Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20-01-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ: ,Ισχυρές βροχές καί κα- ς
ταιγίδες στα κεντρικα καί νότια θαλασσια
καί παραθαλάσσια τμήματα. Χιόνια στα
ὁρεινα-ή μιορεινα.Ἀνε μοι νοτιοανατολικοί
μέτριοι. Ἡ θερμοκρασία μέχρις 9β. Κ.
Τετάρτη 20 Τανουαρίου 2016
Εύθυμίου ὁσίου τού μεγαλου.
Ζαχαρίου νεομαρτ. τού έξ'Ἀρτης ,
Σελήνη 11 ήμερῶν
Ανατολή ἡλίου 7.88' - Δύσις 5.84'
Αριθμ. φαι. 40858 ι Τιμή πιο ε
ί Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εετίειιεννε@οτεηετοτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
Οἱ πομφόλυγες
τής Θεσσαλονίκης
Ἐν όψει τής συμπλη ρώσεως έτους από τήν ανοδο τού Σύριζα στήν ἐξουσία, καποια μέσα ἐνημερώσεως έχουν αρχίσει να αναμεταδίδουν αποσπασματα από προεκλογικές όμιλίες τού κ. Τσίπρα, για να
ύπενθυμίσουν τα Ψέματα πού εἶπε. Καί ανατρέχουν
κυρίως στήν περιβόητη έκείνη ὁμιλία του τής 13ης
Σεπτεμβρίου 2014 στήν Διεθνή "Εκθεση Θεσσαλονίκης, όπου έζήγγειλε τό ύποπθέμενο κυβερνητικό
πρόγραμμα τού Σύριζα.
"Ετσι, μεταξύ αλλων οἱ τηλεθεατές καί ακροατές
τού ραδιοφώνου έχουν τήν εύκαιρία τίς ή μέρες αύτές
να ζανακούσουν τόν κ. Τσίπρανα διαβεβαιώνει ότι «ὁ
ΕΝΦΙΑ καταργεῖται», ότι θα ύπαρζει «σεισαχθεια»
για τούς δανειολήπτες ώστε να μήν καταλήξει «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», ότι δέν θα γίνει καμμία
μείωση «σέ κύριες καί ἐπικουρικές συντάξεις», ότι θα
αποκατασταθεί ή 13η σύνταξη «τόν Δεκέμβριο τού
2015», ότι θα αύζηθεῖ ὁ κατώτατος μισθός καί τό ή μερομίσθιο καί πολλα αλλά πού τελικα δέν έγιναν.
Ἡ ίδια ή Κυβέρνησις, προκειμένου να δικαιολογήσει τήν αθέτηση τῶν ύποσχέσεών της έπικαλεῖται τόν έκβιασμό πού ύπέστη από τούς δανειστές,
οἱ ὁποῖοι τήν ἐζαναγκασαν να ύπογραιμει τό τρίτο
μνημόνιο, κατι πού ἐπίσης εἶχε αποκλείσει ὁ κ. Τσίπρας μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Σκεφθεῖτε μαλιστα ότι ὁ πρόεδρος τού Σύριζα λέει ότι
συνέπραζε μέ τούς ΑΝΕΛ καί όχι μέ καποιο αλλο
κόμμα διότι ήταν οἱ μόνοι πού εἶχαν καταψηφίσει τα
μνη μόνια. :μια τελικα Σύριζα καί ΑΝΕΛ ύπέγραφαν από κοινού χειρότερο μνη μόνιοί
"Ομως πέραν τῶν δικαιολογιών τής Κυβερνήσεως
πού ακούγονται πλέον αστείες στα αύτια καί τῶν
δικών της Ψηφοφόρων, ύπαρχουν καί καποιες αλλες
ἐζαγγελίες τού κ. Τσίπρα πού δέν πραγματοποιήθη- ί
καν, οἱ ὁποῖες δέν έχουν καμμία σχέση μέ τούς δανειστές.°Ενα παραδειγμα ειναι τα ὅσα είχε πεῖ για
τήν απαράδεκτη -πραγματι- ύποχρέωση τῶν φορολογουμένων να προκαταβαλλουν τό 50% τού ποσού
πού τούς έχει καταλογίσει ή 'εφορία, προκειμένου να
προσφύγουν στα φορολογικά δικαστήρια.
