Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
21-01-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Τοπικές βροχές καί καταιγίδες μέχρι τό μεσημέρι. Χιόνια στα ήπειρο·
' Με ὁρεινα τό πρωί.Ἀνεμοι βόρειοι 4 μέ 5,
στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μπωφόρ. <Η θερμοκρασία έως 12β. Κ.
τι; τι'
Πέμπτη 21 Τανσυαρίσυ 2016
Μαξίμου ὁσίου τού ὁμολογητού, Νεοφύτου μαρτυρος.
Πατρόκλου καί Ἀγνής μαρτύρων, Μαξίμου ὁσίου τού Γραικού.
Σελήνη 12 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.88' - Δύσις 5.85'
Ἀριθμ. φύλ. 40859 | Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, ΤΚ. 10872, Ἀθηναι, εετίετιεννε@οιεηει.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 8248071 ι
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
"Ηθελαν μνη μόνισ
-μέ απογραφή Τσίπρα
'Η πλέον συγκλονιστική αποκαλύψω πού έκανε
ὁ πρώην ύπουργός Οἰκονομικών κ. Βαρουφακης κατα τήν προχθεσινή συνέντευξή του στόν Α. Παπαχελά στόν Σκαί, ήταν τα περί σχεδίου τών δανειστών, τό τρίτο μνημόνιο να φέρει τήν ὐπογραφή
τού κ. Τσίπρα! °Ιδού τί ακριβώς εἶπε:
«Ἡ κρίση μου είναι ὅτι ή ἱστορία ξεκινάει από
τόν °Ισύνισ τοῦ 2014, ὅταν ὁ κ. Σώϋμπλε καί κάποια
κομβικά στοιχεία της τρόϊκας έχασαν τήν έμπιστοσύνη τους στόν κ. Σαμαρα. "Ηξεραν ὅτι χρειάζεται
ένα τρίτο μνημόνιο. Εἶδαν, ίδίως μετά τίς εύρωεκλογές, ὅτι ή Νέα Δημοκρατία δέν τράβαγε καί αποφάσισαν να διακινδυνεύσουν μέ μιά άνατροπή τού κ. Σαμαρά ή νά τόν αφήσουν στήν τύχη του, έτσι ώστε νά
έκλεγούμε ἐμεῖς καί νά γίνει αὐτό πού έγινε. Νά περάσει τό τρίτο μνημόνιο μέ 250 ψήφους»!
Ό κ. Βαρουφακης εἶπε καί πολλα αλλα στήν συνέντευξη, όπως τα περί τού «Ρίου Χ» τό ὁποῖο είχε
καταρτισθεί κατ° έντολήν τού Πρωθυπουργού, Με
δέν έφαρμόσθηκε. "Ομως τό σημαντικώτερο θεωρούμε ότι είναι τα ανωτέρω λόγια του, πού αν μή τι
αλλο δείχνουν ότι ή χώρα μας παγιδεύθηκε από τούς
δανειστές, μέ μοχλό τόν κ. Τσίπρα. Καί ότι τόν χρη
σιμοποίησαν για αὐτό πού τούς έξυπηρετούσε: Να
ὐπογραψει έκείνος τό τρίτο μνημόνιο!
τα ανωτέρω είναι τραγικά, Με φοβούμεθα ότι
αποδίδουν πλήρως τήν πραγματικότητα. Τό γεγονός
ότι λέγονται σήμερα από τόν διατελέσαντα ύπουργό
Οἱκονομικών, δέν είναι τυχαίο.Ἀν δέν ίσχυαν, ὁ κ.
Βαρουφακης δέν θα εἶχε κανένα λόγο να τα πεί.
Πολλώ μαλλον αφού έκθέτουν καί τόν ώιο, ώς συμπραξαντα μέχρις ένός σημείου, στό σχέδιο τών δανειστών. Ἀσφαλώς λοιπόν, τα πραγματα έγιναν περίπου όπως τα περιγράφει.
