Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μεταξύ σφύρας και άκμονος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτικι8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΤρίτΠ 19 Ιανουαρίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ|
ιεΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.975
Φρανσουα ολα"
Γαλλος Πρόεδρος
ΟΡΓΑΝΩΝΕ|
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Παυλόπουλος - Ηέρκελ
[κυβέρνηση] Οι θεσμοί Πιέζουν για Περισσότερα μέτρα - Πο κνώνουν οι αντιδράσεις όσων φορέων θίγονται
Μεταξύ σφή ρας και ακμονος
Ευ . Τσακαλώτος: Να μή Χαθεί Χρόνος στήν αξιολόγΠσΠ για να διασφαλιστεί το Πρόγραμμα
Τον κίνδυνο εκτροΧιασμου του Προγράμματος
στήν Πε ρίΠτωσΠ Που καθυστε ρήσει Π αξιολόγΠσΠ
εΠεσήμανε Χθες ο ΥΠΟΙΚ Ευ κλείδΠς Τσακαλώτος.
ο οΠοίος ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα Προς το ΔΝΤ
να καταθέσει τις ενδεχόμενες ενστασεις του για το
ασφαλιστικό. Ο υΠ. Οικονομικών θεωρεί Πως μια
σήμερα στη Ν
Στο Δημόσιο κέρδη
1,15 δισ. ευρώ της ΤτΕ
Με ί ,1 5 δισ. ευρώ αισχυει η ΤτΕ το ελληνικό Δημόσιο, συμφωνα με τον ισολογισμό της ΤραΠεΖας Που
ανακοινώθηκε χθες. Ειδικότερα η ΤτΕ σημείωσε
καθαρα έσοδα κατα τη χρηση 20" 5 Που ανήλθαν
στα ί.897,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αυξηση
κατα 69,7%, ενώ τα εξοδα, συμΠεριλαμβανομενων
των Προβλέψεων, ηταν 734,7 εκατ. ευρώ. >10
Γ|ΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
' Ε|'||ΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝ||(ΟΤΗΤΑ
ΠΟΝΟ ΜΕΤΑ
ι ΤΗΝ ΑΞ|ΟΛΟΓΗΣΗ >1ο
Ν||(ΟΣ ΚΑΡΑΝΟΥΖΗΣ
|'|ΑΡΑ Τ|Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ
Η ΧΩΡΑ ΓΥΡ|ΖΕ|
ΣΕΛ|ΔΑ |'|ΡΟΣ
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ >1ο
Γ|ΑΤ| Η ΧΑΡΤΟΠΟ||Α
ΧΑΝΕ| ΤΟΥΣ |'|Α||(ΤΕΣ ΤΗΣ >18
ΣΕ |(Λ|ΝΑ |'|ΟΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΛ. ΤΣ||'|ΡΑ-|(ΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ >28
|ΡΑΝ: |'|Ο|ΕΣ Ο' ΣΥΝΕ|'|Ε|ΕΣ
ΣΤΗΝ |'|ΑΓ|(ΟΣΡ||Α ΕΝΕΡΓΕ|Α|(Η
ΑΓΟΡΑ Α|'|Ο ΤΗ ΣΥΝΦΩΝ|Α
ΠΑ ΤΑ |'|ΥΡΗΝ||(Α >ι4
ΤΟΝΩΤ||(Η ΕΝΕΣΗ Α|'|Ο ΤΟ |ΡΑΝ
ΣΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟ|'|ΛΟ|Α >15
ΕΛΛΑΔΑ: ΣΕ ΕΛΕΥΟΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
Η ΖΗΤΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣ|Ρ|ΩΝ >16
ατέρμονΠ αξιολόγΠσΠ θα καθυστερήσει τΠν αΠοκατέιστασΠ του κλίματος. τη ροή εΠενδυτικών κεφαλαίων και τον έξοδο αΠό την αβε βαιότΠτα. Ωστόσο, σε συνδυασμό και με τις Πλήροφορίες και τα
μΠνόματα αΠό τις Βρυξέλλες, όλα συγκλίνουν στο
ότι Π διαΠραγματευσΠ θα είναι δήσκολΠ υΠόθε
στι, καθώς, εκτός αΠό το ΔΝΤ, και ή Κομισιόν φέρεται να αμφισβητεί ή να τη ρεί αΠοστασεις αΠό
