Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ντόμινο στους φόρους ακινήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτετΠΡοτικι.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Η ΡοννΕιι
5εΦιιτιιγ εσας" Ροκ" Ηε||ιιε Λ.Ε.
Τει.: +30 210 6728890
απο": ιηιο@ροννετ-ιιε|ιεεετ
Μ.ρονια-Πειιεεει
ΠέμΠτη 21 Ιανουαρίου 2016 /τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:91ο · Αριθμός φύλλου: 25.977
Πιερ Ποσιταβισι
εΠιτρ0Πας της ΕΕ. για τις Οικονομικές και Νομισματικές ΥΠοθέσεις
ΝΕ0Σ Γ.|'.
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
Τσιπρας - Ητιαιντεν
[αντικειμενικές αξιες] ΑΠό 5 % έως και 19% κυμαίνονται οι μειώσεις - Δεν εΠτιρεάζουν τον ΕΝΦΙΑ του 201 5
Ντόμινο στου ς φό ρους ακινήτων
Οι Πίνακες με τις νέες τιμές ζών11ς σε όλη τη χώρα και οι νέοι συντελεστές εμΠο ρικότ11τας
σήμερα στη Ν
«θύελλα» Προκόλεσαν
οι αΠοκαλυψεις Βαρουφόκη
Με ΠαραΠομΠή στο εκλογικό αΠοτέλεσμα της 2Οής
ΣεΠτεμβριου, Που νομιμοΠοιησε ουσιαστικό τη συμφωνια της 1 2ης |ουλιου, απαντησε η κυβέρνηση
στην εΠιθεση Που εξαΠέλυσε εναντιον της ο Γιόνης
Βαρουφόκης. Οι αΠοκαλυψεις του Πρώην υΠουργου
Οικονομικών Προκαλουν ομως νέες Πιέσεις Προς την
κυβέρνηση, με τη Ν.Δ. να καλει τον ΠρωθυΠουργό να
δώσει εξηγήσεις και το ΠΑΣΟΚ να εΠαναφέρει στο
τραΠέζι το αιτημα συγκρότησης εξεταστικής. >29
Στα 300 εκατ. το κόστος
της Προσφυγικής κρισης
Δημοσιονομικό κόστος της τόξης του 0,1 7% του
ΑΕΠ (Περι τα 300 εκατ. ευρώ) ειχε το 201 5 για τη
χώρα μας η αντιμετώΠιση της Προσφυγικής κρισης
εΠισημαινει σε ειδική έκθεσή του το ΔΝΤ. Για ορισμένες χώρες (Σουηδια, Δανια) το δημοσιονομικό κόστος
αγγιζει το 0,5% του ΑΕΠ. >26
ΠΠια όφεση της οικονομιας
«βλέπει» η Πειραιώς
ΗΠια ύφεση θα καταγρόψει η ελληνική οικονομια στο
Πρώτο εξόμηνο του 201 6, συμφωνα με ανόλυση
της ΤρόΠεζας Πειραιώς, ενώ για το συνολο του έτους
εκτιμόται ότι ο ρυθμός μεταβολής του Πραγματικα]
ΑΕΠ θα κινηθει σε εύρος -1% με 0%, καθώς η οικονομια θα εξισορροΠει ανόμεσα σε ορισμένους αρνητικους Παρόγοντες και κόΠοιους δυνητικό θετικους,
αλλό και αΠό στατιστικές Προσαρμογές. >10
Επι «Ποδός Πολέμου» οι αγρότες
Κλιμακώνει τις κινητοΠοιήσεις του ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος, Προκαλώντας «Πονοκέφαλο» στην
κυβέρνηση. ΑΠό χθες στήνονται και οργανώνονται
μΠλόκα σε όλη την εΠικρότεια, γεγονός Που οδήγησε
σε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξιμου αναζητώντας διορθωτικές Παρεμβόσεις. >4-5
Αλλαγές στον χάρτη των φορολογικών εΠιβαρύνσεων των ακινητων Πυ ροδοτούν οι νέες αντικειμενικές
τιμές Που δημοσιοΠοιηθηκαν χθες αΠό το υΠου ργείο
Οικονομικών, αλλά ισχύουν αναδρομικά αΠό την
21η Μαίου 2015, στο Πλαίσιο της σχετικής αΠόφαοτ1ς του ΣτΕ και εΠηρεάζουν ΠερίΠου 20 φόρους και
τέλη. Οι μειώσεις κυμαίνονται αΠό 5% έως και 19%,
δεν εΠηρεάζουν τον ΕΝΦΙΑ του 201 5, αλλα θα εφαρμοστούν στον υΠολογισμό του νέου Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας Που σχεδιάζει το ΥΠΟΙΚγια το 2016 και
