Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΜΜΜ, Οι κ@ΠΜΜῶ ΜΜΜ Σω) Δε@ΜἑἩκ@
'οςοειιεν@οιεΜι.ςι
ΜΠΔΡΛΖ ΕΠΔΦΩΝ ΤΣ|ΠΡΔ ΣΤΟ 'ΠΑΘΟΣ
Σελ.7
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
« ἑ)ΑΝΑΤ Η Φ ( ) Ρ( )Σ » Α Μ ΕΔΕ Ι Α
ῖο κρυολόγημα που σψήφησε
της οιοίχισε ιη ζωή
πχ  Η' _ψ©Πώγ@ΜΜΝ ς
° @ΜΜψ@Μ
@Μ Θ έ · 
7 ““.`13“ ¦_ _€ `  2245:*
Ω ε ο Η
Διεθνείς
αναταρα€εις
Νέες αναταρόξεις εγκωρίως και
παγκοσμίως προκαλούν οι αποκα¦
ως Βαρουφόκιι για το Παπ κ.
Η κυδέρνπσιι αιρεί σιγή ικθόος
Μας κύκλους να διαρρέουν
όπ δεν πρόκεπαι για σοδαρό θέμα
ενώ ιπν ίδια ώρα Μαι Μεσα
από αιν αναπολίιευσπ, π οποία πιιό συγκεκριμένες απαντήσεις από
τον πρωθυπουργό. Σιο "παιχνίδι"
Βαρουφόκπ μπήκαν ευρωπαίοι
έ';ΐ] και γερμανοί. οι οποίοι όμως Με.
“ ' Μαν να' οκολιόσουν.
Συμφωναμειον κ. Βαρουφόκπ,
σων από πυρήνα "έξι-επιό αιό
· μακ" αις διαπραγμαιευακιίς ομό
δας είπε συμφωνπθεί να διαιακθεί
αναδιόρθρωσπ των εν λόγω ομολόγων εόν οι εισίροι προκαλούσαν το κλείσιμο ιών Μ. Η
απειλή όμως δεν έγινε πρόξπ, κα·
θώς -όπως υποσαιρίεει ο πρώιιν
υπουργός Οικονομικών- όιαν όρθειιώρααιςαπόφασπςοίδιος
Ο πρώπν ΥΠ0'Κ διέψευσε ότι
είκε ακέδια για "διπλό νόμισμα",
αλλά επιδεδαίωσε όπ εξἐια:ε ένα
σόσαιμα εξωιραπαικών πλεκιρονικών συναλλαγών για πιν αναμειώπισιι ως ιραπ:ικπς αργίας.
Αργόθπκε πόνΙως καπιγοριιμαπ
` κα όα γινόταν κακόρισμα των φο
ρολογικών λογαριασμών των πολαών.
Ο λογικός