Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η ΜΜΜ ιιιιι "Μι γ ΜΜΕ' |Π0Ρ|| Ο ΜΠΕΣ!
ιι€ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι6ι...    . 
. - “κ .7 Ι' ~ἐ ζ:: 
Η" νωιιιιΠιοιιιι8 . .  “ · - ` ..τς ισ·ἶ; Δ Ο | :ϊ `< ι4ω` .3. τ
ιιιιι ιιιι μας... Νέα" .. ,  .Ι ή
Γράφει οΣΠΥΡ0Σ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. πε ΛΠὲκρὸυσἔἰΠὲνολτι για ὁε0Ιερο συνἑχὸμἐνο
μοι5, έστειλε την ΑΕΚ με 0-1 Μην ανσιιουλο
και διόρθωσε ων ειιιιιολοιὸτΠτο του "κόλα
Δευτερο 18 |ονουοριου 2ΟΊ 8 / Φυλλο 187 (375) / ε Ί .30 Που μ"οροὐσε να στο|χίσε'
«Φιιιιιιιιιιιιν»
οι «Ειωιιιιες» ΜΜΜ
ΗΜ, ιιΜΒΜιιειιιι Μος
ιιιιι κιιιιιιιιιιι Μο ΠΜ
"Β Β!” Β ΚΜ...
"ΡΜΠΜΜΕ
ω. 40 Γρ(ιφει ο ιΔΣοΣ ΤΣΔΤΔΛΗΣ
ἑ@8Ϊω|Μ [ΜὁΜΜ[email protected] ι0νἐειιιιιειικὐ ΒΑΡΜΑ!
 ιι ιιιιι Μήν" ποιοι του ΠοΜΝωΝ ιιιιι Β' ι Οι ΜΜΜ Η· οι ΜῦΜωι<
 ιιιιειι.. Μενα ο ΜιιΒΜιιιιιι 'χ τι Μ" Μ!" ^"ἔΜ"°""°"
 «κ"Βῇ"|σἶ;Μ@"ωΘ"Βἔ!Ωῆῇ"μ "το 59: "ΠΠ 'Η' ||"Β'||'|
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τ' ΣΥΜΒΑ'ΝΕ'
 7 Ϊ Ϊ ' . ' ' η η Ι ' ΜετοΝΜοΡιποχεΡποΝ
πιο ιιιιιιιιιιιιιιιιις ιιιι ιιιιιε, με Μι Μπι, Ύ . Ι ΜΜΜΜΜ
_ · ·ι .· ΜΑγΡοκεοΜιΔιι·ιπιιειι
. · Μ Ο ΠΠ"Β|ϋ'Ν τροΜογπιιιι ΜΜΜ
 7 ΛοιοιιιεκΑκοκΑιΡιΑ: