Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Οκτώ δείκτες πηγή αισιοδοξίας για το ΥΠΟΙΚRecognized text:
ωνννν.χτἰΜωἱετἱτἱο.9τ
Ι _ τεταρτη το ,αφανών ασια” ως χΒὁηρΞωγΜον 5εο9
ικΗΕφΗΜΕ
7 Τ|ΜΗ Ι,5 €
ΓΔ. 558¦25 οι Δεικτες της ημερας Γενικος Δεικτης Κινηση Μετόχων
"Μα ° ή! Ο ΙΜ Ανοδικές
πευκΑωωοω   _ ..................................... _.
Πδ ΜΝ τ 1 , Μ Καθοδικές
2,7” Μ θα, *Η τό" ,ω 
Εί8Ε/ΧΑΜΜ0ώ ρω ν / Μα» ....................................... ..
ΜΜΠυ8  έ δω Σταθερές Ϊ 9
Ημερήσιο Μεταβολή ΜΜΜ-Μα εν. τα» _ και Με Με σι ιαι ....... _ .................................... “
ΑΜΕΣΑ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞ|ΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑ| Ο' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑ 'ΠΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΡΑΣΕ|Σ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ
ΟΚΤΩ ΔΕ||('|ἙΣ
πηγή αισιοδοξίας για το Μάικ
Δείχνουν ο
γ Ι .
νόΠτυξη
«Το 204 6 οι συνθήκες θα είναι όύσκοήες και
η ΕΚΤ πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόήο».
τόνισε ο Πρ. Παυήόπουήος μετά
τη συνάντηση με τον Μ. Ντράγκι
Σελ. 5
χικές εκτιμήσεις, ίσως και έως
ί,5% για φέτος, προβλέπουν κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομίας σε δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
και στηρίζουν αυτή την εκτίμηση σε οκτώ δείκτες. Εν τω μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι σ αναπτυξιακός νόμος θα παρουσιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι επίσημες
προσκλήσεις για τις πρώτες δράσεις
του νέου ΕΣΠΑ Συγκεκριμένα, τα στοιχεία στα οποία βασίζει το υπουργείο
την εκτίμησή του για ανάπτυξη, ίσως
και έως ί ,5% για φέτος, είναι τα εξής:
Ο Μειώνεται το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από
τον ΕΜ. Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση
στον καθορισμό του ανώτατου ορίου
παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ΕΙΑ) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 72 δισ. ευρώ έως
! νάπτυξη μεγαλύτερη από τις αρ
φέτος οικόμιπΚοι 4,5%
Ο Βελτιώθηκε, μετά από 16 μήνες, ο
ελληνικός ΡΜ' τον Δεκέμβριο. Όπως
αναφέρεται μεταξύ άλλων οι έλληνες
κατασκευαστές κατέγραψαν μικρή
βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών τον Δεκέμβριο, κλείνοντας μια περίοδο συνεχούς επιδείνωσης, ή οποία
ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 20ί 4. Η
ανάκαμψη του μεταποιητικού τομέα
ήταν αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής, η οποία επανήλθε σε πλαίσια ανάπτυξης για πρώτη φορά σε
διάστημα 12 μηνών. Ενθάρρυντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφηκε, επίσης, μια μικρή αύξηση του αριθμού
των εργαζομένων. Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων
Προμηθειών της Ματκἰτ για τον τομέα
μεταποίησης στην Ελλάδα (Ρυτς'ιεειηΒ
Μαη28ετε' 'παοκ-ΡΜ) έκλεισε στις 50.2
μονάδες τονΔεκέμβριο.
Ο Αύξηση των εξαγωγών. Πρώ'όντα αξίας ί6,66 δισ. ευρώ εξήχθησαν από την
Ελλάδα (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) στους Η πρώτους μήνες του
ΜΜΕ! και την Πέμπτη 21 ιανουαρίου του 2015, επώαση που αποτελεί ρεκόρ για
2016, μετάαπόαίτηματηςΤτΕ. τηχώρασταχρόνιατουευρώ. Σελ.3
Μέσα χειραψίες Υποβάθμιση ιΕΑ: Υπερ-προσφορά
προβήέψεων από το ΔΝΤ ως τα τέηη του 2οι6
Επιβράδυνση της αύξησης της
 παγκόσμιας ζήτησης πετρεηαίου τα η
«Βαρίόι» η Κίνα και η πτώση
των τιμών του πετρεήαίου  .τ ι
Με φόντο τον «πόηεμο» ανακοινώσεων
η συνάντηση Τσίπρα - Μητσοτάκη τη. ε
κι έξω αψιμαχίες... ι
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
Οεα|5 ανω των
7 όισ. αναμένει
η Ρνν€ τα 20ι 6
 3.Ί80€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
ή της ημέρας τ: τ. τι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησον
αρνητικά ή θετικά
στο τομπηό
Σιλ τεστ
«Φρένο» στο
πτωτικό σερί με
αντίδραση +2.78%
Χαμηηός παραμένει ωστόσο
ο τζίρος, στα 57,66 εκατ. τα. κι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Προς οαηανές
στο νόμο για
τα μέήη των ό.σ.
Σε σύνσήο 56 μεηών, τα 20
είναι εκτός κριτηρίων τη. 7
πωπωΗ 'ετήσια
εξαγόρασε το 66%
της ΕΟΕ-ΜΜΜ
Εάένκει πηήρως «Μαν
Ατηεη5». «σώσω Πεν» τα. 9
Νέα κοινωνικό
τιμοαόνιο
από ΕΥΔΑΠ
Από της/2, για οικονομικά
ασθενείς ποήίτες
Σιλ η
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ιο-26