Δείτε τί ακριβώς έλεγε έπί αύτού ὁ κ. Τσίπρας
στήν όμιλία του στήν Διεθνή"Εκθεση Θεσσαλονίκης:
«Κατάργηση τῆς προκαταβολής 50% τής βεβαιωθείσας όφειλής ώς προϋπόθεση προσφυγής τοῦ φορολογουμένου στή Δικαιοσύνη, πού δδηγεῖσέ στέρηση τῆς δικαστικής προστασίας σε όσους δέν μπορούν
να πληρώσουν 'Η προκαταβολή θά όριζεται μέ πράξη
τού δικαστή καί οι κυμαίνεται από 10% έως2θ%».
Καί αναφερόμενος σέ αλλα μέτρα αναλόγου χαρακτή ρος, προσέθετε:
«Μέ αὐτά τά μέτρα δένφιλοδοξσύμε μόνο να άνακουφίσουμε τούς ΜΜΜ πού αποτελούν τή ραχοΜε τῆς οἱκονομίας μια καί να ξανωανήσουμε
τήν πραγματική οίκονομία αήτοντας τήν ασφυκτική
καταστολή πού τής έχει ἐπιβληθεῖ από φόρους καί
πρόστιμα πού δέν είναι δυνατόν νά πληρωθούν».
Άραγε εύθύνεται ή τρόἱκα πού ούτε αὐτά πραγματοποιήθηκαν, ώστε να μπορέσουν οἱ αδικούμενοι πο
λίτες να βρούν τό δίκιο τους; Προφανώς όχι. Ἀπλῶς η
ήταν πομφόλυγες τής Θεσσαλονίκης...
Θεσμική λύσις στήν  ς
έ οἱκογενειοκρατια ·
Πῶς θα δοθεί τέλος στόν νεποτισμό στό Δημόσιο
Η «ΤΑΚΤΟΠ0ΙΗΣΙΣ» -μόνιμη
ή προσωρινή- στό Δημόσιο συγγενών τῶν πολιτικών δέν είναι
καινούργιο φαινόμενο. Τίς τελευταίες ήμέρες τό ζήτημα 
έλθει καί παλι στήν έπιφανεια, μέ
ζωηρό τρόπο, για τρεῖς βασικούς
λόγους: Πρῶτον, διότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ
ἐπί χρόνια διατυμπανιζε ότι
ἐκπροσωπεῖ τό «νέο», τό «διαφορετικό» καί ότι δέν θα ακολουθήσει τίς πρακτικές τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεύτερον, γιατί οἱ τοποθετήσεις συγγενών
(αλλα καί κομματικών στελεχών)
σέ θέσεις μετακλητών είναι
αθρόες. Τρίτον, διότι ή ύπερασπιστική γραμμή τῶν κυβερνώντων,
μέ αποκορύφωμα τήν ανακοίνωση τού γραμματέως τής νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ, είναι προκλητικα έπιθετική.
'Η λύσις στό χρόνιο αὐτό ζή
`τη μα δέν είναι φυσικα ούτε ή έπίκλησις ἑνὸς αορίστου καί αμφι- ς
σβητήσιμου «ήθικοῦ πλεονεκτήματος» τής Ἀριστερας ή τής έκαστοτε αντιπολιτεύσεως. Ἡ λύσις
πρέπει να έχει χαρακτήρα μόνιμο
καί θεσμικό: Νομοθετική απαγόρευσις τής προσλήψεως ώς μετακλητού ύπαλλήλου σέ ὁποιοδήποτε ύπουργεῖο καθε συγγενικού
προσώπου (έως καί τέταρτου βαθμού συγγενείας) τῶν μελών τού
ύπουργικού συμβουλίου.
Τό πρῶτο βήμα έξ αλλου έχει
ήδη γίνει τό 2012, μέ τήν νομοθετική ρύθμιση τής κυβερνήσεως
τού Ἀντ. Σαμαρα μέ τήν ὁποία
απαγορεύθηκε .σέ ύπουργό να
προσλαμβάνει στό γραφείο του
συγγενή πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Ἀναλογη ρύθμιση έχει υἱοθετήσει καί τό Εύρωπαῖκό Κοινοβούλιο, για τούς μετακλητούς
ύπαλλήλους τῶν εύρωβουλευτών.
“Η μεταρρύθμισις στό καθεστώς τῶν μετακλητῶν δέν πρέπει
να σταματήσει ἐκεῖ. °Η Κυβέρνη- .