'Η πηγή τού κακού ήταν ὁ αφόρητος λαϊκισμός
τού κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος δέν έπέτρεψε στήν Κυβέρνηση Σαμαρα να ὁλοκλη ρώσει αὐτά πού είχε ωσεβει να έφαρμόσει. Ό τότε Πρωθυπουργός, μετα τήν
ήττα του στίς εὐρωεκλογές έκανε τό λαθος να ένδώσεί στίς έσωτερικές πολιτικές πιέσεις μέ αποτέλεσμα να τόν «ξεγραψουν» οἱ δανειστές. Οί ὁποῖοι
προφανώς θεώρησαν ότι θα ήταν προτιμότερο τα μέτρα να έφαρμοσθούν από μία Κυβέρνηση Σύριζα.
'Οπότε τέθηκε σέ έφαρμογή τό σχέδιο, για τό ὁποῖο
μίλησε ὁ κ. Βαρουφακης. Ό κ. Σαμαράς αφέθηκε
στήν τύχη του, ανήλθε στήν ἐξουσία ὁ κ. Τσίπρας
καί μετα από έξι ταραχώδεις μήνες φθάσαμε τελικώς
στήν ύπογραφή τού τρίτου μνημονίου. Δηλαδή ὁ
στόχος τών δανειστών έπετεύχθη στό ακέραιο.
Αύτό πού έχει σημασία έν προκειμένω, είναι ή
τεραστια ζημια πού ὐπέστη ή οίκονομία από όλα
αὐτά. Γιατί; Λόγω τής δη μαγωγίας τού κ. Τσίπρα καί
τής διακαούς ἐπιθυμίας του να ανέλθει τό ταχύτερο
στήν ἐξουσία, αδιαφορώντας για τό κόστος. 'Ο ίδιος
πέτυχε τόν σκοπό του, αλλα ή χώρα σχεδόν κατεστραφη καί παντως γύρισε πέντε χρόνια πίσω. Καί
τώρα πού καλείται να έφαρμόσει αύτα πού αναγκασθηκε να ύπογραΨει, δείχνει αδυναμία να ανταποκριθεί. Όπότε εὐλόγως έρωταται: Ποιό θα είναι τό
έπόμενο σχέδιο τών δανειστών; οι αφήσουν καί τόν
κ. Τσίπρα στήν τύχη του;
Κορσίδία μέ τίς νέες
¦ αντικειμενικές
Παραμένει πλασματική  φορολόγησις τών ακινήτων
ΠΡΙΝ από ένα χρόνο ακριβώς -καί
συγκεκριμένα στίς 19 ῦΙανουαρίου
2015- ὁ Ἀλέξης Τσίπρας έδινε μία
από τίς τελευταίες προεκλογικές
τηλεοπτικές συνεντεύξεις, λέγοντας σέ μια αποστροφή τού λόγου
του χαρακτηριστικα: «Αὐτή, τή ι
στιγμή ὁ ἑλληνικός λαός φορολο- .
γείται μέ πλασματικούς όρους».“
Καί συμπλήρωνε ὁ τότε αρχηγός
τής αξιωματικής αντιπολιτεύσεως:
«Οἱ αντικειμενικές αξίες σήμερα
εἶναι ύπερτιμη μένες. Καποιος έχει
αγορασει ένα σπίτι 100.000 εὐρώ
καί φορολογείται μέ αντικειμενική αξία 100.000 εὐρώ, αλλα σή μερα ή πραγματική αξία αὐτοῦ τού
σπιτιού έχει πέσει κατω από τίς
50.000 εὐρώ».
Ἀρκετοί ψηφοφόροι, αγανακτισμένοι από τήν αδικη φορολόγηση τής ακίνητης περιουσίας
τους, στράφηκαν στήν κάλπη πρός
τόν κ. Τσίπρα. Ἀκολούθησε ή πολύμηνη διαπραγματεύσις, πού κα
τέληξε μέ τόν ἴδιο καί απαράλλακτο ΕΝΦΙΑ, βασισμένο ἐκ νέου
στίς .αντικειμενικές αξίες τού
2007! Στό ένδιαμεσο, τό ύπουργεῖο
Οίκονομικών εἶχε προβεί σέ συστηματικές διαρροές για μείωση
τού ΕΝΦΙΑ) κατα 30% μέσω τής
αναπροσαρμογής τών αντικειμενικών στα.
