Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα περίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
   Τύπος Χαλκιδικής
"·Π -ΔΔ · ΔἑΔΔΔμ·
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΝογ^ρΙογ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4927 ΜΕΛΟΣ τισ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΑΘΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γαλαζιες θαλασσες τιρὁσινα νησια και
ο χρυσές αμμουδιές Προσελκὑουν ολοένα
 και Περισσότερους Ολλανδοὑς στην τιρΟΟΘωνικὴ
 χερσὸνησο
 Αναγνωρἰσιμος κα'
:Δα "ερ¦ζὴΤηΤ0ς
· _ Πλέον ο ΠΡ00ρ'σμὁς
ο στην ολλανδἰα 99
' 'Εκκληση για το χρέος
ΔειΤε Που Παυλόπουλος:
)(Ρ€ΞΜζ0νΤ°|| ' ΕξαιρεΤικὁ αμφἰβολης
“νΤ|0λ|σ9ηἩκες ατιοΤελεσμαΤικὁΤηΤας
αλυσ·δες η αιισΤηρὴ λιΤὁΤηΤα _Μ
Ατιὁ Την Ελληνικη Ενωση Τρατιεζὡν
Ει·ιικαιροι·ιοιημἑνες ερωΤὴσεις και αι·ιανΤὴσεις
για Τα σαρκα' σοιπι·ο|5
-›6¦7
Αγώνας ΣΤἰβοιι οΤην Σιθωνἰα 93
Μεἱωση μαθηΤὡν οΤο 384%
 Νέα σΤοιχεἰα
η  [3 για Τη μαθηΤικη
ἑ·Υ¦ῇ διαρροή
  στη χωρα μας 94
Αι·ιαραἰΤηΤη μἰα Πρασινη
σαλἑιΤα Την ημέρα για '  _ η _  
Τ να εἰα Των αΤιὡν ϊ ῦ 
_·ι_._Υ _____ ._Η_._._,12 έ