Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Οι Γερμανοί ενώνουν Μητσοτάκη και ΣημίτηRecognized text:
ι Μαριε: τιΡοεοοΡΞε τα το Μιλτιιοττετινωε
Σοεεηιοτ τρωμε το ε9Ρῷ°°$ 
ΚΟΥΠΟΝ|
 τεοιἑει¦οοιΛΝΝι5Μ 
 ή  ·~ Τί”θ€
 “ιακονηαΜ_Μ ->- 
ι κ ί νινΔεΡι0κιΝηΣηΣ
Όταν ο λαόε φοβάται την 7 `
η κυβέρνηση, υπάρχει τυραννία.
'Οταν η κυβέρνηση φοβάται
τον λαό, Μάρκετ ελευθερία!
·Αρ.. Φύλλου: 38
Δευτέρα 18 'Ιανουαρίου 2016
' . ί ρ Τιμη: 1€
Τόμαε ν,
. ως πρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809)
Το εκσυγχρονισ
τικό μηῆοκ «ονοοτίιθηκετ και συ
Για την ημορτωηη
ΜΚΟ “Εεετ *Νεα ίη5ιίιιιτε>>
Το Βερολίνο είναι αποφασισμένο να προστατέψει τη β
' ζ γ η γερμανικό οικονομικη ελίτ,,ηου νέμεται τα «φιλέτο» 7 7 ' ί Ι η
. Π 0ωθ9υντω ο φ > του ελληνικού Δημοσίου. Οι εανακατατάξει9 στο πο- · ' ν " 
Οκαῆ|Ο Ιου Μια Η θ " Π λιτικό σκηνικό βρίσκονται κάτω από το βλέμμα τηε ι - , γ ι ι
γερμανικόε Καγκελαρίαε. Το νέο πολιτικό αφόγη
| Ι η > η Ι
ο' ΟνθωΠΟί του Πωην ι_ γ ί · ι _ · μα του νεοφιλελεύθερου Κυριάκου Μητσοτάκη _
ί _ ` ί . ' “ . θ' εξυπηρετεί ηλίιρω5 τη φιλοσοφία των δανειστών ι “ Ι _ γ
Π ωθυΠου ου ι και του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο Κυριάκοε Μητσο- ' Δ _.
η· ~ -· “ ~ · _ τάκηε θεωρείται σκληρόε μεταρρυθμιστίιε και ανέδει- ~ ' “ :
- Το Βεοῇίνο Ποστοτευε| χ ·~ Η _ › ξε τα πολιτικά του καρίσματα, αποδεικνύονταε τη μνημονικίι του νομιμότητα. Οι εκσυγκρονιστέε του Κώστα
ΠΊ εονική οικονοικη γ 7 η ρ 'τ _ " Σημίτη και όσοι ακολούθησαν στη συνέκειατο έργο του, “ΠΟωῖΟΥωνίΟἘ85“ (ΠΜ υΠοθ£ση
ν | προσκολλημένοι στο «άρμα του Βερολίνου», μπαί
νουν πλέον στο ίδιο κάδρο με τον νέο πρόεδρο τη; η γ . , 
,η Ν.Δ.Ἀλλωστε, υπάρκουνπολλά πραγματα μετα 7 ΚΟ' ΠΜ] οτεῆεκη ίΠ3 
ι οποία μπορείκανείενα τσυε συνδέσει. [ ,_ 5 η Ν ψ Η η το ο τ 
ζ Διοβιβά;ετοι στη αυτή η δικογραφία
οι. Που έχε ει το <<ιῆὲτο>>
“τιιἶοΝΕτ τον κιτητηιιηιεοΕκΛοηκη ποιοτητα η η. "ΜΜἩΜ( πως
Ο οκεφοεΒοννεηηεκυοΜηοε την ηεῆατειοτου>>'-στονκυριοκο; ·! · Ύ ΜΜΜΜΜΜ
Οι φπμεε που κυκλοφόρησαν κατά την · κ., Μείμαράκηεεμφανίστηκε ><ἐ κου ρα- ττιὲ Ν.Δ. ισΧυρίζονται ότι ο κ. Μεϊμαρά- Ι · γ
προεκλογικά περίοδοστη Ν..Δ;, ότι ο Εσμένοε». και απρόθυμσε να συγκρου.- '› κηε παρουσίασε ένα εντελώε διαφορε- . ,  Π ".“_
Βαγγέληε Μεϊμαράκπεῖσκόηευε να :ίϊστεί_μετωπικά ~με-ίτον αντίπαλό του,ιπσ- Ε· τικό πρόσωπο και σκεδόν παρέδωσε · 4 _ ε. ι
αποσυρθεί απ·ό>τηνϋκούρσα Με εκλο- ί. θ. ρά7τιε προκληοειε που δέΧθηκεζ πε- .την προεδρία στον Κυριάκο Μητσοτά- ~ ' “ ~ ” Μέσο Οἔἰρεθ μθίε5 Ο ΜΠΜωΜ 00 όΟΘΟβίω
γόε, φαίνεται ότι·“είκανβάση.Στσν δεύ- ρισσότεροιτο απέδωσαν στην απώλεια :- κο, α'διαφορώνταε πληρωε·για σε . μ 7- ~ το κόμμα οι
ζ. Σελ.ι 5
Ρ τερο γύρο τηε εκλογικόεδιάδικπσίαε, ο - .με αγαπημένης: του αδελφίιε. Κύκλοι η ~. εκλογέε. · 7 γ α ο! ζι Σελ; 5·
Αρθρο του Θάνου Οικονοιιοηουηου
ἶΕναείἔΚΡόἑότιἑἶέρρε5 κόΠεΡόόυεὲΚότΦἘΡ°Ἑἔ3 ί θνσκοΜόεε'5 στο ῦ
