Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'9-0 '40 '6 Ο
ΔΜοΜι9ιω
ΜΜΛΜΥ
(ΜΜΜ)
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟΤΌ Ι894
-Μῆ ή “εἴ ΤρἰηΙ9'ΙαΜΜΜ6 ΜΜΜ'Τωιῶ€
“¦ὰ'-.“==ὶαΛ Ά ΜωΜΜ_ ω · Μ. _ ΜαΤΚ'Μ2ΜΩΜ
ΜΜΜ Μ Μη '  τΜω:ΜΜ,@ωΜτ
ω"Μἑ=Μ|'ηἑ | | Η; *ύ Ο· ΣΜ¦ψ Μ20ΜΣΜΜΒΜ·ΜΜ0
Άνω 7 -ΜηΒΜ ἘΜ¦ω
Ι λ · ξ | · .
ΚΩΜ- ·ι“κ εσπ0τεια 'ο Κ··0·α““9
· Ο Ό _
των πολιτων ~ | η δεἔια συνιστωσα
ΉΜωω“ τ καθα ιστ ια Γ°““°Μ^ΜΜΙ· ΜΜ “ωΜωωἩ
ΜΜΜΜΜΜψΜ _ . . , . ΜΡ' ΜΜἑΜ
ΜΜΜωΜ·ΜἈΜΜἔ ΠαοΣΥΡΙΖΑΜτοΜνοΜ ΜΜΜΜ ΜΜΜ·ΜωΜ ωωωο Μ¦Μ αν ιΜ
οωω '
Μ Μώώψ ΔὲΜΜψ$ω ωωνΜ ἔ"ΜμὡΜ ΜΔῳ 
ΎΜΜΜὐὐΜ ωΜ5.“ ' | Μωβ ΜόιΤΜΜΜ ' ΜΜωὴΜΜ ΜΝΚ
:ΜΜ:ΜΜ=ὐΜ %ηΓἩΜ Μ=ἔΜ«Μ «κ ω Μ Φ ΜωΜ Μ Μ Μ Μ Μ ω¦Μωη_ Μ
ωΜ“ῆΜωωω“ ΦὴΥΜΤὑωὡ ααωωωω ψΜωΘωἔ ““Ἡ$ἘἩ%Μ
ΜήΜῖὐ ή ωαΜαωω η Ψ "9 ΜΜΜ Ωω ο ' ψΜωΜΜ
μωῇωω ωΜὡ Μωὡ κα» ΜΜΜ-ι! ι ΜωΜψΜ ΜΜΜ-ΜΜΜ
Μ.ΜωωΜ ΜΜΜ ωΔ. ωΜΜΜψ ωΜψΜΜω =ψ ΜΜΜωηΜ
ΜΜΜῆΜ ΜΑΜ ΜΜΜ Μ ΜΜνΜ '8ξ ὡΜΜ ΗΜ ΜΜΜ·
ΜΒΜ ΜΜ ΜΜώΜ ωΜΜ^Μ Ε ΜἡΜΜΜΜΝ
Μια Μω«ω%ω ΜωΜΜΜεω ως Μ Μ ΜΡ ΜΜΜ' -ΜΜΜοώἔ
ΜΜΜ αΜΜ ΜμΜωΜ ·.η·ΜΜ Μ· *ψΜ τω Μα
:ΜΜΜ ῆΜΜβ ΖΑωΜωιτωη ΜΜΜ ΜΩΜω ·
ΜΜΜΜΜ ΜΜΜ ΜψΜΜ ΦΜ·Μ'ΜΜ ΜΜ0ὺΜ Μ”
ω«Μ“$ΜώΜω νέα ω·νΜΜω ΜΜΜΜύΜ Μ
ωωωω Μ ωςΜΜΜω “ΜΜΜ ΜΜΜὡ ·ῦΜ·Νώ@°Μ
ώωωωΜἡωη ΜΜΝΜω ΜΜΜ ΜΜΜωωΜΜ
ἩωΜ“Μ Μ ωΜΜΜ ΜΜνΜ ΜώΜω ΜΜΜωΜ.ωωω
