έπί πλέον πανικό σέ λαούς καί κυβερνήσεις τής"Ενωσης.Τα παραπανω έχουν τόν κίνδυνο τού «ΟτεΧίτ»
από τήν Σένγκεν. έστω καί αν ό κ.
Σώυμπλε στήν προκειμένη περίπτωση δέν φέρεται έκφραστής του.
ῦΕπαναστασις μέ αἰτία
από τήν αστική τάξη
ίΕπιβαρύνσεις πού αγγίζουν τό 70% τού είσοδήματοςί
ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. οἱ ἰατροί. οἱ μηχανικοί καί αλλοι έλεύθεροι έπαγγελματίες έχουν αρκετές φορές
στό παρελθόν αντιδρασει έναντι
τών πολιτικών τών έκαστοτε κυβερνώντων. Μέ ψηφίσματα. παραστάσεις διαμαρτυρίας. ακόμη καί
μέ αποχή από τήν ἐργασία τους
έχουν έκφρασει τήν αντίθεσή τους
σέ μέτρα καί ρυθμίσεις πού κρίνουν αδικα. Πρώτη φορα. ὅμως. κατέρχονται μαζικά στούς δρόμους
τών Ἀθηνών. καί μαλιστα δύο φορές έντός μίας έβδομαδος.
Χθές τό πρωί. χιλιαδες ἐπιστήμονες κατέκλυσαν τό κέντρο τής
πρωτεύουσας. σέ μια εἰρηνική διαδήλωση έναντίον τού ασφαλιστι
κού νομοσχεδίου. Κα 1 όλη τήν
προηγουμένη έζαετία τής κρίσεως
ύπέμειναν σχεδόν καρτερικα τούς
νέους έμμεσους καί αμεσους φόρους πού έπέβαλαν οἱ κυβερνήσεις. τήν αύξηση τών εἰσφορών
καί μια σειρα ακόμη πράξεων καί
παραλείψεων πού στραγγαλιζαν
συστηματικα τήν πραγματική οίκονομία.”Εβλεπαν τό κρατος να παραμένει ούσιαστικα ανέγγιχτο καί
τόν ἰδιωτικό τομέα να συνεχίζει
μαλιστα να τό τροφοδοτεί. μέσω
τών όλοένα καί πιό περιορισμένων
είσοδηματων του.
Τό ασφαλιστικό νομοσχέδιο
πού παρουσίασε ή Κυβέρνησις δια
τού αρμοδίου ύπουργού κ. Κα
τρούγκαλου ήταν ή σταγόνα πού
ξεχείλισε τό ποτήρι."Οπως σημείωσε ό πρόεδρος τού Δικηγορικού
Συλλόγου Ἀθηνών. κ. Ἀλεξανδρής.
ένας δικηγόρος μέ δέκα έτη στό
έπαγγελμα καί έτήσιο εἰσόδημα
20.000 εύρώ έπιβαρύνεται μέ φόρο
26%. τέλος έπιτηδεύματος. εἰσφορές ΤΑΝ. ΤΕΑΔ. εἰσφορα ΟΑΕΔ
καί εἰσφορα αλληλεγγύης. Αύτές
οἱ έπιβαρύνσεις αφαιρούν από τό
εἰσόδη μα του τό ποσό περίπου τών
11.000 εύρώ. ήτοι τό 54ο ο.
Μέ τό νέο νομοσχέδιο (καί μέ
τήν αύξηση τής φορολογίας) ό
ίδιος δικηγόρος θα έπιβαρυνθεί συνολικα μέ 14.000 εύρώ. ήτοι τό 70%
τού είσοδήματός του!
Σήμερα
'Ερώτηση στήν Βουλή
για τήν ΕΕΠ
Τῇς ημέρας
Ζητείται ενημέρωσις για
τό πάγωμα της μεγάλης
επενδύσεως από τόν
ΟΠΑΠ. ΣΕΛ. 2
Μηπως
ό κ. Σώυμπλε
Δηκτικός έναντιτών μεταρρυθμίσεων καί της
παρουσίας του ΔΝΤ ένεφανίοθη ὁ Β. Σὡυμπλε
στό Νταβός. ΣΕΛ. 3
Ἀνόμειξις Πούτιν
στόν φόνο Λιτβινένκο
Τό πόρισμα [Βρεταννικού δικαστηρίου για τόν
Λιτβινένκο αναφέρει ότι
ὁ Πούτιν <<πιθανότατα
ένέκρινε τήν έπιχείρηοη
πού κατέληξε» στήν δολοφονία. ΣΕΛ. 5
Καί οί γραβάτες στήν διαδήλωση;
ζ Ε. αφού κατέβηκαν καί οἱ γραβάτες στήν διαδήλωση. καπ μπορεί πλέοννα αλλάξεισέαύτήτήνχώρω.είπε
ή Μαριλένα. δικηγόρος. πού τα τελευταία χρόνια κυνηγάει τίς ύποθέσεις μέ
τό τουφέκι καί πληρώνεται όποτε
έχουν καπ να τής δώσουν οἱ πελατες
της. Μεταξύ μας. αγαπητοί. δέν είναι
μικρό πραγμα να σηκωθαΊν από τίς
καρέκλες ή τις Φλέσσα τῶν γρασίων τους δικηγόροι. γιατροί. συμβολαιογραφοι. έλεύθεροι. γενικώς. έπαγγελματίες.