τις κυ βε ρνΠτικές Προτασεις για το ασφαλισΠκό, Που
αΠοτελεί κεντρικό ΖήτΠμα τΠς ΠρωτΠς αξιολόγΠσΠς. Στο Πλαίσιο αυτό Π κυ βέρνΠσΠ βρίσκεται μεταξή «σφή ρας και ακμονος». καθως αΠό τΠ μια
Πλευ ρα οι εταίροι Πιέζουν για Περισσότερα μέτρα,
ενώ αΠό μιν αλλΠ Πυκνώνσυν οι αντιδράσεις των
θιγόμενων κοινωνικών φορέων, οι οΠοίες υΠοχρεωνουν σε υΠοΧώρΠσΠ τΠς κυ βέρνΠσΠς. εξέλιξή Που θα διέυ ρήνει τις Πιέσεις των δανειστων και
θα Παρατείνέι τΠ διαΠραγματευσΠ. >7
  κ τις συταξιμες αηοδοχς
θα είναι το «ψ αλίδι»
στις συντάξεις
|'|ΕΡ||(Ο|'|ΕΣ ΕΩΣ 26% ΣΤΟ ΑΟΡΟ|ΣΡ|Α ΕΟΝ||(ΗΣ
ΚΑ| ΑΝΤΑ|'|ΟΔΟΤ||(ΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δραματικές αΠωλειες στο συνολικό
Ποσό των συνταξεων, Που κυμαίνονται αΠό 2% και φτανουν έως και το
26% στο συνολο του αθροίσματος εθνικής και ανταΠοδοτικής συνταξΠς, δείχνουν τα αΠοτελέσματα τΠς αναλογιστικής μελέτΠς για το νέο ασφαλιστικό σχέδισ τΠς κυ βέρνΠσΠς Που Παρουσιαζει σήμερα αΠοκλειστικα Π
«ΝαυτεμΠσρική». ΑΠό τΠν αναλογιστική Προβολή τΠς μελέτΠς ΠροκυΠτει, ως ένα αΠό τα βασικα συμΠερόσματα, ότι με το σχέδιο τΠς κυ βέρ
||ώς το ηροω0ουμενο σχέδιο μειώνει
νΠσΠς ευνοσήνται όσοι έχουν συνταξιμους μισθούς Που κυμαίνονται γυρω στα 1.000 ευρω. Αντίθετα. εμφανίζονται μεγαλες αΠωλειες συντάξεων σε όσσυς έχουν συνταξιμο μισθό
μεγαλυτερο αΠό 1.100 - 1.200 ευρω. Ενα
αΠό τα Πιο εντυΠωσιακα ευρήματα
τΠς αναλογιστικής μελέτΠς Που διενήργΠσε Π εταιρεία ΡτυαεΠτιειΙ Αςτυειτίει1 5ο1υτιοΠ3 Ιστό είναι Π «βυθισΠ»
του αναλογικου ή ανταΠοδοτικσυ τμήματος τΠς συνταξΠς Που αντιστοιχεί
στα έτΠ ασφαλισΠς. >4 - 5
 γ γρ
·_·ι γι
Πώς μΠο ρεί
Π Ελλάδα
να Παταξει
τή φο ροδιαφυγή
' χ της Βόρειας ΡΠνανίας-Βεστφαλίας
ανς, μιλαει στη «Ν» ίσελ. 3)
2ετες
π) Δ Ω Ι ἐς
) Μειώσεις ί,92%-25%_στις συντόξεις
(βασική + ανταΠοδοτική)
_ του σχ
     ~· θ ί
Εκρηξη αποδόσεων σε ομόλογα - Πτώση Χ.Α.
5ετές
` ΆΐΔΐ λ
) Απώλειες αΠό 30% έως 50%
στο ανταΠοδοτικό κομματι
 `;“π.·“ωκπ ο
) Αυξήσεις έως 12% σε συνταξιμους
μισθους έως και 1.000 ευρώ
) Συγκριτικοί Πίνακες μεταξυ
του ισχυοντος Πλαισίου και
εδίου της κυβέρνησης
Ελληνικα ομόλογα  Χρηματιστήριο Αθηνών
ΔΠὸδοση γ
ίσον. Γενικός Δείκτης ΡΤ5Ε|
18% ως Δείκτης ΤραΠεΖών ίσες Γερ
-4¦ ί 5%
ίΟετες -ι ι,ι 2%
Σημαντική εΠιδείνωση Παρουσίασαν χθες η ελληνική αγορα κρατικών
ομολόγων και το χρηματιστήριο αξιών, εξέλιξη Που αΠοδίδεται τόσο
στο δυσμενές διεθνές κλίμα όσο και στην αβεβαιότητα για τη διαρκεια
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του ελληνικου Προγραμματος. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα