Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÅÌÐÔÇ 21 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.012- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ïé Âïõñâüíïé îáíÜñ÷ïíôáé;
Ότι είναι καταδικασµένος να πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας
το έχουµε γράψει από πέρυσι και πριν από την πρώτη
εκλογική του νίκη στις 25 Ιανουαρίου του 2015.
Τώρα, ένα χρόνο µετά, το επαναλαµβάνουµε παρά τα
όσα λάθη και παλινδροµήσεις µεσολάβησαν στον έναν
χρόνο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα αυτή η επανάληψη επικαιροποιηµένη πια, µετά
την εκλογή Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΝΔ καθίσταται πιο
επιτακτική.
Όχι ότι πρέπει ή µπορεί, ο Α. Τσίπρας να ετεροκαθοριστεί
αλλά να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στην Ιστορία και τον
λαό που τον εµπιστεύτηκε ακριβώς για να απαλλαγεί από
το σάπιο καθεστώς της συναλλαγής και διαπλοκής που
προϋπήρχε και το οποίο τώρα ανασυντάσσεται προτάσσοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νέο και «άφθαρτο».
Την δυναστεία Μητσοτάκη την έχει πληρώσει ο τόπος
ακριβά και από ότι φαίνεται ο Κυριάκος δεν έχει αποστεί

της οικογενειακή παράδοσης, µιας και η εκλογή του ήταν
αποτέλεσµα µεθόδευσης και παρασκηνίου, αφού το φιάσκο των εσωκοµµατικών εκλογών του Νοεµβρίου δεν φαίνεται να ήταν και τόσο αθώο.
Είχε τότε διαφανεί ότι θα εκλεγόταν ο Ευάγγελος Μεϊµαράκης και µάλιστα χωρίς να χρειαστεί δεύτερος γύρος.
Όχι ότι και ο προσωρινός πρόεδρος της ΝΔ ήταν καµιά
αθώα περιστερά, γέννηµα των Ρέιντζερς ήταν και αυτός
αλλά δεν διακρίνετο για έντονο παρασκήνιο και δολοπλοκίες οπότε δεν τους έκανε για την βρώµικη δουλειά που
ήθελαν να εκτελέσει.
Έτσι µεθόδευσαν την εκλογή Μητσοτάκη που είχε δώσει
δείγµατα υπόγειων διαδροµών και άκρατου νεοφιλελευθερισµού, δηλαδή ασυδοσίας των αγορών.
Η επιστράτευση όλων των αντιδραστικών δυνάµεων,
σαν άλλη πέµπτη φάλαγγα, για την δηµιουργία κλίµατος
µετά την 10η Ιανουαρίου µαρτυρεί δηµιουργία οργάνω-

σης για την παλιννόστηση της συντήρησης και µάλιστα µε
ρεβανσιστική διάθεση.
Η πρόταξη του Αδωνι Γεωργιάδη στην υπ’ αριθµόν 2 ηγετική θέση του κόµµατος είναι οδοδείκτης για την επιστροφή του κόµµατος στην εποχή της Ε.Ρ.Ε. και την απορρόφηση όσων ακροδεξιών κινούνται πέριξ της Χρυσής Αυγής
και της οµάδας Μπαλτάκου.
Όλα αυτά αν συνεκτιµηθούν µε την περίπτωση Ιάσωνα
Φωτήλα, που ως λαγός, βγήκε µπροστά, για να ανοίξει ντορό και για άλλους πρόθυµους, στην παλιννόστηση των…
Βουρβόνων, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι συγκροτείται η
πέµπτη φάλαγγα της αντίδρασης και του σκοταδισµού.
Τι λέτε; Θα τους αφήσουµε;
Υ.Γ. Για την ιστορία οι Βουρβόνοι ήσαν οι αντιδραστικοί βασιλικοί οίκοι στην Γαλλία που ανετράπησαν από την γαλλική
επανάσταση το 1789 αλλά επανήλθαν µετά και την πτώση του
Ναπολέοντα µεταλλαγµένοι (κλωνοποιηµένοι) έως το 1848.

ÐñùôïöáíÞò âáñâáñüôçôá
ç ôóåêïõñéÜ óå åðôÜ÷ñïíç
Åíáò 30÷ñïíïò ÑïõìÜíïò, åõñéóêüìåíïò óå êáôÜóôáóç ìÝèçò, áêñùôçñßáóå, ìåôÜ áðü áíôéäéêßá ìå
ïìïåèíåßò ôïõ, ôï ÷Ýñé 45÷ñïíçò êáé ÷ôýðçóå, ìå ôï ßäéï áíôéêåßìåíï, Üó÷çìá, ôçí 7÷ñïíç åããïíÞ ôçò
Ένα απίστευτης βαρβαρότητας
περιστατικό, έλαβε χώρα χθες, στο
Λάππα Αχαΐας, µε πρωταγωνιστή
έναν 30χρονο Ρουµάνο, ο οποίος, ευρισκόµενος σε κατάσταση µέθης, διαπληκτίστηκε µε οµοεθνείς του, για

µια χρηµατική διαφορά… Ο δράστης,
χρησιµοποιώντας τσεκούρι, τραυµάτισε στο δεξί χέρι 45χρονη οµοεθνή του, προκαλώντας της ακρωτηριασµό, και, εν συνεχεία, µε το ίδιο
αντικείµενο, χτύπησε στο κεφάλι την

επτάχρονη εγγονή της, τραυµατίζοντάς την σοβαρά.
Οι απόπειρες ανθρωποκτονίας σταµάτησαν εκεί, χάρη στην παρέµβαση
έτερου οµοεθνή του, ο οποίος τον
αφόπλισε, µε συνέπεια λίγο αργότερα

να συλληφθεί. Τα δυο θύµατα διακοµίσθηκαν, αρχικώς, µε ασθενοφόρο,
στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και,
ακολούθως, στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Παναγία η
Βοήθεια», όπου και νοσηλεύονται.
ÓÅË.5

Må ôñáêôÝñ
óôçí åèíéêÞ
Ðáôñþí
- Ðýñãïõ
Óå êéíçôïðïßçóç
áðü ÷èåò üëïé
ïé áãñüôåò…
Οι αγρότες της Δυτικής
Αχαΐας κλιµακώνουν τις
κινητοποιήσεις τους και
είναι πανέτοιµοι όπως δηλώνουν να κλείσουν ακόµη και την Πατρών - Πύργου αν δοθεί το σύνθηµα
από κεντρικά. Επεισόδια
στην Κοµοτηνή, όπου
παρευρέθη ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
ÓÅË.2

«ÈåñìÞ»
õðïäï÷Þ
óôïí Õö.
Åñãáóßáò

Τεραστίων διαστάσεων πρόβληµα στις καρδιολογικές κλινικές των νοσοκοµείων της Πάτρας, το γεγονός ότι… ξέµειναν από βηµατοδότες. Τούτων δοθέντων, οι ασθενείς µεταφέρονται ακόµη και στα Ιωάννινα, ούτως ώστε να µην κινδυνεύσει η ζωή τους.
ÓÅË.8

Την Παρασκευή το απόγευµα θα βρίσκεται στην Πάτρα ο υφυπουργός Εργασίας
Τάσος Πετρόπουλος, προκειµένου να µιλήσει σε εκδήλωση του Εµπορικού Συλλόγου.
Ήδη το Νοµαρχιακό Τµήµα
της ΑΔΕΔΥ Αχαΐας κάνει κάλεσµα σε συγκέντρωση στο
Εργατικό Κέντρο την ίδια
µέρα.
ÓÅË.7

Äåí ôïõ Ýâáëáí ðïôü
êáé… ðõñïâüëçóå!

Íáýðáêôïò: Óôç öÜêá
æåýãïò áðáôåþíùí

Óôçí åíôáôéêÞ áðü
ôïí éü ôçò ãñßðçò

ÐÜôñá: 38÷ñïíïò Áëâáíüò

«×ôõðïýóå» âåíæéíÜäéêá…

Ìéá 48÷ñïíç óôïí Ðýñãï

ÓÅË.2

ÓÅË.8

ÓÅË.5