Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Στον "αέρα" το ΑσφαλιστικόRecognized text:
σωστη
Ό ί) Τ ην.ιθχ
|(ΔΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο"(0Ν0Μ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ Η) |ΛΝ0ΥΔΡ|0Υ 20Ι(› - ΕΤΟΣ (ιθυ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20189 - Τ|ΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
ΑΜ ΜΜΜ ω ΠΑΡΑ τΙΣ ΜεΙαΣΣΙΣ ΣτΙΣ τΙΜεΣ του". ο ΣτοχοΣ τη πολη ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Στη 2.65 ΔΙΣ.
| | | |
ε 88., Πω Νεε5 αντικειμενικε5 αξιε5¦ ιδιοε ο ΕΝΦ|Α
ΜΜΜ Σὲ:: Ανατροιτέ5 στον φόρο ακινήτων για το 2Ο] ὁ
Ξ “Μ "Η “Η Μ·   :υστερηση 
Στη Βουλη το νομοσχέδιο - Πρώτη σύγκρουση Αλ. Τσίτιρα - Κυρ. Μητσοτάκη
Στον «σε ρα» το Ασφαλιστικό
Σε κλοιό ιιιεσεων η κυβερνηση οιι Θεσμούε-συνδικόιο
Φ Οι δανειστές Ζητούἔ Φ Κύμα αΠἶεργιών και αγρο- Μ=" ΠΣ ΣΜΣ Με Ν "Με",
μειώσεις στις συντα εις τικα μ ακα για τις νεες Μ .νυ α Π ο ΔΝΤ
Φ Οι (θεσμοί αμφισβητούν “σφ"λ1σΠΚ8ς 8Ισφ0ρες η μ ρ ς
αΠό Ευκλ. Τσακαλώτο
Φ θ υπουργός σπα απο το απο να ξεκαθαρισει
τις θέσεις του, ώστε να αποφευχθούν ατέρροπς
ουᾶΙτύοεις και να ιιροχωρύοει η αῷολύνηοο
«Κανείς εντος ή εκτος δεν Ταμείο. είπε. φέτειναξεκαθα
θελει μιανεαΜική κρίση». ρίοει τη θεσητω για τις ελλητόνισεο Ευκλ.Τσακαλύπος.Το νικές προτάσεις › σελ. 4
τα έσοδα αηό τις αυξη- Φ Την εηόμενη εβδομαδα
σεις στις εισφορές η συζητηση στη Βουλη
Φ Διαφωνία και για την Φ Το Μαξίμου θα ζητησει
ενσωμότωση του ΕΚΑΣ ξεκάθαρες θέσεις αιιό τη
στην εθνικη σύνταξη Νέα Δημοκρατία › σελ. 5. 27
Ειιιτροιιή Ανταγωνισμού κατω αιιό τις 550 μοναδες ο Δείκτης, με Πτώση 2¦74% ἔἔΜ °ΧΡ;Μ|
η Ι Ι Ι Π|Ο Π ουσιοι
ΑΠΟΦ“σε Σε νεα τραηεΖικη δίνη ..ακουω
θα το ΜΒΜ ι Χ τ 50% του ΔΕΠ
στη βιομηχανια Π) ρηματιστηριο Παγκοσμίως
οιιΔ£ι-ι αλ ρα δ ο ο" Μ Μ
“ως τσἴ(Α2ἔ“ιι:σνε$εΕἶἑ00 Εξώ"Κ@ ΜΜΜ Ο ἔυΞύἔἔΞἔσΞἐΐ$ΖΖἶἔ:ἔἔ:νδυτές . :λοἑ:συο?ἄΐΜΜσ
μανοη · οσα και το υπολοιπο 99%
Η ΔΕΗ Πρεπει να ηρ0Χωρησει σε διαπραγματεύσεις
για τα νέα τιμολόγια ξεχωριστά με κάθε βωΜΜΟ Ο Α ναλυτές βλέπουν αύξηση κινδύνου στο Μ
Φ Οι ιτλοῶιοι ένι ναν Μια
Που εκει Παροχη ρεύματος υψηλής τάσης > σελ. 11  Ο Ο τρΜεΏΚύς δεύσης έχασε 11|14% Κω 44% πλουσιότερο· από
. το 2010. Οι Φτωχοι έγιναν
κινείται Προς το ιστορικό χαμηλό επίπεδο Μή 41% Φτ Ρ Ι
ί ί Η ελληνικύ κεφαλαιαγορό κονομικές και Πολιτικές ε- · ο! ΜΜσΜΙ Μοτο
ΛουκεἶΟ στην ετα'ρε'ο εγκλωβτπωσεΜσυω , ξελίξεις κοιτα δυσμενες· συ 305 δισ. Μ. από τις αρχές
” . το οποίο τροφοδοτούν οι οι- εθνἑς Περιβαλλον> σελ. 3 τα! έτουσ Μνω πιο
«Ναυαγιο» στις ¦Μ“υΜ  Με. ΜΜΜ.
διαΠραγματεύσεις
Εγκρίθηκε η Πώληση
και των φιγυατιστιΙριων
Εντείνονται οι ήδη ακραίες εισοδη
5 ί Ρ ' Β |( ματικές ανισότητες στον Πλανήτη.
γία 'ΠΙ Ο [ΒΧ της |"ᾶ"8 8" ΣύμΦΜαμεημἑρευναΠις0ΧΡΑΜ
οι 62 Πλουσιότεροι του κόσμου δια· Στον «αέρα» κινδυνεύουν να βρεθούν Ο Ενισχύεται κατά 35 δια ευρώ θέτουν περιουσια ίση με εκεινη Περί200 ερΥαζύβενθ! ΠΟ ερ700Τάσ|0 η ρευστότητα της Εθνικής Τραπεζας “ω 35 δ'°εωμμ“ρί““ Μρὡ
ιιων. Η οργάνωση ζητα δράσεις κυρίΤο υΠουργείο Εργασίας δεσμεύθηκε ότι δεν θα απο- Το «Πράσινο ως» για την Με έδωσε, Χθες,ηέκτακαι ως στην πάταξη της ΦοροᾶαΦυγής
δεχθεί καμία απόλυση, ωστόσο οι εργαζόμενοι φο- Πώλησητηςτουριακης θυγα- γενικη συνέλευση της Εθνι- καθώς στις ωστε εταιρείες βρί
βούνται ότι θα κτίσουν τη δουλειά τους > σελ. 11
τριιαίς στην σου ΝοτίοηαΙ κής ΤρόΠεζσς > σελ. 9
σκοπο· 7.6 τρια. δολ. > σελ. 8