ωΜωΜΜω ψ ὡΜΜώ“ῆ ΜΜμω ῦ ΜωωλΜωψΜ
ΜΜΩΜΜω Μ ω Μ ως" ΜὁΜΜ 0
η°“““ “ὰ“_μ_ ω Με» Μ Μωω.ωκΜ ΓΕ Μ! | ΜΜ!$Μ
ωόω ΗψΜψΜ ψῆωωΜ ΜΜωΜ ΜΜ ή' ΜΜ ΜωΜωωω |
μΜωΜΜὑ Μι” “|Μ ΜὴΚΜΜ ΜΜψΜΜ
ὴ¦ α¦ Η "αἱ Μαι 'ΗΜ   ὡΜΜΜῶΜ
 ΜωΜΜωω αΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜωο
Μ“ΜωΜ
ΜΜβψ·Μ Μ Ι
Ι 9 ~
ΜΜψΜΜ
πΜώωΜΜΆ ΜώΜΝΜ“Μ# Ι|α φωτα μἰτειλ0υν Μ Με! “πω
| 5ἀΜΜ ή
ΜΜΜψΜΜ την μισθωτη ε@γασια Μ ΜΜ“:ΜΘ:
@#Φ£ΐ:“:ω: °° ή" Μ Μ
ὡ_““ωωΜΜμ#"ω¦ω¦ ἙποξευσητῆςἀνῳΜ προβλεπει' τό Νταβος' ω·ἩΒ: ΨψΜΦΜ'°“
ωωωΜὡωΜ ΜΜΜ Μπ#ψΜ
Ο. πΜ“ω“Μ ΜῆΜΜα ω8“ωωψ ΜΜήνΜΜ βω°ωΜΜ ύΜο·ή·σΜ
ΜωωωωΜσ ΏΜήΜΜ “ΜΜΜώΜ ω ήψαΜψ “ΜΜΜ
ΩωΒ Μ ως ·ΜΜ !-'ω  ω.ὡΜΜΜ ἡ ΜήΜὁ·ῳ ΜΜΜ-Ιω
ΜΜΜΜῆΜὺ° ΜΜΕ ω|ΜμὸΜ ν,·ωιωΜ; '.ἔωΜ Μ“Μ“” ΝΜ“Μ “ψΜ
ή ω ω Μὴ της ὁ Μωή' Ψ Μ ·Μἶν.ΒΜ ΜΜ&ὡΜἀ·
=-' Β"ω"""”ς' |=¦ ω"μπ α Μ ω2Μ“Μ-Τἀ Μ ΨΜ- "ή ΜΕ». Μ υφή β
""'Μω ή' 'Μό ΜΜΜ' """'κ"μὑ ΜΜΜ"ψω ΜΒ  Μ Μ ή" ω* 6η·=8Μ
Μ ΜωΜὡα ή Μι' ΜψΜ“ς Μ Μάρ ΜΜ|6ω ω ,ΜΠΕ
Με” Μ Μ ω ΜΗΝ-8·- ΜωΜ νέα* φαω ω” Με· Η· ω
ψηψ6Μ δωσω" ωΜΜ=ΜΜ Μ.ΜΜω "Μ Μ" “ΜΜΜ ·8·°ωωΜ“
Μ ΜΜΜ ψ” ΑΜΠ 'ς Η Μ πΜΜώ8ων ΜΕηΜωἡΜςΐ ·ωή- ΜΜΜ
ΜΜΜ «Μ “ῆαΜΜ Μ*Μ ΜΜΜΜ "'ΜΌὑΜΝ
ΜωΜω ΜαΜω ωωΜαΜΜ Μ#Μωὡ ἡωἀωᾶ·°
οΜΜ Μω- ΜΜΜωΜω Μω«Μωω ωωΜΜβω ΜΜωΜΜ“
ΜΜΜ “κ Ωω· ΜΜΜΜΜ-· ΜαΜω ΜΜΩΨκωὺ “ΡΜ ΜΜΜ°“
ΜΜΜἀ βηἔ·Μ ΜάΜςΜω Μο! ΗΜ Μ · “5ω"ωΜ