”Οχι ότι αδιαφορούν. αλλά .να.
«δέν είθισται» να βγαίνω στόν δρόμο
οἱ ανωτέρω κατηγορίες έπαγγελματιών. «Δέν ήταν σωστό» μέχρι πρίν λίγο καιρό γιά έναν δικηγόρο να βγεί
στήν πορεία καί να φωνάζει: «Κατσε
καλα. Κατρούγκαλσ.
Πολύ δύσκολα θα μπορούσα να
φαντασθώ τήν φίλη τήν Εύνομία. συμ
βολαιογράφο. να ύψώνει τήν γροθιά
καί να κραυγαζει κατά τών έξαγγελλομένων φορολογικών καί ασφαλιστικών μέτρα».
Καί όμως. σηκώθηκε χθές πρωίπρωί. έκανε γαργάρες μέ αλατόνερο
για νά ανοίξει ό λαιμός. κατέβασε κι
ένα αύγό ώμό καί ξεχύθηκε μαζί μέ τίς
συναδέλφους της στήν πλατεία.
«Με είσαι καλά; 'Ετσι καί έφαρμοσθαἩτάνέαμέτρα.δένθάέχουιεαἩε
για καφέ! Είναι τρελα αύτά τα πραγματα». μού είπε στό τηλέφωνο.
«Δηλαδή. έαν έσύ είχεςγιά ταέξοδα τα? στπτιαύ σαι μόνο 500 εύρώ τόν
μήνα. δέν θά έκοβα από έδώ καί από
Μγιάνατάβγάλειςπέρα;Τίνάκανει. δηλαδή. ή κυβέρνηση; Ἀπό πού
θά βρεί νά τα δώσει;» είπα. θέλοντας
νά τήν προβοκαρω.
'Εξανέστη ή Εύνομία. «Για ακαι νά
σα? πώ. πού μα? τό παίζεις τώρα φιλοκυβερνητικός! °Εγώ καί τό σπίτι μαι
έχουμε κάθε δικαίωμα νά πεινάσουμε.
νά δυστυχήσουμε. νά ταλαιπωρηθούμε. αν έχουμε διαπράξει λάθη καί
έχουμε κάνει κακή διαχείριση. Ό γείτονας μας. όμως. ωδεία σχέση ἔχει μὲ
όσα παθαίνωμε έμεῖς καί κανένα λόγο
νά ύποστἐι' τα ίδια!°ΕταΊτοι έδώ (προΦανῶς εννοεί τήν κνίδωση ή αλλά
βδην τούς πολιτικούς) ύποσχέθηκαν
Μ μὲ παραλια, τα ΜΜΜ
για νά παρων τήν κουτάλα καί τώρα
μας λένε ότι ξέραμε τί ψηφίζω; Άν,
δέν ψηφίσαμε Με. αγαπητε μου».
γρύλισε ή φίλη. ΜΜΜ. σε
λα της. ότι καί αύτή «έδωσε δεύτερη
εύκαιρίω στήν παρούσα κυβέρνηση.
Είχα ένα ραντεβούστό Κολωνάκι καί.
γύρω στις δύο παώ τέταρτο, Μπα
στό κέντρο. Παρατήρησα προσεκτικά
τήν πορεία. Φυσιογνωμίες γνωστές.
από τό ρεπορτάζ. δικηγόροι γνωστοί.
γιατροί πού τούς έχουμε δεῖ αρκετές
Με των τηλεόραση.
Μηκα ότι καποιος πα3 «1κονομόει» δέν βγαίνει εύκολα στόν δρόμο.
δέν διαδηλώνει. Κάθεται στό γραφείο.
στό σπίτι ή στό μπαράκι καί «φυλόει
τα ρούχα του».
Χθές. όμως. ό κόσμος πού είδα μαΜο στό ιέντρο τής ταλαίπωρης καί
ασφυκτιούσης κυκλοφοριακα πόλεως
δέν αστειευόταν. Τό πρόβλημα είναι
σοβαρό καί πρέπει να ΜΜΜ.