ῦΕν συνεχεία ήλθε ή απόφασις
(4446/2015) τού Συμβουλίου τής
Ἐπικρατείας, μέ τήν °Ολομέλεια
τού Ἀνωτατου Ἀκύρωτικού Δικαστη ρίου να κρίνει τόν Δεκέμβριο
ότι ή κυβέρνησις όφειλε από τήν
21η Μαίου 2015 να εἶχε αναπροσαρμόσει τίς αντικειμενικές αξίες
τών ακινήτων τής χώρας. Τό ΣτΕ
ύπογραμμίζει ότι οἱ πολίτες πρέπει
«να καταβάλλουν φόρο ὁ ὁποῖος
να αντιστοιχεί σέ πραγματική καί
όχι πλασματική τους περιουσία».
Στό τέλος Δεκεμβρίου, οί φορολογούμενοι πολίτες αναθαρρησαν ξανα, πλη ροφορούμενοι τό
πόρισμα τής αρμοδίου έπιτροπής
τού ύπουργείου Οἱκονομικών, πού
προέβλεπε μεσοσταθμικές μειώσεις 20% έως 25% στίς αντικειμενικές.
Χθές, ὁ έμπαιγμός πού διή ρκεσε έναν ὁλόκλη ρο χρόνο!σχεδόν
ὁλοκλη ρώθηκε. εΗ ύπουργική
απόφασις για τίς νέες αντικειμενικές τιμές ὐπεγραφη, μέ αναδρομική ἰσχύ από τίς 21 Μαΐου 2015. Οἱ
τιμές μειώνονται από μόλις 5% έως
καί 19% καί σέ καμμία περίπτωση
δέν έξομοιώνονται μέ τίς έμπορικές αξίες, πού έχουν ύποστεῖ καθίζηση. 'Η ὁλοκλή ρωσις τής κοροϊδίας θα έπέλθει μέ τήν σχεδιαζόμενη αύξηση τών φορολογικών συντελεστών ἐπί τής ακινήτου περιουσίας, καθώς, ανεξαρτήτως τής μειώσεως τών αντικειμενικών αξιών,
τα συνολικα έτήσια έσοδα από τόν
ΕΝΦΙΑ έξακολουθούν να προϋπολογίζονται στα 2,65 δισ. εὐρώ!
(Λεπτομέρειες σελ. 2)
| Καταργείται έπί τέλους
ή Συνθήκη τού Δουβλίνου
ΞΗ Εὐρώπη αρχίζει να συνειδητοποιεί τήν πραγματικότητα
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ"Ενωσις δρομολογεί για τόν Μάρτιο τήν αναθεώρηση τής Συνθήκης τού Δουβλίνου."Ετσι αναγνωρίζει τήν πραγματικότητα ότι αὐτή έχει πρό πολλού
ξεπερασθεί, καί μαλιστα πολύ πρίν
ξεσπασει τό τελευταίο κύμα μεταναστών καί προσφύγων. Βασική
πρόβλεψις τής Συνθήκης ήταν ότι
ή καταγραφή τών αἱτούντων ασύλου γίνεται στήν πρώτη χώρα είσόδού τους, ή ὁποία έχει καί τήν εὐθύνη για τήν διεκπεραίωση τού αίτήματός τους. “Η διαταξις αὐτή παρέβλεπε τό γεγονός ότι οἱ μεταναστες
προτιμούσαν να καταγραφούν σέ
χώρες τού βορρά όπου ίσχύουν
' εὐνοϊκές πολιτικές παροχών. Ἡ
καταστασις ξέφυγε από καθε έλεγ
χο τό τελευταίο διαστημα, πού ὁ
όγκος τών μεταναστών έπεσε πρωτίστως στήν°Ελλαδα, ή ὁποία ἑδέχθη περί τίς 850.000, καί δευτερευόντως στήν?Ιταλία, πού έδέχθη
200.000. Οἱ δύο χώρες μετέτραπησαν σέ «αποθήκες ανθρώπων».
Τό γεγονός ότι μέχρι σήμερα ή
αναθεώρησις τής τόσο δυσλειτουργικής αὐτής Συνθήκης δέν
εἶχε καταστεί δυνατή ' όφείλεται
στό ότι συγκεκριμένες χώρες απέφευγαν καθε σχετική συζήτηση.