ΜώΜ·Μ Φ.Μὺ ὁΜωω ωΜΜΜ “Μἔω“ω ὺΚ°"ή”ω ὁΜΜΜ
Ζ ώΜω« -ΜΜωὡΜ ωωωψωψ “ψ°°““Μ 'ύ ' Μ
ΜΜΜ”. ή Μ! Η ῷΜ
ΟΒαπρΜ' ώ ΡΜΜΜ
Σ # ε Τ~ < | :Έ%“Μ"φἘ ΜΜἘΐω“Ή
ημ ρα ης ημερας ΜΜΜ
ῷ(η ΜΜ ή ή
'ΜΜΜ ο 9 · ~ Ι · .Μ¦¦Μ; ο
$ΜΜ Οι απωπις της μελαπ0λιας ωὡ.ωω·Ρ ΜΒΜ
Με: Μ "ΜΜ Μ·
ΜΜΜ· Μ ΜώΩωΜ“·ῳ Μὴ“Μ η· ω ω.. ω ΗΜ έσω Τό Μ
Μτα Μ ·ΜΜΝΜΗ ω8Μηωὴ ;“μ.ἴ““ ωω?μπ·:ω ΜζύΒ··: ;%ΙἄωΜ
Μ Β· ΜΜΜ-κ πὐω“ .ώ ·ΜωωΜ ψΜΜΜΜῳ Μ· “ήν ΜΜΜ ω°ΜωΜ
Μ·-ωΜΜ" "ή” Μ ω κψΜΜΜΜ ρ¦ήΜω“Μή ῶ·ΗΜ.Μὰὡ Μ ή ΜΜΜ
Μέ ψωῳω·ω· Μ Μώ_ω ὡΜΜ ω"Μ8ὡ 
'τ'ο'ω'ΐΜ'Μ °"'Μ'”“ #ω#κω= ωὡωωωω η. πμΜ“ωω "'”'“ἔὡ'“ "ω "Με
ω. Ύω ο "" ψω ΜΜΜ"... ΜΜΜ” ήΜ¦:
κ' ω" Μ=Μώ ...Μ'Μ==ωΐ: ΪὺωΜΜὡ Μ ΜΝ Ἡἑ"ὴ'"Ψἄ" ·π,ω-ωω λαιωύ6Μ
ΜΜΜ Μ Μωωὡηῳκ "8Ψ“Μ“ ή'  Μ ΜΜΜ
Μ Μ Μ Μωω·Μ Μάη" ΜΜΜ ωἡΜΜΜω ωΨΜΜ ¦Μ ήἀω¦. φαω· Μ'
ΜΜΜ Η. τωωωωὡὡψ "¦ ω "ή” ωω-ωω·ῳ ω“ΜΜ_Ψ Μ· ,Μ · ἀήω
ΜΜ”ΜΜ “ω| | _ Μ ω ὡΜΜ ω ' ,Αφ  Ἡ
ἩΨΜ ΜΜΜΜΟο “ω"Μ Χ' 'ἔκ Πήὡ$ΜΜ "Ωω-:π Ω ΜΗ!
ω ω “χῳ.ω“Μ· π“ "Μ“°Μ° -·“αΜψΜ Μ η
ΜωΜΜ ιΜω·“ω“ω- :""”"“Μ ω: ΜΜ:ω"Μ ΜΜ··ωή
Μ Ωω Μ-·ψωΜ Ψη““'*Ψ "Ψ  κπΜω·Μ · . .
Μ ΜΒ. ω__““Μ ==Μ¦ ¦_'“η Β ψ Νέα' ψ -Μ“#ωΜ ΙαφΜαποχοΨΜ
ή*Μ*“ “ΜΜΜ ””ΜὴΜ ωωΜωω ·Η Ι · ·
' ο· ΜΜΜ· ·ΜΜ·Μ ΜΠΜΜῇ ψΜΜ“ ΧΌνων'|Μ0Μ
ΜαΜωΜ ΜωΜωῳ Μ¦ φαω τό 1907 (αλ η
ο Μο τω: | ΪῳΜΜ“ ω- ' ¦ Π."'"'*“ 'ΠΜ "Μ'ΝΕΜΗ