θα Περιέχει αναΠ ροσαρμογές των υφιστάμενων κλιμακίων του ΕΝΦΙΑ, ώστε το εισΠρακτικό αΠοτέλεσμα να είναι το ίδιο, δηλαδΠ 2,65 δισ. ευ ρώ. Για τις
μεταβιβάσεις ακινήτων Που έγιναν αΠό την Ζ 1η Μαιου μέχρι και σήμερα, ο φόρος μεταβίβασης θα εΠαναυΠολογιστεί και εφόσον είναι μικρότερος, λόγω
της μείωσης των αντικειμενικών τιμών, θα εΠιστραφεί στους δικαιούχους, όχι μετρητοίς, αλλά μέσω
του συμψηφισμού, με νέες οφειλές Προς την εφορία. Αλλαγές αναμένονται και στα δημοτικά τέλη
Που Πληρώνουν οι Πολίτες και οι εΠιχειρΠσεις. Η
«Ν» Παρουσιάζει αναλυτικά σε Πίνακες τις αλλαγές
στις τιμές ζώνης σε όλη τη Χώρα, όΠως και τους νέους συντελεστές εμΠορικότητας κατά Περιοχη. >6-7
ΦΟΡΟ' ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑ| ΑΠΟ
1'|Σ ΝΕΕΣ ΑΝΤ||(Ε|Ρ|ΕΝ||(ΕΣ ΑΞ|ΕΣ
1 Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοηοιησης
2 Αντικειμενική δαηόνη διαβιωσης
3 Ενιαιος Φόρος ιδιοκτησιας Ακινήτων (ΕΝΦ|Α)
4 Συμηληρωματικός φόρος εηι συνόλου Περιουσιας
5 Τέλος Ακινητης Περιουσιας (ΤΑΠ)
θ Φόρος ακινητης Περιουσιας υηερόκτιων εταιρειών
7 ΦΠΑ στο νεόδμητο κτισματα και στην οντιηοροχή
8 Φόρος μετοβιβασης ακινήτων
9 Φόρος χρησικτησιας ακινήτων
10 Φόρος ανταλλαγής
1 1 Φόρος διανομής ακινήτων
12 Δημοτικός φόρος μεταβιβασης ακινήτων
13 Τέλη υηέρ ταμειου νομικών
14 Πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαιων
15 Φόροι κληρονομιός, γονικής ηοροχής,
δωρεός ακινήτων
15 Τέλος εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό
Κτηματολόγιο
17 Πολεοδομικό Πρόστιμα
18 Εισφορές σε γη και χρήμα
Νέα σελιδα για τον 0ΑΠ με συμφωνια 1,5 δισ.
«Νέα σελιδα» όνοιξε αΠό χθες για το μεγαλο λιμανι της χώρας, αφου Πλέον φευγει αΠό τον έλεγχο του
Δημόσιου και Περνόει στην κινεζική Εοεςο. Η διοικηση του ΤΑ|ΠΕΔ έκανε δεκτή τη βελτιωμένη Προσφορό της εταιρειας, η οΠοια έφτασε τα 368,5 εκατ. ευρώ. Συμφωνα με το ΤΑ|ΠΕΔ, η συνολική αξια της
συμφωνιας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ. >1 1
[κυβέρνήσΠ] Σε αναζήτηση λύσεων εΠί του αρχικού σχεδιασμού
Παρεμβάσεις σε τρεις
άξονες για το ασφαλιστικό
Καθιζήση στα χρήματιστήρια
· Φραγκφουριιι · Πανευρωηαικός
Αθηνα Μονο ΡΤ5Ευιοιιι5τ
Ποδ ιτη
Λονδινο Πα η
-3,2ο“λ _33%
-4,83%
-5,7%
Με μαζικές ρευστοΠοιήσεις αΠαντουν στην κατρακυλα των τιμών
του Πετρελαιου και στις ανησυχιες για την Παγκόσμια ανόκαμψη οι
εΠενδυτές στις διεθνεις αγορές μετοχών. >1 6
ΤΣκονριὲςΤ
Ακυ ρΠ
η αΠόφαση
Σκου ρλέτι1
Την ακό ρωση της αΠόφασης
του υΠ. Περιβάλλοντος Π. Σκουρλέτη, με την οΠοία είχε ανακαλέσει τις τεχνικές άδειες σε Σκουριές και ΟλυμΠιάδα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, αΠοφάοισε το
ΣτΕ. Παράλληλα το ΕΞ Τμημα του
ΣτΕ ακύρωσε την αΠόφαση του
Πρώην υΠ. Περιβάλλοντος Π. Λαφαζάνη σχετικά με την έγκριοη
δόμηοΤις Σκου ριών. >1 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα