Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:1Μ · κή; ω
Ε 3 ΣΤΗΒΗΜἔΞΚἔ:ΕφΗΜἔΕΙΔΑι
Με αναλύσεις και προβλέψεις απο ιοιις
και την ομαδα που Β-ΒΕΤ
Μαι '
ι9ιΑΝογΑΡιογ ι ο ο 
Μ. ι . ° “
καθημερω _ τ ° οι 
ΙΜ" μ ' 47
ΜΜΜ Δ Εφημερίδα. · ` ' ' _ ω .
Αρι ἴ . η ν _
Ι4679.
ΜιωυΜ:·Η
“ο των
φτασαμε 4 |   “ - ” Ξανι·οεετ
-. ω η; , γ_ . ν·
μ '3 ΜΠἡκα, Μαρκ κἶἰ [Μ|
= Η|ἰιφέΠηοα ὁ”Αργηοι1ν Παλι]
Ε ν οι αλλες τι)ιλ(ιγὅ·ς... Η”
Ναι, δεν ήμασταν Μια. αλλα 7
με 'έ'ωες "ΠΜ-ες ο" Η Μααριαελὁνα σκέφτηκε να κρατήσει
. , τον Παπανικολαου, ομως ο ιδιος
Μετα ιι“0λ0·"οιιΜ ξεκαθάρισε ω θέλει Ολυμπιακό
ιαιι "ααααιαα |ιιαα είπε να · Σήμερα νέες επαφές και οριστική
°""°ε| 8 "γω"Μ"ές|· απαντηση, αλλα ολα όξἱκνοαν εωοτροφῆ
με την αναιιὶιαιι ΣιιαΠα `“ 4
και αντι·ααΜαῳαιμα
αιακἰαιοιι είδαμε
μας έκανε τη ζημια
0ιιαιετρὡμειιρὡται Ταιιρύαωιιααλλαζωιν. καιιαΙεΒαγινόταν ΚαιτὡρατιΒαὲιαυν Ηιιιεαηιαι Καλύτεραιὡμα.μα
γιαλ.ἑιαιιμε8έμα... τα...ιμιφὐλλιμἑνειι6ια καιαιπό... ναλένεαιλααιιαλὐγαι: ΙαΣινιιαΤείιας ναμηιαλαμὡαονμε
ο “ΔΕΝ ΓΝΩΡ|ΖΩ ` “ έ
! > η 7 Ι Ι
η, 4:  · Παιηοε γκαζι και
 " · 7 ' “ . “; γ Ααανιἡαεις ΜΜΜ κατα '
7 ` Λ Π ως αροιιαγὁν6ας · “Τους τον··· 
ϊ Υ ' ' ' αφήνουμε στα ὁααμα ταις"
Ν · “Αφησε ως η80ααιαμς
τον ΠαμααΧαα να
ξααλὡναιιν στο ωραια”.
ιο σχόλια για τον Σααθα