Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ο Τσίπρας πούλησε τη χώρα στη ΜέρκελRecognized text:
 ι' ΕκΠτΩΣι-ι Με.. 
> αθἰ εαψερῶΞ¦
Π ε '_τ ' ή . . · ,ι γ “ΓΓ/η· γι · ·.° | 
 .γ Ψ ή· · “|.ν/!ΨΙα“ .  “ ζ
 ξ " ' · Δ ω Πρωτη οι ομονοια Με Ζ; κογΠοΝ|
' τι η ιτι Πτι Πρωτη" Μαρια Με = Με Το ΗΜΞΡΗΣ'0 ΚΟΥΠΟΝΙ ' 4
_.7 Ι . _. _ 7 . . . 7 γ Τ50ΡΕ|_Οθ|ΑΝΝ|5
“τακακια ειε““τἩααηΜτ :;Ψ.°^Ψ^Γ°ΜΨΨΨ° Θεα”... ἐ; Μο Με «ο 4
Ότανολαόεφοβαταιων
κυβέρνηση, υπάρχει τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση φοβάται
τον λαό, Μάρκα Μαι
'Ρόμα ων,
Με πρόεδρο· τον ΕΠΑ (ΙΒΝ-ΙΜ)
ν εξαρταται .ο
Προοχεδιαομἑνη εκτέῆεοη του ηρωθυηουργου αηὁτον ηρὡην <<κοῆῆητὁ» του. Γ. Βαρουφακη  Μόνοε εναντίον όΠων
 ' _ 'Ξ' ο ΠωθυΠουόε
  Ι ο . . ..ο Μηηιντεν
η “ί (7 «ΓνωιΖαεότι 7 . . · 
τ θ Η ' Ξ .
 .τετοιο ι 4 τι· θηριο
έ > · χ _ του ιιιιτ
 Αυστηρό μηνυμα: “Το Ταμείο
. . . . . . . : θα Παραμείνειβασικο5
'Ειχεουνθηκοῆο ηοει ετουεὁανειστε5η οτουου ειτηιω οστοὁη ο η ιο ο. : συνομ|ῇΜ5 σε ω..
' Είχεοηοοιαει να τιει “Νου στο οιὲ6ιοτων δονειοτὡν ηηρ το των· . τη διάρκεια Με 6¦οΠρογμωεωη5»
του εῆηηνικου Μου. ενη χεεναῆῆοκτικοοχέ6ιο Ρ|8ηΧ ιονοοντι ετωηίοου ε Ξ ·Σεκ:5
την οικονο ικη ασ ο ια Που εηε αῆον οι δονειοτε5 Μο Με ο οστηκε... η _ _ η . Π Ι _ _ Δ. ε 7 ι γ _
Στην πληρη αποδόμηση του πρωθυπουργού. με λεπτομερή καταγραφή των ἔ | Π Δ Π γ “ ' Ι Ν Ι _
“ καταστροφικὡν κειρισμὡν του κατά τη διαρκεια Με κρίσιμη9 διαπραγματευ- : ΧΣ 7 Ζ 7 7. 7 . .7 . 7 ρ τ 7. 7 71 Υ ¦
2 σης με τους δανειστεε το Περασμένα καλοκαίρι. προχώρησε ο Πόντοι” Βα- Ξ Ο ο Ι ο   `-|| 9 9]
· ρουιρακηε. στην ακρω9 αποκαλυπτικη συνέντευξη που παρακὡρηοεατον Ξ Δ ' ' ·1' 'τ ΙΙ
ΣΚΑΙ. Χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό αποφασισμένο να αποδεκτεί το τρίτο Ξ _ ` 7 _ Δ .ά έ
μνημόνιο που του επέβαλετο Βερολίνο,αιρτισεσαφἑστατεεαικμἑ9 ωρα" : ο  › Ι 
«κοιτώ» το δημοψήφισμα και “παραμυθι» το... Ι7ωρο θέατρο των δηθεν δια- ξ ` ω γ τ Δ 1 Ι ηραγματεύσεων με τουε δανειατεε που ακολουθηοεσυε Βρυξέλλεε.Το“ηο- . η ξ 'οι' η '4 | κ . . Δ. . .γ Η _| _ Η | _ η _ _ _ 
λύτιμο αεοεΙ(κεφαλαια) τηε κώραε». όπωε είχε χαρακτηρίσει οπρωθυ- Ξ 4 ` "`·' _' “ ' Ο ' `| “μ ί" Π "` “η ' 'Σ' 'Δ ~ ' " Τί'
ιιαυργόε τον πρώην υπουργό Οικονομικών του. τον ξεμπρόοτιααε στα μα- : ' ' Ν :ιι < Η “ ” Ι ' " ' - ' “ 'γ
ιιατου ελληνικούλαου! 'Σελ.:3 ι .Ζ : Η
Ι μ:!..
