Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ αρθρογραφει για... ΜΑΧΕΣ
-__·.-° ..
με ·.: τ
β· 'το
Σ :η 'ΧΡ 7
Ο . λ «Οι ΑΓ
· :2% ί?
¦. ἐκ
γ >  - ἴ-.|
Μ Ω . `
@ΜΠΑΝ_
· ημασταν;
· ηι3ΕηΕΪΝΝΔιΑ ο
 α    
ι.  ι   - “Με
Δ|ΛΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ληοκαλυητικο
_..., .. _- '. τ" ΜΡ' ι·“ κ'  '
ρεηορταζ του 'Αρη ΜΜΜ για τ 3 σκεψει5
 του Σταύρου Κοντονη για να εηικρατησει η ισονομια στι5 αηοφασει8 των διαιτητών
“ ΓνΜ'ιιΜΜιἴυΜ,
 ,ο ιιτιιιιιιιτ ιιιιιιιι·ιιιι...
 7·7`κ¦ η τ 7 ΕΠ|ΒΕΒΛ|ΩΝΕΤΑ| το
 Δ;ἔΥζ.είνδιαφερον ϊΠ8 ΑΕΚ για τον
. _ ζ
. β2χρονο |σηανο επιθετικο,
ΕΑ :Θου αηοκδλυψε η «ΩΡΛ»
η' ΠΑ η .' Ή
Παρα τι5 «τσουχτερε5» οικονομικε5
αηαιτησει5 και τον Πολυ δυνατο
ανταγωνισμό αφου τον διεκδικούν
ουκ ολιγε3 ομαδεε, η άΕνωση»
έχει αυξήσει σημαντικο
τι5 ηιθανότητἑε ϊΠ8 για να κανει
το «μηαμ του Γεναρη» ὲπ
ΝΠ" _
Με τον ΜΝ
ιιιιινεττιι του στύτιεο
Δ|ΔΒΔΣΤΕ ΣΤΗΝ «ΩΡΔ»γ
ΤΟΥΣ 3 ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΟΠΟ|ΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΛ| ΤΟ ΑΝ ΟΑ
Ο Γ|ΝΕ| Κ|ΝΗΣΗ ΠΑ ΣΕΝΤΕΡ ΜΠΑΚ
ο Βαντιγιο, ο Ραντοβιτς, ο Μητει
και ιι... ιιγγπιιιιι·ειιιιιιιοιιι
της τεπειιτιιιιιςΩστιγιιιις!
Ξοφουγσι η ΔΕΚ με «τρίποντο» την πωπω!
Μ" ΕΜ :Το +8 Δ"Β Μ ΜΚ ιι-ι και ΠΠ" ΗΜ! Μι τη +4 ιιιιι τιιι ιιιιι
Αηοφασισμενη η διοικηση να το ησλὲψει
μεχρι τελου5 για τον Πορτογαλο
στραικερ και να «φτιαξει» τον Γκουσταβο
Πογετ, σου τον θελει Πολυ και μίλησε
ηρώτοε μαζί του · ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
για να γινει το «κοληο γκροσο»
ακομα και μέσα στην εβδομαδα
Το τιιιιιιιιι γιτι Μιιιιιιοιιιι, ειιῆειιιε
στην Μοιιιιιιύ ο κοι3ιιειι ιτεῆειιτιιιιι
του ματς με πιιιιιιιω, ωοιιΗιιιιει
για τησ ιιειιιειι ιι «Βιιιτι8ιιτσιι»
ΚΟΡΥΦΑ|ΟΣ ΞΑΝΑ ὁ!  “α τ .
Ο ΜΑΥΡΟΕ'ΔΗΣ  .
ΣΤΗ Φ'Λ|ΚΗ ΝΙΚΗ 
Εηι τογ ΦΔΡογ ἰ.ῖι
Με 87-8ι