Τούς ήταν ἱδιαιτέρως «χρήσιμη» ή
δυνατότης πού ἑδίδετο μέ τό Δουβλίνο ΙΙ (όπως όνομασθηκε κατόπιν μιας αναθεωρήσεως μαλλον
έπί τα χείρω) να απελαύνουν πρός
τήν χώρα πρώτης είσόδου όσους
δέν πλη ρούσαν τίς προϋποθέσεις
ασύλου."Ενας αριθμός ένδεικτικός
τών μεγεθών εἶναι ότι κατά τό 2013
στήν Βρεταννία έφθασαν 76.000
μεταναστες. °Εδόθη άσυλο μόλις
σέ 16.000 καί οί ὐπόλοιποι, πολύ
βολικά, έστέλλοντο στήν χώρα
τής ΕΕ στήν ὁποία εἶχαν πρωτοεισέλθει. Πιθανότατα αὐτή ή χώρα
ήταν ή προς.
Δέν έχουν δημοσιοποιηθεῖ
ακόμη πληροφορίες για τίς ρυθμίσεις πού έπεξεργαζεται ή Εὐρωπαίκή =Επιτροπή. Εἶναι όμως βέβαιο ότι οἱ δυσκολίες θα εἶναι πολλές, διότι πρέπει να σπασσυν ίδεσληψίες καί στερεότυπα."Ομως ένα
καλό πρώτο βήμα φαίνεται ότι
συντελείται. ί
Σήμερα
Μικρές μειώσεις
στίς αντικειμενικές
Κάτω τών προσδοκιών οἱ
μειώσεις τών αντικειμε
Τ Ν ( Ι
η; »ημερας |
. .  , η, ..ί-Ϊ.”
Ἡ θεία τῆς μικρής Όλλανόέζας
νικών τιμών πού ανακοι
νὡθη καν χθές καί έχουν
έντονη πολιτική βούλα.
ΣΕΛ. 2
Ἀποκλεισμοί
δρόμων
Οἱ αγρότες προχώρησαν
χθές σέ πολύωρους αποκλεισμούς ὁδών. ,Επεισόδια μέ τόν ύπσυργό
Εὐαγγ. Ἀποστόλου.
ΣΕΛ. 4
Διωγμός
χριστιανών
Τό αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι στό 'ιρακ
καταστράφηκε από τούς
τζιχαντιοτές καί είναι
πλέον έρείπια. Σελ. 5
ί 1! ί ι
Η ?71108 701144
κΕμπρός, στό δρόμο πού χάραξε
ὁ πρόεδροι» Μπέντια ὁ Γαβρίλης,
προσερχόμενος στό στέκι μας, τουρτουρίζοντας.
'Εκεί. μαζεύω! γύρω από Τήν θερμάστρα, έχοντας παραγγείλει άλλοι
τόν καύσωνα Μπάσο καί άλλοι ζεστότσάι, τόὁ·ποῖο μὲχρινάφθάσεέχει
γίνει χλιαρό καί καταλήγει σέ σας
μια», τόν ακούσω νά πανηγυρίζει μέ
τό.ώς άνω άναφερθέν σύνθημα.
- Τί είναι πάλι τούτο; Τί έκανε ό
Γιώργος στόν ὁποῖο αναφέρεσαι; Ποι
ός είναι καί γιατί τόν σώσω;; Βρο- '
χή τά έρωτήματα πρός τόν φίλο,
όστις παρήγγειλε πρωί-πρωί τσίπουρο σκίτσα.
- Με, δέν Τα μάθατε; Δέν τά διαβάσατε; Δεύτερο διαζύγιο ό πρόεδρος!
- Πήρε διαζύγιο ὁ Λεβέντης;
:Αφού προχθές τόν είδαμε μέ τήν γυναίκα του στό Σκάι.
- Ποιός Λεβέντης; 'Ενας είναι ὁ
πρόεδρος καί ένας είναι λεβέντης! Γιά
τόν πρόεδρο σας μιλάω, τόν ένα καί
μοναδικό, τόν γιό τού`πστἑρα! Πάει
καί ή δεύτερη, έρχεται ή τρίτη! Στό
δρόμο πού χάραξε ό αείμνηστος.