σις ὁφείλει να περιορίσει νομοθετικά τόν μέγιστο αριθμό πού δύναται να προσλαβει καθε ύπουργός
καί ύφυπουργός, καθώς καί τῶν
δημοσίων ύπαλλήλών πού δικαιούται να αποσπασει. Δέν είναι
δυνατόν, για παραδειγμα, τό γρα- _
φεῖο τού Ἐπιτρόπου Μεταναστεύσεως τής ΕΕ, Δι. Ἀβραμόπουλου,
να στελεχώνεται από 15 μετακλητούς καί στήν χώρα μας ύπουργοί
μέ σαφώς πιό περιορισμένο εύρος
δραστηριοτήτων να|απασχολούν
έως καί πενήντα!
°Οφείλει, ἐπίσης, να θεσπίσει
ἐπιτέλσυς κριτήρια για τήν πρόσληιμή τους. Σπουδές, γνώσεις,
ἐργασιακή έμπειρία είναι, μεταξύ
αλλων, τα προσόντα πού πρέπει
να προσμετρῶνται ώστε να βρεθεῖ
καποιος σέ γραφεῖο ύπουργού καί όχι μόνον οἱ κομματικές του
περγαμηνές-καί οἱ φιλικές ή συγγενικές του σχέσεις μέ τούς φυσικούς φορείς τής έζουσίας.
Οἱ"Ελληνες μεταναστεύουν
· ακόμη καί στήν Ρουάντα!
“Η μεγαλη φυγή τῶν ταλαντούχων
ΜΙΑ πολύ πρόσφατη έρευνα-μελέτη τής ἑταιρείας Ααοοσο “Ελλας
αναδεικνύει τήν τραγική αδυναμία
τής χώρας μας να διατηρήσει,
πολλώ μαλλον να προσελκύσει τα
«λαμπερά μυαλά» σέ καθε τομέα,
κυρίως δέ στόν τομέα τῶν ἐπιχειρήσεων καί τής καινοτομίας. Άν καί
ἐπί τῶν 109 έρευνωμένων κρατών ή
:στα καταλαμβάνει τήν 49η θέση
(πέρυσι εἶχε τήν 50ή), ἑζακολουθεῖ
να μήν κατορθώνει να προσελκύσει
νέους έπιστήμονες καί ἐπενδυτές
από ἐκείνους πού αναζητούν προκλητικές εύκαιρίες καί καλύτερες
απολαβές, αλλα καλύτερο τρόπο
ζωής. Στήν ἐποχή μας τής κινητικότητος τῶν στελεχών καί τῶν ἐπιχειρη ματιών ή χώρα μας, σύμφωνα
παντοτε μέ τήν ἐν λόγω μελέτη,
ύστερεῖ σέ όλους τούς τομείς, πλήν
ἐκείνων τού τρόπου ζωής, διαβιώσεως καί αειφορίας.
Για να προσελκυσθούν ταλέντα
ή να ἐπιστρέψουν οἱ νέοι πού φοιτούν στό ἐζωτερικό απαιτεῖται σταθερό νομικό περιβαλλον, επιχειρηματικότητα, εύκαιρίες αναδείξεως,
καταλληλο έργασιακό περιβαλλον,
ἱκανοποιητικές αμοιβές καί κυρίως
δυνατότητες ανελίζεως καί σταδιοδρο μίας. “Ολα αύτα λείπουν στόν
τόπο μας. Λείπουν καί οἱ ύποδομές 
στήν πανεπιστημιακή έκπαίδευση,
όπως ή αζιοκρατική ἑπιβραβευσις
τῶν καθηγητών τῶν ΑΕΙ. °Επόμενο
λοιπόν να αναζητούν οἱ νέοι“Ελληνες ἐπιστήμονες εύκαιρίες έργα
σίας στόν διεθνή χώρο. Πρώτος
προορισμός των ἐζακολουθεῖ να
είναι ή Εύρώπη καί οἱ ΗΠΑ, αλλα
ακολουθούν ὁ Καναδάς, ή Αύστραλία, ή Νέα Ζηλανδία, καθώς καί
κρατη τής Βορείου Ἀφρικής, τής
Νοτίου Ἀσίας, αλλα καί κρατη τής
ύποσαχαρειας Ἀφρικής μέ πρώτη
.τήν Ρουάντα, τής Λατινικής Άμε
ρικής όπως ή Χιλή, ή τέλος ή ῦΙνδονησία, τό Ἀζερμπαῖτζαν ή ή Ν. Κορέα. 'Η αἱμορραγία τών ταλέντων
από τόν τόπο μας συνεχίζεται, ἐνῶ
μελετάται καί ή πλήρης «απαγόρευσις» τής αριστείας στήν ἐκπαίδευη. Προφανώς πρός διευκόλυνσιν τής φυγής τών ταλαντούχων νέων, πού θα προσφέρουν στήν οίκονομία αλλων κρατῶν.
