Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ο Δ0Γ ΟΣ
'οεοεΜν@σωΜ-σ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|κΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
σε' Για το ΔΝῖΞΦΔΧΜ`ῖῖΚΟ
ΚΙΝΗΤΟΠΟ|ΗΣΕΩΝ... ΣΥΝΕΧΕ|Δ
<< - Ηι7_-ια-_
. ' '
|ι - ι
μοι .γι
89 ·_' _ι
Η κυβέρνηση πρέπει ιισ
πείσει ότι θελει επενδύσεις
"Μ με     7 π   χ Λ  ζ' ι  ώ γ  .ο 4τ¦ῳΜ η;; ' = _ ¦ η ο Με'·κά καλή οπόδοση στις ησ
¦  ε -.. η" ν “Ψ 'Β:ι*ιὶ.έ·©ἑῆΒΜ 5"!ἐἔ'ιἡω ' Ρ'  “ ω' Ρ"']έφ°”ς."°υ °φ°ρ°ύν "ων
ΜΒ μ - ρίο" ηου συμιιεριλομΒάνοντσι
στον πυλώνσ της "διοτήρησης",
ΟΗΕ ΠΔ ΡΜ(
Το «χρυσά
μυολά»
Η Ελλάδο υστερεί σημοντικά
τόσο στο νο "ενεργοηοιιἰσει" το
τολοντούχο μυολά ηου έχει όσο
κο· νο προσελκύσει άλλο. Η
διοηι"στώση της ηογκόσμισς μελέτης ηου ηρογμοτοηοιείτοι
οηό τον 'Ομιλο Αάεεεο κοι το
Ποιηση (ΜΜΜ' Μάετε|ι|ρ |ηετ|τυτε στη Σιγκσηοόρη (ΗΒΗ)
είνσι ότι ενώ η Ελλάδο διοτιιρεί
υστερεί στην "ηροσέλιτυση ησγκόσμιών τσλεντών".
Μολονότι διοθέτει ένον μεγάλο σριθμό διεθνών φοιτητών,
λίγοι ησρομένουν κοι κοινοτο·
μουν στη Χώρο κοι έτσι σπάνιο
ησροτηρείτοι το φοινόμενο της
"ηροσέλκυσης τολοντούκων
μυολών".
Δυστυχώς στην Ελλάδο όχι μόνο φευγουν οι τολοντούχοι νέοι
άλλά κοι ουτοί που μένουν διο
¦μαμηλόω ομἑει Ύ ικό» στο ζ 
7 ω@ιισ<ιεΜ¦ει·Δλ
τοι δεν είνοι άνευ λόγου. Αν το
οράμοτο των νέων είνοι μιο
προσωρινή θέση μετοιτλιιτού
υπαλλήλου στο δημόσιο κοι σε
ένο πολιτικό γροφείο. τότε το
μέλλον της Ελλάδος είνοι χλωμο.
Χιλιάδες σκλάβα,
εκτσιιισμένσι κει
ωλΜημένσι σού την ΝΒ
· λ ϊ .ι γροφείο κοι ο πόρος που γίνε`
έη ' κ!©ἶ<
Σελ. 3
Ο λογικός