- Κι εσύ γιατί πανηγυρίζεις;
Παντρεμένος σαράντα χρόνια, μέ πεθερά, έγγόνια πού σέ φωνάζουνε
παππού. Ἀπό πού ώς πού Βρες θιασώτης τού προέδρου;
-'Ἀ, δέν έχει νά κάνει! Μπορεί νά
είμαι όπως τά λές, αλλά αὐτό δέν μού
απαγορεύει νά θαυμάζω τόν πρόεδρο
για τήν ζωντάνια καί τήν δραστηριότητά του.
- 'Εγώ κάπου διάβασα ότι ό
πρόεδρος έφυγε μέ τήν γυμνάστριά
του! είπε ὁ Παντελής, φανατικός τής
σκανδαλοθηρίας.
- Καλά, ὲσύ έχεις μείνει στήν γυμνάστρια; Πάει αὐτή, να 'ταν κι
άλλη! Περασμένα μου αγάπες τού
καιρού χαλάσματα! 'Ο πρόεδρος είναι
ακάθεκτος! Μέ τά κανό του, μέ τά
ὁρΥανἀ τον (τα γυμναστικής). μέ τὰ
μπάνια του, με τίς όμιλίες του! *Ηγέ
` της μέ τα όλα του!
Μεταξύ μας, δέν είχε καί πολύ άδικο ό Γαβρίλης. γω. βωΜΞ
έν ένεργεία, πρώην πρωθυπουργός,
έ<λεκτός καλεσμένος σέ Πανεπιστήμια
καί διεθνή φόρα, έτοιμος νά άναλύσει
τήν παγκόσμια οίκονομία, τήν οίκονομική κρίση. Νά μήν έχει καί τήν κατάλληλη συντροφιά; Νά μήν έχει καί
τήν ανάλογη ἐρωτική ποικιλία;
- Καί αφού δέν έφυγε μέ τήν γυ- ί
μνάστρια, τήν τριαντάχρονη καλλονή, μέ ποιαν έφυγε ὁ μεγάλος;
'Ο Γαβρίλης, πιστός στόν πρόεδρο μέχρι μυελού όστέων, έδειξε νά
κομπιάζει. Κατέβασε Τα μάτια καί
βάλθηκε νά κοιτάζει τό πάτωμα. Ἀπὸ
ἐκεῖ πού ήταν λαλ!στατο€. ξαφνικά
έκλεισε τό στόμα έρμητικά.
'Οπως ήταν Φωκά ή παρέα ζήτησε νά μάθει τά νέα. 'Ο Γαβρίλης,
όμως, Μπατίστ. Άναψε τσιγάρο, κατέβασε μονορούφι τό ποτηράκι μέ τό
τσίπουρο, άνασιέναξε καί είπε απο
νόσο» καί μέ τό βλέμμα χαμηλά.
-'Οχι, παιδιά, ή καινούργια είναι
όλίγον σιτεμένη! Είναι, όμως, 'Ολλανδέζα!
- Δηλαδή δέν πήρε τήν μικρή
'Ολλανδέζα αλλά τήν μαμά της; Μας
απογοητεύει ο πρόεδρος! τι δούλεμα
είχε αρχίσει...
-'Ε, όχι καί με τήν μαμά της, ας
πούμε μέ τήν θεία της! Ἀπ' ό,τι μου
λένε είναι καλοστεκούμενη καί γυμνα
Ἡ ἀπογοἡτωσή μας. όμως. ήταν
έμφανής. Κι όπως λέει ό Νιόνιος,
«αφού δέν είχε νέα, εύχάριστα νά πεί,
καλύτερα νά μή μας πεί κανένα»...
