Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
"ΦΠ" Ν 'ΑΝὸΥΑΡ'ΟΥ 20'8 | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4184 | ΚΑΘΗΜΕΡ'ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΝΝΞΡ|ΔΑ | ΤΜ" '| Ο έ ΤΗς"'
-- ΜΜΜ' πΛτκοτπ|ο| ΗΡΩΤΑΜΗΤΕΞΞΤΕΛΠΜ|ΣΜΤ0ΥΣ7|Σ|ΜΝ0ΥΣ των πΡοπππτπκο
· η κΛτνΡτοΜΞπΛπΕ τη @ΠΜ πΡοκπ:πτττοητΕΜκο ”' ' οπο ΜΜΜ'
·_ “ΑΠΕΝΑΝΤΙΤΥΣΜΝἶ0ΔΥΝΜΥΣο'@Μ||ΉΞΣῖΕΡ80ΥΣἶΞῷ· · 
 'ο τω. 7 Δ · _ . · “  7 Δ ο .. τα. `ΕτηπΡΜΜπκν"
  __ .  ; ° 0 ο Ρ: · . 7 7 > πονπΡοκΡ|οηκε Δ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ·    '~ · -. η ο* ~ - · ε τπ2“οοΡΑΠπΜΠοΜ
'ΜΝ' ' › ο' 7  - . ¦ “ τ· - ΣΕΤΕΤΡΜΛΕΥΡΠΜ|Ἡ0Υ;
τοσπογεομσ ρ `: τ ·_ _ '_  η ο. · .  > “ .Ι η 
ΜΜΜ" ·  - - .  ν ..  _
 η οΕβονζελἱοτσ
_ ϊ δονε·κ68
'Στονσέοσ
ο Ατζονκοὐν
· Τελείωσε η πωπω Με ΠΕΡΑ
Π Τον 32χοονο
πω στόπερ
τπ5 Εσπον·6λ
βλεπουν εἴ ώ “·
πωπω" μ _,: 
· Σύσκεψη... 0 Π
κοροοηε Δ ` , -· ° ·
ντο τον φορ
Π Π ί ίπ· γ ` :ν γ .  _ αν Η Δ 4 ΔΔ _ ^ ι_ Π .2 ` ϊ .ζ
ΔΣΘ - β 'Ι' .γ ή . χ?- , Π _ Γ" ' Μ ί
“κξ6 Δ .|'·_ἐ_ <:_ ·-: η ι 4
'Με.ἄ . · “ · ο. ~ ,η . · · τ 
. _ ο - · ~- 9 · ~ -γ οι ~ 0 - ' - '
¦ η' _ β ¦ τ
' τ Δ Μ 'ΠΓ . η #
¦Περηωνω ο ετα) ω τον ωΜοα Μη στο
να] τη χωρο μοκ- ὁτΜωοε Ο ΦοωτοωλΜ
ποιΜιετωετο ποπ] γηση τω προπμ;τεΜοω
' Ατελεἱωτσ ποζσοτο με τον ΠΑΣ
κοι τον Βελλίοπ · Δονε·σμο Ξ Μ " ῖτ το
θελουν ο· θεσσολον·κεί5.
_ εΜι·π
πώληση με 650.000
ο· Ηπειρώτεε κο· ο ησίκτηε
Π Προτοθπκε ο πονοκρ·βοε
Φον ντεο Φάσα
ΔικοΣτογ
· 08 ελεύθεοοε ο πωπω
στον Πον·ὡν·ο
· "το 2.5 χρόνιο ο ΚεΜ
ΜΠΑΣΚΕΤ
στον 6τρὁμπτο 7;
' 9808' ° Γεω9Υ'““$ Με· απ τπππτον ττττΑτονπ οτ «πωπω»
οπο τη Βεοο·σ ω
. ΜΜΜ .ΜΜΜ ¦-¦ Στο τη" ο ΜΜΜ κνπΕΛΛογ Με τοπ οπο