Πρωτοσέλιδο Έθνος: 2η ευκαιρία εξπρές για τα αυθαίρετα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ΤΗ
|9 ιΑΝσνΑΡισν Με
ΑΡ.σνΜον:ιαετ3 _ ·
ι.3σ€
ιτιΜΝΗΜΗιιιιιιιιιιιιιιΜιιιτι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιΜιιιιιιΜΜΜιιιιΙι.ιιιιιιιι·ιΜΜΜΜΜΜΝΗΜΗΜινιΜΜΜ'ιΜι"·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιτι" ||Π|||||||Η||ι'| ιιΝιιιΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜ“τιιιΜΜΜΗιΜΜΜ"ιΜΜΜΜι"1ΜΜΜιιιιιιιιιΝι|ιιΜιΗΝΗ Ι
»23-27
|||'|"ΜΝΗΜΗ||!|ΜΗΝ"Η'"|Τ|"Η|ΗΠΙ|||!ι||'||
ἙἔἔιδἩἩἶἄδἶἑεη
Μ  ΠΜψεΒ 
Τ' ΑΛΛΑΖΕ| ΜΕΤΑ Τ|Σ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ
2η ΕΥΚΛ|Ρ|Λ
εξπρέ5 για τα αυθαίρετα
ΣΕ ΒΑθοΣ τΡιΕτιΑΣ
Σταδιακη η αυξηση
Των αφορα για ΗΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ν0<<τακτ0Π0ιήσουν» αυθσί· Ολιγόμηνη παράταση για την υπαγωγή στη νέα,
Το"5 νεου$ ρετα κτίσματα θα αποκτησουν όσοι ιδιοκτητε8 μεταβατική ρύθμ¦σΠ - Μικρό-[ερα Πρόστιμα για
επαγγελματιε8 δεν "ΡΜθῦ"ἔ Τε "Ρ°βλἔψε'ἶΪ"8 Ρ"θ='ἶ"8 "8" του8 αποδεδειγμένα μη έχοντε8, μεγαλύτερα για
::%ἙΠΞἘρόωῖΒ=ο:λἙ::ὁὐμῖΣἙἔσΞἙῖνωἶ όσου8 δεν φρόντισαν να ρυθμίσουν τι8 οφειλέ8
Α7ΒΣΤἘἔογ ΔΝΤ νικὡν και εισοδηματικὡν κριτηρίων. 4-5 του8  σε τρια
Μεταβατική Περίοδο τριών ετών ιιι1=ιιιιιιι·ιιι ιι ιιιιι·ιιιΜ1ιιιι ιι ιιιτιιειιιιιιιιι ιι Μωιιιωιι τι ιιιιιιιιωιιμ ιιιιιιιιιι~εοι ι ν -=· ~ ι τι “τι ιι ι
με σταδιακή αύξηση των ασφαλίστρων εξετόζει το υπουργείο
Εργασία5. 6-7
ΜΜΕ! Τ' ΜΜιὶϋ=Μ!Ύ ιιιιιιιιιιιιιιιιιι Η ιιιιιιιιιιιιιιιι || ΜΝΜΝΗΜΗ!!'ΝΠ|ιι|ιιιΝιιι.ιιιΝΝιι|·Ηι!Μ ||~Ι'|ΝΜ'|Μ|Μ
ΣΥΡΜΑ · ΝΔ
,τα ε
Αγρια κόντρα πριν
από τη συναντηση
Σύγκρουση μεταξύ ΣΥΡ|ΖΑ - ΝΔ
πριν από τη σημερινή συναντηση
Τσίπρα - Μητσοτόκη. 32
·||¦›.ν
&|κ"$<·Μω '#Μ
Χ|Λ|ΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΥΓΕΝ|ΔΕ|Ο
Συναρπαστικό ταξίδι στα
μυστικα τη8 τεχνολογια8
Χιλιόδε5 μαθητέ5 έρχονται σε επαφη με τι5 νέεε τεχνολογίε8 μέσα από τα
σεμινόρια του 'δρύματοε Ευγενίδου. Νέοι ανθρωποι από διόφορε5 ειδικό·
τητεε μεταδίδουν τα γνώσει8 του8 στα σύγχρονα ψηφιακό εργαλεία. ισ. 35
Ο' ΜΜΕ! ΤΠ" ΜΙ'
ΜΜΜ" Τ|| ΤΗ"
ΕΝΠ!" ΜΝΗΜΗ"
ΣΤΗ" ΜΜΜ 42