_ ν- ~~  μ -  <-  ` ηοῆιτικόσκηνικό
Η Φῳ_φ' η ηροτείνει νέο κόρη, ο,
- ,εστω πείθοκη
Μία εβδομάδα μετά την ανάληψη τηε ηγεσίαε τηε` Ν.Δ. από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το πολιτικό σκηνικό κλυδωνίζεται από
έντονεε διεργασίεε και μοιάζει με κινούμενη άμμο. Η πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ και
ι επικεφαλίιε τηε Δημοκρατικόε Συμπαράταξης, Φώφη Γεννηματά, απηύθυνε κάλεσμα για τη δημιουργία ενόε ενιαίου πολιτικού φορέα τη9 Κεντροαριστεράε, με
την εκλογίι αρκηγού από τη βάση. Την
ίδια ώρα,›στο Ποτάμι, ο κοινοβουλευτι] κόε εκπρόσωποε του κόμματσε, Χάρη9
θεοκάρηε, ζητεί εμμέσωε την παραίτηση
ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|κΟ
Μέση σύνταξη
632 ευρώ οηοιτούν
οι Μπείτε
ε ίητουντο σχέδιο Κοτού την τ
ώρα ου ο κόστισε @γοίνει στον όρο. ' Με
”Ενα καλομελετημένο σχέδιο εξόντωσηεκαι
διάλυσηε των Ελλήνων συνταξιούΧων κρύβεται πίσω από τη φράση περί... αγελάδαε
και γάτα9, που Χρησιμοποίησαν οι δανειστέε
για το Ασφαλιστικό. Οι «θεσμοί» δείΧνουν
αποφασισμένοινα εντείνουν πε πιέσειε τουε
και απαιτούν νέα «τσεκούρι» στιε κύριεε συντάξειε, με τον μέσα όρο των αποδοΧών να
μην ξεπερνά τα 632 ευρώ! ι Σελ.: ο ἘΜ "φαί” άν8Ρ“ Μα
τη ζωίι του στιε Σέρρεεαπό το
πέρασμα τοκ φονικίιε κακοκαιρίαε, _
 η οποία αναμένεται να ενταθεί σε
,επόμενα ημέρεε. Χιόνια είναι
Ο' |Ε ῇ ῇ Π ο υ πιθανό να πέσουν ακόμα' και στο
| | κέντρο τηε καιω, ενώ 'ο _
το ῆιρεε τη8 ιο ιαε “πριν η
. Δ γ γ κατρακυλόσει ακόμα και 20
| βαθμούε υπό το μηδέν σε ορισμένες >
  | β περιοκέε τικ Χώραε. χΠρωτόγνωρεε
είναι και οι καταστροφέεαηό πε '
σφοδρέε καταιγίδεε που"'έπληξαν τη
 σε προηγούμενεε ώρεε, όπωε
στη @φαω Διάβαε, απόΙ
Καλαμπάκα (φωτό επάνω),
η οποία κόπηκε στα δύο από τα
ορμητικάνερό του Πηνειού... ' '
Οι'Ελληνεε πουλάνε τικ λίρες: τηε γιαγιάε για να ζησουν, αφού, σύμφωνα και
με τα στοικεία που εκει δημοσιεύσει η
Τράπεζα τηε Ελλάδοε αγόρασε κατά το
προηγούμενο έτοε 61.518 κρυσέε λίρεε,
ενώ οι πωλησειε τουε μετά τα εαρίτα|
εοητιοΙ8 ηταν διπλάσιεε σε σκέση με τικ
 αγορέε. Ζ Σελ_¦ 12 Σελ.ι 7
σε εγτΕι=> Η «η» κ Ντικ ι ΕΝοτιεΣ ΔνΔ
του Σταύρου θέσδωράκη, προκειμένου
να' δημιουργηθεί μια νέα, Κεντρώα ,παράτάξη. «Το πολιτικό τέλσε του Π. Καμμένου» προεξοφλεί ο Άδωνις Γεωργιάδηε,
”ί Τι Σελ.: 4
.ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ι ιι"
τ έ ἙΣελ.:θ“
ιΣτοι>ικι-ι ΣΥΜΦΩΝ|Λ ι
Τσ¦¦Μγ_ξονημηηίνει ν
στον ηηγκοσμιο χάρτη
Ύστερα από Η) Χρόνια εμπάργκο σε
βάροε του Ιράν, οι κυρώσειε από τη Δύ
' ση αίρονται στο μεγαλύτερο μέροε τουε.
Η συμμόρφωση τπε Τεχεράν_ηε στη
απαιτησειε τηε διεθνούε κοινότηταε για
το πυρηνικό τηε πρόγραμμα οδηγησε σε
αλλαγη δεδομένων, με ΗΠΑ και ΕΕ. να
ανακοινώνουν ότι μπαίνει τέλοε στην
απομόνωση τηε μεγάληε ασιατικίιε κώραε. Η είδηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλ, ενώ τα ΧρηματιΜόρια( στη Σαουδικίι Αραβία και άλλεε
7 αραβικέε κώρεε σημείωσαν μεγάλεε
ζ. Σελ.= 8
απώλειεε!