'ΠΠΟΔΑΜΟΣ
παρουσιαζει ένα
μνημειώδες έργο
η ΚΩΝ . ΠΔΠΑΡΡΗΓΟΠΟΪΔ0Σ
ΝΝΑ ΤΟΥ
ΜΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Π£ΝΜεΣ
ΕίΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠεριερΓΑ
ή Πλήθος αντιδράσεων
ξεσήκωσε στό Μαυροβούνιο ή άναγγελία τής Κυβερνήσεως ότι θά μετατρέψει σέ πολυτελές θέρετρο
ένα νησί πού κατά τόν Β(
Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ἐξοργισμἐνοι συγγενείς στα
πων πού έχασαν τούς
οίκείους τους στό νησί
ΜεσιιιΙε, όταν εᾶε καταληφθεί από ίταλικές δυνάμεις, ζήτησαν άπό τήν κυβέρνηση νά ἐπσνεξετάσει
τήν απόφασή της, αλλά
άγνοήθηκαν. Τό ακατοίκητο νησί στά σύνορα μέ
. τήν Κροατία διαθέτει καί
φρούριο πού κτίσθηκε τό
1853, μέ σκοπό τήν άποτροπή ναυτικής ἐπιθέσεως.
ο 'Ο αριθμός προκαλεί
θλίψη: Στήν πρωτεύουσα
τής °|νδίας ζούν 37.000
παιδιά στούς δρόμους...
Κάποιος θά έλεγε ότι ὁ
αριθμός δέν είναι μεγάλος
σέ σχέση πρός τό σύνολο
τού πληθυσμού στήν
ί|νδία πού ύπερβαίνει τό
ένα δισεκατομμύριο 250
χιλιάδες ανθρώπους,
αλλά αὐτό αποτελεί ιμαχρή στατιστική. Τό γεγονός ότι τόσα παιδιά
είναι άστεγοι καί ζούν
απροστάτευτα, ψάχνοντας καθημερινώς τρόπο
νά τραφούν καί νά ἐπιβιώσουν, δέν μπορεί παρά νά προκαλεί τά συναι
ο Κάθε φαντασία ξεπερνά
ένα σχολείο στήν Σουηδιο.
Ό σχεδιαστής του δημιούργησε ένα οίκημα στό
όποίο δέν ύπάρχουν
αίθουσες αλλά ένας τεράστιος ένιαίος χωρος, πού
μοιάζει μέ πάιδότοπο. Τά
πάντα εἶ ναι πολύχρωμα,
θρανία 'δέν ύπάρχουν,
αλλά ύπάρχουν παράξενες
κατάσκευές ὅπου τά παιδιά μπορούν νά καθίσουν
ή χαλιά ἐπανω στά όποία
ξαπλώνουν γιά νά διαβάσουν. Τό ότι θά αρέσει στά
παιδιά είναι βέβαιο, όμως
έτσι μπορούν νά μάθουν
γράμματα καί πειθαρχία;
τα Οί σκύλοι είναι πιό
εύπρόσδεκτοι από τούς
ανθρώπους σέ ένα ξενοδοχείο στίς ΗΠΑ. Καί δέν
έχουν άδικο, ὡς φαίνεται,
διότι, όπως άναφέρουν σέ
Μυστικα ἀνακοίνωση,
δέν εᾶαν ποτε «σκύλο πού
κάπνιζε στό κρεβάτι καί
έβαλε φωτιά στίς κουβέρτες», ούτε σκύλο πού εκλειμε τίς πετσέτες ή έβλεπε
τηλεόραση πάρα πολύ
δυνατά ή τσακωνόταν θορυβωδῶς μέ τήν παρέα
του, ούτε σκύλο πού μέθυσε τόσο πολύ, ώστε έσπασε τά έπιπλα! Καί γιά
αὐτόν τόν λόγο ζητούν
από τόν σκύλο-πελάτη νά
.ἐγγυηθεί γιά τό αφεντικό
του. . .
κι Ἀπιοπυτο! Ἡ κυβέρνησις τής Κολομβία, γιά νά
αποφύγει τήν διάδοση
τού ίού ζίκα, πού προκαλεί γενετικές ανωμαλίες,
ζήτησε άπό τά ζευγάρια
νά αποφύγουν τίς Μαμοσύνες τούς επόμενους
σθήμστά μας. μήνες! Εἶναι δυνατόν;
Διαβάστε τα αρθρα
«°Η γενετική πλανη»
Α. Π. Δημόπουλος (σελ. 3)
«Δέν λησμονήθηκαν...»
Μαρία Μπαλσδήμσυ (σελ. 8)