Σακκά,
Βολές Τσακαλώτου
κατά τού ΔΝΤ
Τῆς ἡμέρας
Για καθυστερήσεις κατηγόρησε χθές το ΔΝΤ ὁ
ύπσυργός Οίκονομικῶν,
κ.Εύ. Τσακαλῶτος, σημειώνοντας ότι πρέπει
να προχωρήσει ή αξιολόγησις. ΣΕΑ. 2
Σύγκρουσις
λόγω διαρροών
Σε φορτισμένο κλίμα ή
συναντησις Τσίπρα μέ
Μητσοτάκη, λόγω των
διαρροῶν από τό Μέγαρο Μαξίμου. ΣΕΛ.8
Πολιτική λιτότητος
από τό ΙθΙ8
Μειώνει κατα 50% τούς
μισθούς των μαχητῶν
του τό Ι8Ι8 επικαλούμενο «εξαιρετικές συν
θ ?ί11Π8ί011Ἡ
Εύτυχῶς, τό παιδί μας είναι άποκατεστημένσ έπαγγελματικώς (μέχρι
στιγμής, φυσικά) κι έτσι δέν μπήκανε
στόν πειρασμό να προσποιηθούμε
τούς απογόνους στελεχών τής αντίστασης ή τα έγγόνια γιαγιάδων πού
μεγάλωσαν στήν Τσεχοσλοβακία,
προκειμένου να τού εξασφαλίσουμε θέση εργασίας!
Έχουμε, όμως, καί μια εγγονή,
πού μπήκε στα επτά καί ὡς καλοί
παππούδες όφείλουμε να εξασφαλί
σουμε τό μέλλον της.
«Μεταξύ μας, ο Τσίπρας είναι μόλις σαράντα ἐτῶν καί δέν τόν βλέπω
νά φεύγει από τήν πολιτική σκηνή αν
δέν περάσουν αλλά τριάντα χρόνια»,
μού είπε ή γυναίκα μου καί, φυσικά,
ουμφώνησα.
«Εχεις δίκιο. 'Αν σκεφθούμε ότι ό
Καραμανλῆ9 ίίταν πρόεδροι μέχρι Τὰ
ενενήντα καί βάλε καί ότι ὁ Μητσοτά
κης Μπα Μη τα τα πωπω
του, γιατί νά μήν ἱδρύσει καί ὁ Τσίπρας δυιωτεία; Άλλωστε, έχει δυό γιως. Νά μήν τούς φροντίσει σάν καλός
πατέρας;» τής είπα καί αρχίσαμε νά
ψάχνατε τό ΜΜΜ μας δέντρο.
Ἀπότήνδική μου μεριά, άσ°τανά.
πᾶνε.'Ο παππούς μου μέ τόν Βασιλιά,
ή γιαγιά μου από σόι βενιζελικό, άρα
ΜΜΜ. Κάτι Μαι μου ήταν
στήν Αντίσταση, αλλά από τήν μεριά
τού ΕΔΕΣ, φίλοι του Πυρομάγλου.
«Γυναίκα, από τήν πλευρά τήν δική μου, τζίφος. Μέχρι καί ή θα μου ή
Μαρούσα, @Μ τού Κόμπι παντρεύτηκε κι έφυγε στήν Αγγλίαί»τής
είπακαί ἀρΧίσωνάσκαλίζουμετόδικό της σόι.
Φ πωπω μου. ξέρεις. ήταν ἀρισιερός. Μάλιστα, έναν θείο μου τόν
ι εκτέλεσαν οί Γερμανοί στα δεκαεννιά
του, επειδή είχε πάρει Τα βουνά».
Τής θύμισα ότι ὁ μπαμπάς της
μπορεί νά ήταν αστερα. ἀλλὰ έργαζάιαν έπί σειρά των στήν Μπάνικη
βάση καί Ψώνια από τό «Πί-έξ»! ς
«Ναί, αλλά ψήφιζε πάντα αριστερά, μού τό είχε πεί», στέκια, καί αὐτό
ήταν μια καλή ένδειξη.
'Ετσι, άρχισα Τα τηλεφωνήματα,
αρχίζοντας από τήν θεία Κική.
-'Βα, Με. Μήπως θυμασαι αν
ι ό αδερφός σου ήταν αριστερός; τήν
ρώτησα, φωνάζοντας όσο πιό πολύ
μπορούσα.
