Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
τι... Μαιος τον κανει
οτονς ·1ωοιναοοσ
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΠΣ Σελ. 32
το ενδιαφερον και ο Μανία.
 τιοαα αοκιιοαν και Με'
°° Ξ ·7 αιιεοειεο αε Μονο οτι ναοοει
:τι Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ Σα 2
Τριτη 19 Ιονουοριου 2016 / Φυλλο 1085 (2285) / € τ.3ο
ΕΥοΥΝ|ι ΜΥ νιιονντον ττιιΥι·ον ΜΝΗΜΗ να ιιιιν
Ψιιειιιτοει το νεο σκανδααο κοες οτα 'τεοιΒοπια ε
Δ τι .
· ι Μ η' ι
 ' κτνιιιιτιιιι ιιιιικτιι
τονιιιιιιτιικιιι
οι Μπιουτ τον οταν !
Σωριαστηκε στο εδαφοε
ο Κουλιμηαλι Με αναητηρα ηου
του έριξαν αηδ μικρη αηδσταση
Ϊ και στην συνεχεια δέχτηκε ομαδικό
., έ “- τη , . Ο. . . Ξ «ντου» των Παικτών του ΟΣΦΠ,
β°4 :ε _ ο ε ι ο· 1.·
. Ο . Ο . Ο: Ο ε τ [ω '. “ =: εηειδη ηη ετα ανηκει ενο και το
Μετα τον·Μιττοιο οτα Βεροια ποια.. εκανεϊτοντ κινε1ο. ο Μανος κοες τα εκαομ¦ ρ μ
ω _ Πηγαινε στον διαιτητη!
και αοικιτοε τον εαυτο του γιατιΞωε τοτεεεικε κανειἶιιοῆυἩΜιἩαιτηοια
1- Ι Ι χ.` Ι 'Ι ' Ι. ω η
απο «Εαν τι οιινιταιοοοα σε ιοωτοΒοαιοα ενΒε.ιας κοιτας ιεοτω και ι "ΜΝ ι ς @Ε
τα ο Μιτου αντικει ενου.ιιου δυναταινατι οκααεοειοω ατικιτ να ιι ~ τ τ τ
ιι @Μ ν Ψ Δ ,υ,_ Η τι! Β @ατο Μαη 
βοεϊοαουςνοιιιιια ενοιιῖκονται εντος τον ανωνιοτικουκὡ@υ, τοτε ο διαιτ¦ιΞς
ι Ο °
Ρεν.”
' 7 · · · · · · Δ. ι ι ι ΜΠΟΜΠ "ΜΜΜ" τον αγωνα, κωως,ιιοοιινονιιενιι.ειοοτιοιιιοα»Ξ η · ^ Χ- 
 - Δ·--: ; - ·- στη
κι' ξ ~·
 ε>@ΠΥΥ8Ι ιατρικη" `οὶιὡΜοιιἶεν9Φει ΜΟΗ! ««Υαοτοιικια» αιιοἐΜατανιαε
τι Π· ρ ' `· “ μέ · ιο. 'τ ›
ι·ο ¦ 4
'Ο ἩδἔἑἶιδχδἶἐΔευτε Β:τί-:ιση;ιεκτ :ατακα οηώληση Με ασε το
Ο μ· _ ` Σ Η!" ·`Ι Ο" ' - ΒΔ Με! ` ' ι ,ο
ι Δ _
- αν Με: ·
 Σ ἑσυνολικο·αρι@Πα _¦ νηροιτγουμενῳν εντο!ε εδραεαγωνωνς Ο Παει τ%σερι» του·ΟΣΦΠ, ' 4
Ι ' ·' “ έ * °“` “` ηου|εμεινε.στοἑ-ι σ1α Περιβοκια _
Ἡ Ι. ὶ Ι τ
.Ά Φευγατο εμφανίζουν  
τον ηροηονητη του ΟΣΦΠ ~ δΊ 7 5” [ ”Ν ' η
Η ι . .` - ·ι¦|Δ Μ , ο
· Η μεγαλυτερη αθλητᾶη:εφημεριδα χ 4
οι συμτιατριωτε5 του . ¦ . ,Ι τ- _¦ ¦
τι ¦ . .. . Δ τα' ¦
Ιιτη5 Ευρωηη5¦για οσα συμβαινουν στην¦Ελλαδατ
. Η Ο 9% ·$“'“ ι Όι .