Τό «Ούκ αν λόβοις παρα τού μή
έχοντος» βρίσκει πλέον πλήρη έφαρμογή στήν έλληνική μεσαία τάξη. 'Η
κινητήριος δωσω τῆς Οικονομίας, ή
ατμομηχανή τῆς αιωνας. έχει γονατίσει 'Η χαριστική βολή δέν αποτελεί
λύση. αλλά πρόσθετο πρόβλημα. πού
όδηγεῖ σέ πλήρες αδιέξοδο...
ΜΟΔΑΜΟΣ
παρουσιαζει ένα
μνημειῶδες έργο
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕθΝΟΪΣ
¦.¦~ιι·ιι
ο Ἡ αμερικανική Πολιτεία τής Νοτίου Κάρολίνάς έχει είσάγάγει πρός
ψήφιση μιά διάταξη.
συμφώνως πρός τήν
ὁποία όποιος ἐπιθυμεί νά
ἐργάσθεί στά μέσα ἐνημερωσεως πρέπει νά κατάγράφεί σέ είδικό μητρώο
«ύπεύθυνης δημοσιογράφίάς» πού κάταρτίζει ή
τοπική Κυβέρνησις. Αύτό
σημαίνει όττ θά ύπόκειτάι
στίς ποινές καί τά πρόστιμα πού προβλέπει ή
διάτάξις σέ περίπτωση
πάραβιάσεως των κανόνων δεοντολογίας. ”Ηδη
οί τοπικές ένωσεις δημό
σιογράφων κατέστησαν
σαφή τήν άντίθεσή τους
καί άρχισαν έκστράτείά
προκειμένου νά πείσουν
μέλη τού νομοθετικού
σώματος νά καταψηφίσουν τήν διάταξη.
Ο Ἀπό τήν μία κρούσμα
τού ”Εμπολά στήν Σιέρα
Λεόνε καί άπό τήν άλλη
21 νεκροί άπό τήν γρίππη των χοίρων σέ Ἀρμενία καί Γεωργία. Κάποτε
οί κυβερνήσεις πρέπει νά
άσχοληθούν σοβαρά μέ
αὐτά τά θέματά πρίν γίνουν άνεξελεγκτά. . .
Ο Ἡ πριγκήπτσσά Σάρλοτ άνεδείχθη στό «πιό
σημαντικό πρόσωπο
στήν Βρεταννία» γιά τό
20151 Ἡ μόλις όκτω
μηνών στις °Υψηλόπκ
κέρδισε τήν πρώτη θέση
η Η· ΗΡ:
στόν κατάλογο τού περιοδικού Ταύτα; πού ίδρύε
θηκε τό 1901 . Ἡ γλυκύτάτη μικρούλα παράγκωνισε τούς πάντες. άφήνοντάς στήν δεύτερη θέση
τήν μητέρα της. Καίητ
στήν τρίτη τόν πατέρα
της πρίγκηπά Ούίλλιάμ.
στήν τέταρτη τόν ἀδελφό
της. Γεώργιο. καί στήν
πέμπτη τήν προγιάγιά
της ΒάσίλισσάἘλισάβετ
ο "Ενα ναυτικό άτύχημά
έγινε σέ ποταμό τής Κίνας
εύτυχως χωρίς θύματά.
'Ενα μεγάλο σκάφος κινούμενο μέ ταχύτητά παρέσυρε ένα μικρό πλοιάριο
μέ δεκάδες ἐπιβάτες πού
διέσχιζε κάθετα τόν ποτάμό. "Ολοι από τό μικρό
πλοιάριο βρέθηκαν στό
νερό. Δύο είναι τά παράξενα: Ότι κανένας άπό
τούς δύο κάπετάνιους δέν
έκανε τίποτε γιά νά άποφύγει τήν σύγκρουση καί
όττ ούδείς προσέφερε βοήθειά στούς ναυσγούς1
Ο Δύο Ἀμερικάνίδες ήλικίάς 27 καί 23 ετων δήλω
σάν ότι εἶχαν «στενές ἐπαφές» μέ ἐξωγήινους καί μάλιστα απέκτησαν μαζί
τους 10 καί 3 ύβριδικά
παιδιά άντιστοίχως! Ἡ
μία δήλωσε ότι ό ἐξωγήινος τήν πήγε στό δισστημόπλοιό του -ήτάν
κύριος- ένω ή άλλη ότι ή
ἐπάφή τους έγινε μπροστά σέ κόσμο! Καί οί δύο
ίσχυρίσθηκάν όττ τά παιδιά τους ζούν μέ τούς πάτεράδες τους -άλλιῶς θά
εθτρεπ καί νά τά δείξουνσέ τεράστια διαστημόπλοιο. Καί πού νά έλθουν
καί οί ζέστες...
Διαβάστε τά άρθρα
«Ό Σακκουλές»
Σαράντος λ Καργάκος (σελ. 3)
«Πρίν από 27 χρόνια»
Κώστας Χριστίδής (σελ. 8)