Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Πορεία ενίσχυσης της κερδοφορίας της "χαράσσει" η ΕθνικήRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Δ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
νανν.ΧτἱΜατίετίτἱο.9τ
ΔΕΥΤΕΡΑ Τ 8 'ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 20 Τ 6
2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5607
Τ|ΜΗ ί,5 €
ι·.Δ. 555,45
ΜΜΜ-Μα
_ οι Δεικτες της
ημερας
558.45 > ένα
π8ΜΑιεωοω στα .τρικ
 πετ/Μπαρ τσιπ -ως  .
.γ:ῖἱἶ;°] ΜΜωιω ή φαϊ γτ' 
' π5ε0υιΔεοκνςΡφβ “ιηττεο ` ισΞίί:.“
τοση : .τα
Γενικός Δείκτης
ί ΤΠ" ΠΩ ΜΙΒ ΜΙΒ ται
» ” .
Κινηση Μετοχων
 ......... 
 .......  .... 
Σταθερές  ζ.
ΣΤ Α ΕΠΟΜΕΝΑ 2 ΧΡΟΝ|Α ΘΑ «ΒΓΑΖΕ|» ΠΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε|ΝΑΝ$ΒΑΝΚ
ΠΟΡΕ|Α ΕΝ|ΣΧΥΣ|·|Σ
της κερδοφορίας της «ιχιιρασσει» ιι Εθνικη
Πως θα αυξήσει τα κέρόη χωρίς την Είηεη5οοηκ και πέραν των ΝΡί5
ε η Ο
. γ( .' τ Π
Η Εθνική Τράπεζα με έσοδα από την πὡηηση
της Είηοηεοεηκ θα αποπήηρώσει τα 2 όισ.
οοοοε στο τέήος του ο' εξαμήνου του 20τ θ
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
” αγορας ομοηόγων
ι. ι.›^`
Σκόε¦ η «φούσκα» της ὁ¦εθνούς κυβέρνηση τις πτυχές του Ασφαηιστικού
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
σε την Είηαη5οεηκ αντί 2,75
δισ. ευρώ, δύο ήταν τα βασικά ερωτήματα: τι κέρδισε από την
πώληση και πώς θα αναπληρώσει τα
| Ο ταν η Εθνική Τράπεζα πούλη
;; διαχρονικά κέρδη που επιτύγχανε η
γ  Είηεηεοεηκ και τα σποία, ωστόσο, μόνο
- λογιαηκά εμφανιζονταν στονενοποιη
 μένα ισολογισμό. Η Εθνική Τράπεζα με
έσοδα από την πώληση της Είηεηεοαηκ
` '· Ϊ.: θα αποπληρώσει τα 2 δισ. ευρώ εσεοε
(μετατρέψιμα ομόλογα) στο τελος του
α' εξαμήνου του 2016. Τα υπόλοιπα
750 εκατ. ευρώ με 800 εκατ. ευρώ είναι
ζημία, άρα με την απσπληρωμή των
εσεοε η Εθνική δεν αυξάνει τα κεφάλαιά
της με τα έσοδα από τη Είηεηεωηκ,
στα το δισ. ευρώ. Η πωπω( πουλήθηκε με ένα στόχο: να απασληρωθούν
τα 2 δισ. ευρώ μετατρέψιμα ομόλογα
που επένδυσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το δε ύτερο ερώτη μα που απασχολεί
την αγορά είναι: πώς θα πετύχει
κέρδη η Εθνική Ελλάδος χωρίς την
Είηαηεοαηκ; Θα σκεφθείτε: μέσω της
διαχείρισης των ΝΡΕ5. Η διαχείριση
των ΝΡ|.5, των προβληματικών δανεί
ων, είναι ο ένας τρόπος που θα ακολουθήσουν όλες οι τράπεζες.
Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει 2 δισ. ευρώ
φαω με επιτόκιο 8,5%, διαθέτει 8,7
δισ. πυλώνα ί' με κόστος 3,05% και διαθέτει Τ5,6 δισ. ευρώ ΕΜ με κόστος
ί ,55%. Σε ετησιοποιημένη βάση η επιβάρυνση σε έξοδα εκ τόκων στην Εθνική έχουν ως εξής: Από τα αρεσε Τ 70 εκατ. ευρώ έξοδα σε τόκους τον χρόνο ή
85 εκατ. ευρώ στο 6μηνο. Από τον Πυλώνα 'ί κόστος 265 εκατ. ευρώ ετησίως. Από το ΕΙΑ έξοδα εκ τόκων ί08 εκατ. ευρώ και μαζί με τον Πυλώνα 'ί,
370 εκατ. ευρώ. Συνολικά το δυνητικό
κόστος της Εθνικής από εσεοε και ΕΜ Πυλώνα ί! είναι 580 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η Εθνική Τράπεζα σχεδιάζει
μέσα στο α' εξάμηνο του 2016 να έχει
μειώσει δραστικά τα έξοδα εκ τόκων
πάνω από 300 εκατ. ευρώ.
Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με την
μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, θα επιτρέψει στην Εθνική Τράπεζα να πετύχει κέρδη το
2016, ενώ το 2017 θα φθάσει τα 450
εκατ. ευρώ. Μό
Επί τάπητος θέτουν φορείς και
Επιφυήάξεις για αντικίνητρα ασφάαισης
και όήαωσης πραγματικών εισοόημότων
  στηνι_ιετἐια·-ωγ
Σε λ. 3
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπηό
Μια-τα 
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
ιόιαίτερα
επιφυηακτικό
το κηίμα στο ΧΑ.
«Μικρό καηόθι» για
τη συνέχεια κρατούν
οι χρηματιστές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
οι? παράμετροι
σοβαρού
προβηηματισμού
Καρύτερη χρονιά αναμένεται
το 2046 - Τι χρήζει
προσοχής
ΤΟΥΡ'ΣΜΟΣ
«Απογειώθηκαν»
οι αφίξεις
στα αεροόρόμια
Ενίσχυση σε ιόνιο,
Κυκηάόες - Αύξηση 22,θ%
στην Αθήνα ω ιι
ΓΣΕΕ: Μωρή
απεργία στις
Δ Φεβρουαρίου
καιμόκωση
των κινητοποιήσεων
για το Ασφαήιστικό
Σελ."
Σελ.7
Σελ.5
χρΗΜΑΤιΣΤΗριο ΑΘΗΝΩΝ Ί2-26