Από τήν άλλη πλευρά τού σύρματος άκουγα διάφορους ήχους,
μαλλον ήταν κόπτες ή κατσίκα, πάντα ήταν ήχοι ποιμενικοί, και9 Μαν
από τό χωριό, κάπου στήν Τριφυλία.
_ Δὲν ξέρ° τί μ, λές, παιδάκι μ°,
αλλά ό αδερφός μου καί πεθερός σου
ήτουνε πάντα καλό πιδί!
Ψάχνοντας άκρες στην Ἀντίσταση...
γ Δὲν έβγαζα και καί πωπω
στόν θείο Ανδρέα, πού έφυγε, συνταξιούχος. στό νησί.
-'Ελα, θεῖε, ξέρεις, ψάχνουμε νά ή
βρούμε αν ό πεθερός μου ήτανε άριστερός.
-'Βα, δέν σέ ακούω καλά, γιατί
είμαι στήν παραλία καί ωραίοι. Κι όχι
τίποτα, αλλά δέν τσιμπάει τό άτιμο!
μού απάντησε.
- Ρωτάω αν ο πεθερός μου ήτανε
ΜΜΜ. γιατί ΜΜΜ άκρη μπώ
καί εξασφαλίσουμε από τώρα καμμιά
ΜοτόαιΜνιἀπ1νΜΜ μας!
τού είπα μέ είλικρίνεια.
-'Ἀμ έτσι πέ μου, παιδί μου! Λοιπόν, έχω έναν φίλο πού φκιάν° χαρτιά
για τήν δουλειά πού Τα θές. θά σού
δωσω τό τηλέφωνο. Βάστα να ψάξω
ατού ταμπλετ! μού είπε καί μέ ξέρω!
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Κλεπταποδοχή ς
έγκώμιο
Γραφει ὁ ΓεώργιοςΚ Στεφανάκης* 
|. Πενία τέχνας κατεργαζεται. Ἀνεδείχθη όμολογία έκπλη κτική τής κρατικής ανέχειας. Ἀνακοινώθη κε πως για τήν έπιβολή φορολογίας, ή
'Ελλάς λαμβάνει απ' όψιν καί στοιχεία «κλεμμένα» από αρχεία τραπεζών. Δηλαδή, τό κρατος μας καλωσορίζει (καί) έκβιαστές ύπαλλήλους τραπεζών πού θα <<καρφὡνουν>>Ἑλληνες
καταθέτες. ,Εαν ή κεντρική έπιλογή είναι σωστή, είναι (καί) μισή. Απαιτείται κίνητρο για να
αποδώσει τό μέτρο, δηλαδή ποσοστό (1). Ἀνακοίνωση, επομένως, πρός τούς απανταχού
έπίορκους τραπεζούπαλλήλους για τό τί θα
είσπραξουν απ, ότι καταδὡσουν.Ἐτσι ή ρύθμιση γίνεται ὸλοκληρωμένη. Παύει να είναι μισή δουλεια (1).
|ί.°Ἡδη σοβαρότερα: δίκαιο πού στηρίζεται σέ
αποδεικτικές παρανομίες δέν είναι άξιο σεβασμού.Ἐχουμε θεσπισμένη αντίστοιχη απαγόρευση, μαλιστα σέ δύο επίπεδα. Σ° εκείνο τού
κοινού νόμου (Ποιν. Δικονομία), αλλά καί σ'
η έκεῖνσ τού Συντάγματος (αρθρ. 19 5 8 Σ.).
