Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μις ῦιΜΜ·κια·ηΜ 
Μ" ΜΜΜ πιάσω... 
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ Α0ΥΠΟΣ Σελ. 2
σωσει τη φα
ιιιιιιηιιιισιιιιε, αν...»
Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ Σελ. 3
Τετσρτιι 20 Ι (((( υοριου 2016 / Φυλλο ΊΟ86 (2286ι / € Ι730
<έΕιιηεισε» την με κάβαιι Μιιηάσιιιι για ιη @στη 
ΜΑΜ' 0 ΜΒΜ", ΜΜΜ" «πως» Π"0 Ισ ΝΒΑ
.;·9·ῖ Μω.ΗΣικ91ΝεΝιΑΣ“ιῖΔι'ΝδΜΜιΩΝἐΐΑι.ῖῖΔΗΒ;Ωἔ
¦ιι;ῳΔιιἙιηττΛτη¦τογ:ΔεΛιιτικογΑΝτΜηΝΩΜΟΥ».ι
?ΜΝΗΜΗ ΜΜΜ
' .- “ῳ·';::Ξ·_ἴ|  Ι Ι
ε . κ ¦ ή
ϊ ' ···“
Ο!! 'φ “  :2. :`
ε  η “ .
Μ τη ι μ. η(
` ' ι  _ κι 'Ο
_ τ | Με η,
'· .' ταινια Στ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝ|ΣΜΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
Δ|Α|ΤΗἙΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ
α ἔΒσκΔηειτηι κιιιινιΑ ΜΠΑΣΗΣ τε Ο7Λ_Ο|ΤΟ|ΦΑΣΜΑ
τσῖη@ΞοΞΦηιΡογ:ἱτσγζαῖιηἘΘησῇκοΣΜρΞ Σ
κωἑι3ΔοτοΩαΠ9Μοϋ η_.οΥΣιΑ©Μῖ0ΣἩΝΑι 
ι στι;Αχτιι ητησ]Δειν κΔτΔηΔηΑιηιΕιηησ ΛοτιΑ τη
η Σ ο`οΣΦη'ΔεΝ ΘΑ τιΜαΡιιΘειζ οηηΣ ηεΡγΣι
 Ι. ΜΒ( κρισετσεσῖηΔο;
η :ω ,- ζ9 .
Ο Πσγετ σκεφτεται Πολύ σοβαρά την ηερίητωση να συνεχίσει στην ΑΕΚ και οι Μελισσανιὁη8-Μηαγεβιτε, το βλεησμν
με θετικό μάτι · ΟΛΑ όσα συζητηθηκαν και τι αφέθηκε για το εηάμενσ ραντεβού · Τι συμφώνησαν για τα μετα
. Ύ' κ
Μιρσσλαβ Ραντοβιτ8 Ί'
μ Ύ ιγιιιιιι·ιιΦιτ