ευη ιι τα. «ΠροεεριιΑιΠεηι» ΠΑ... :καιρο ροκ ΣτΠ κορη
Ο ΠαυῆοΠουῆοε αρκει» ΠρωθυΠουργο τον κυριακο
Πο Μάο διόδια· του Αλέξη ο Προκδηηε Παυλόπουλοε αντί ρωταω. Την ίδια ώρα. μετωαικο Ρ _` | Π ο 5
ΤοίιΦαυηΜΩΩΒτανΚο γαγετονηροεδρατηε Ν.Δ. σε συγκρουοηοαιΒουΜ ξεκίνησε Π 
ριακο Μητσοτακη ο Πρόεδροε ηγέτη για την εδραίωση ατε Χώ- η αξιωματικό αντιτιολίτευοη, με _ !
Κομοτηνη: ι2ωρη <<ομηρεία>>
του ΔΠοστοῆου αΠο αγρότε5
Συγκρουοει5 με ΜΑΤ. Χημικό. Ουνό και ένταση - τηεοημοκρατίαε.ΑμΦιαβητώ- ΡαεααινΕΕ.κωατηνΕυΜ ωνκαταθεσηερώωαΜἶ3βω- _ η  ·
ΜΠῆοκα με τρακτέρ σε οῆη τη χώρα 'ΣΗ νι ”ΜΨΨ°°"“°ὡ°ΜΜ "'“ΜΜ°°ωμωω"ω“° Μ°'ω"'°ω“δω'°ΡΜ°Ν !
 απο· ή ' καρέ.. . ' ..απο ν στα ἄρα". :Με -Σ)¦2
Ρ:ἐἶ8ἶ;λἘἶἄξΜΜ Οι αντικειμενικέ8 αξίεε μειώνονται. αῆῆα οι φόροι μένουν...
οι αθηνα'ι'κέ8 συνοικίε5 Με
Δραματικ8 Με επικρατούν ατε νειτονιέε τηε
Αθηναε, δαση η οικονομικη κρίση έκτισε... βασῦιειο
φτώχειαε. Σκεδόν οι μισοί κατοικοι είναι ανεργοι, δεν
ὰουννα πληρώσουν δανεια. λογαριασμουε. ενοίκια.
φόρουε και δίδακτρα και ο Με ατουε τρειε ζει στο ακοταδι. κωρίε ηλεκτρισμό η θέρμανση! Σε Κυψέλη. Άγιο
ΠαντελεΒμονα.Ἀνω Πατήσια. Νίκαια, Ρεντη και Πέραμα. ο Συνηγοροε του Πολίτη κατέγραψε το τερατώδεε
μέγεθοε στο εξαθλίωση των κατοίκων. ` Ελα 7
«Η κυβέρνηση
αΠοτεῆείται
αΠό Ποῆιτικού5
Ταμτακου5»
Σ Σελ.=3
ΕΚΘΕΣΗ-ΣΟΚ ΤΟΥ ΔΝΤ
Πῆηρὡσαμε 800 εκατ. €
για τουε Προσρυνεε το 2015
ι . κι
Ο ΜΒΜ ηρὁε5ροε αφηνει
 ραφι τη Ζουηί Γ καντε
Δεν το . <
Παίρνει «ο ΒΟρΟυφακηε
ΠρέΠει να
το κορίτσι ΗογοδοτΠσει
ο σε |Ξξεταοτικίἔω
Στρίβειν Με του αρραβῶνοε ο  Ν
Φρανσουά ολου Ο Γαλλοε αρδεδροε δεν έχει καμία πρόθεση να
ηαντρευτεί την αγαπημένη του, Ζουλί Γκαντἑ. 6ηωε αηοκαλυ ητει το βιβλίο των δημοαιαΥροΦων Σαασγκ
Κουμενἑρ και Φρανοαυα Ομπὲλ.
που θα κυκλοφορησει στα γαλλικα
βιβλιοπωλεία σηε 28 Ιανουαρίου. Η
σταση του Ολ(ιντ δεν προκαλεί έκ- ((0' 
ηληξιι. Ο ταρω πρόεδροο δεν παν
τρευτηκε ουτε τη μητέρα των παι-  
διών του ΣεγκοΜν Ρουαγιαλ ουτε Ι '
τη μετέπειτα ερωμένη του Βαλερί  
πα τουε ότι με κυβερνηση ΣΥΡΙΖΑ ο ΟΛΠ δεν προκει- ΤριερβεΜρ...
ωτνα κηρύττει Μύρια ιδιωτών! Ζ Σελ.: 13 
«Καίει» τουε ιεραρχεε η καύση των νεκρών
ισάξια πιο ανακυκΠωοηε απορριμμάτων χαραωρίιει η 'ερα ΜΜΜ ΜΜΜ Ποση Που Προτείνει η Μαιου:
ί Σελ.: Η
Οριστικό 
στην αγκαῆια '
τηε 00500 _.
οΟΛΓ| 
Άλλο ένα ακί τα κοιταω» του_ελληνικαῦ Δημοσίου ξεηουΜ η κυβέρνηση. ενώ πριν απο έναν Χρόνο και
του τα ηαιδια πιο Κουμουνδούρου διερρηγνυαν τα ιμα
Σελ.:3
Αρθρο του θανου ΟικονομοΠαυῆου