Τροποποιεῖται ή δικονομία."Οχι όμως τό Σύνταγμα.'Ἀρα ή απαγόρευση ἐξακολουθεῖ ίσχύουσα (1). Μόλις προβλήθηκε τό συνταγματικό ζήτημα, καταβλήθηκε προσπαθεια έρμηνευτικής
ύπέρβασης. Με ή νομοθετική τομή στήν δικονομία αποτελεί, συνάμα, καί <<ὁμολογία»."Οτι, δηλαδή, ή ερμηνεία δέν αρκεῖ.'Ἀν αρκούσε, δέν θα
τροποποιούνταν ούτε ή δικονομίσ. Συνολικά θα
μέναμε σέ ερμηνεία τόσο τής δικονομικής όσο
Συνέχεια στήν σελ. 8
χαριτωμένη, έξυπνη σκυ
ΠΕΝΝ|Ω ' λίτσα, τής ράτσας τῶν
Βέλγικων ποιμενικών, ή
ΗΔΗ  Ω ὁποία «ἐργάζεται» στήν
_ Ε αύστριακή αστυνομία,
ΠΕρ|£Ρ Α στόν τομέα τής ἐρεύνης
χρημάτων! Όταν ένα
ο Φοιτητές τού ΤΕί Θεσ- ζεύγος ήλικιωμένων πού
σαλίας δημιούργησαν μια ' ζεί στήν Βιέννη είπε στήν
βιολογική μαρμελάδα, ή
ὁποία καί βραβεύθηκε. Οί
φοιτητές τού τμήματος
Τεχνολογίας Τροφίμων
στήν Καρδίτσα παραοκεύασαν τήν μαρμελάδα
από βιολογικά καρότα
καί κολοκύθες χωρίς πρόσθετα σάκχαρο, χρωστικές καί συντηρητικά. Ακόμη πιό άξιέπαινοι είναι οί
φοιτητές μας, διότι ἔδωσαν στό έπίτευγμά τους
τήν όνομασία «Μέττη
ελλαδα»!
ο Μέ σκοπό νά παρακινήσουν τούς ανθρώπους
νά αφιερώσουν λίγο χρόνο στήν ανάγνωση βιβλιων, οί Ἀρχές τής Σεούλ
γέμισαν τήν πόλη μέ μικρές ύπαίθριες βιβλιοθήκες. Οί μικρές κατασκευές μέ τόν πρωτότυπο
σχεδιασμό καί μέ Τά κάθε
λογής βιβλία ήδη Τράβηξαν τό ένδιαφέρον τῶν
κατοίκων, πού σπεύδουν
νά διαβάσουν κάποιο βιβλίο, αλλά καί νά μιλήσουν μέ συμπολίτες τους
γιά λογοτεχνία καί τέχνη. Μακάρι νά γινόταν
καί ἑδῶ κάτι τέτοιο, αλλά
νά μήν καταστραφούν οί
βιβλιοθήκες αύτές από
βανδάλους. ..
ο Τό έκανε τό... θαύμα
της ή Ἐβιίτα καί μάλιστα
σέ ἐλάχιστα λεπτά. Ἡ
«Ἐβίτα « τής Κάτω
Αὐστρίας» δέν είναι πριγκήπισσα, όπως ίσως θά
φαντασθήκατε, αλλά μία
αστυνομία ότι εἶχαν κλαπεί οί οίκονομιίες τους,
αφού παρ' ότι έκαναν τό
σπίτι άνω-κάτω δέν
βρήκαν τίποτε, ἐκλήθη ή
«Ἐβίτα τής Κάτω
Αὐστρίας». Καί αμέσως
ἐντόπισε τά χρήματα σέ
ένα κουτί σέ ένα ντουλάπι
τή ς κουζίνας, πρός ίκανσποίηση τῶν δύο ηλικιωμένων!
σ Ἡ γερμανική πόλις
Βούπερταλ διαθέτει τό
πιό παλαιό ἐν λειτουργία
ἐναέριο τραίνο. Τό ΨυρρετίεΙετ δεί1ινεύεύεί1ο,
πού τώρα άναπαλαιώθη- η
κε, ανήκει στήν πρώιμη
βιομηχανική ἐποχή.
Ἐγκαινιάσθηκε περί τό
1890. ”Εργο Τοῦ μηχανικού Αστορ νου Βί6ρρεΙ,
τό τραίνο διανύει μία διαδρομή 13 χιλιομέτρων, κινούμενο μέ ταχύτητα 60
χλμ. Τά βαγόνια τσιπ στά
ὁποῖα χωρούν 130 επιβάτες στηρίζονται σέ μιά μεταλλική κατασκευή πού
τά διατηρεί σέ ύφος 8-ί2
μέτρων από τό έδαφος.
ο Τόν ,|ούνισ ἑφέτος άναμένεται ότι ή Κίνα θά έχει
έτοιμη τήν μεγαλύτερη
γυάλινη γέφυρα τού κόσμου! (Η γέφυρα, πού κατασκευάζεται στό δάσος
Τίειιωειιείιεο, θά έχει
μήκος 430 μ. καί ύφος 300
μ. άπό τήν κοιλάδα, ἑνῶ
θά μπορεί νά σηκώσει μέχρι καί 800 ανθρώπους
ταυτοχρόνως.
Διαβάστε τό άρθρο
«Διαφοροποιήσεις»
Χριστόφορος Χ. Ματιᾶτος (σελ. 3)