Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
όί8-Οί-20ίό ·
ΑΔΩΝΙΣ κγΡογ .
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1950) .
ΚΥΡΟΣ Α. κΥΡογ
ανιαροί)
ΑΔΩΝΙΣ κγι>ογ
(1974-1997)
ΜΡι1Σ1ΑΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΚΑΙ(0ΚΑΙΡΙΑ= Νεφώσεις μέ καταιγίδες στα
βόρειοι 4 μέ 6 καί στά ανατολικά τοπικά 7 μπωφόρ μέ βαθμιαία έξασθένηση. από τό βράδυ.
Πτώσις τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 6β.
νότια καί χιόνια“στά κεντρικά καί βόρεια.ῦἈνεμοι .
ερ: αρ
Δευτέρα 18 Ίανουαρἰου.2θ16
Ἀθανασίου καί Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλέξανδρείας.
Σελήνη 0 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 7.89' - Δύσις 5.32'
Ἀμερικῆς 0, Τ.Κ. ί0872, Ἀθήναι, εετίειιεπε@οιεπσίρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί0 322083ί, σας: 2ί0 824307ί '
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482, Συνδρομές: 218 0ί 70870 - 2ί0 8227870
Ἀριθμ. φύλ. 40356 | Τιμή ί,50 €
"Ετος ί22ον
Κακός οἰωνός
τό Νταβός
Τό είδυλλιακό Νταβός τῆς'Ββετίας έγινε γνωστό
στήν'Ελλάδα τό 1987, όταν πραγματοποιήθηκε ἐκεῖ ή
έλληνστουρκική συνάντηση κορυφής μεταξύ των τότε
Πρωθυπουργών Ἀνδρέα Παπανδρέου καί Τουργκούτ
Όζάλ. “Ομως όπως άπεκαλύφθη έκ των ύστέρων, ὁ
"Ελλην Πρωθυιωυργός είχε συμφωνήσει νά τεθεί τό
Μό«στό ωτ·ΕςώωωΜΜΜΜ
ΜωΜω 1988στήνΒουλή Μνταςσέσχετική ἐπισήμανση τσύτότεπροέδρωτήςΝέ- ή
αςΔημοκρατίας Κωνσταντίνου ΜΜΜ. ·
Πέραοαν23χρόνιακαίτόΝταβόςέπανήλθεστό
η προσκήνιο μέ τήν ἐκεῖ έπίσκεινη τού υἱού Παπανδρέ
ου, έπίσης ώς Πρωθυπουργού. Τόν 'Ιανουάριο τού
2010, ὁ Γ. Παπανδρέου θεώρησε καλό νά μεταβεί στό
Νταβόςγιά νά μετάοχει στό Διεθνές Οίκονομικό Φόρουμ Κατά τούς Μάσκες τα πράματα. στήν 
· σκεψη εκείνη ό Γ. Μαιανδρέου συνειδητσιωίησε την
τραγική- οίκονσμική πραγματικότητα καί τήν·καταρράκωση τής'ΕλλάδοςσἙάόμματατώνςένων.Όμωςή
ζημιά πού προσκάλεσε ήταν τεραστία.
"Ολοι ένθυμούνται τόν"Ελληνα Πρωθυπουργό νά
καταδιώκεται από Βρεταννό δημοσιογράφο στίς
σκάλες τού ξενοδοχείου καί νά έ ροπάται πότε θα
πτωχεύσει ή Ἑλλάς! Τόν δέ Γ. Παπανδρέου νά
αντιδρά τελείως αμήχανα, μέ αποτέλεσμα τόν διεθνή
διασυρμό τής 'Ελλάδος καί τήν κατάρρευση τῆς
όποιας αξιοπιστίας της είχε απομείνει. Δέν είναι τυχαίο ότι μετά τήν έπίσκεινη Παπανδρέου στό Ντα- _
_ βός, τά έπιτόκια δανεισμού τῆς χώρας μας έκτινάχ
θηκαν στά ύψη, μέ συνέπεια τήν προσφυγή μας στό
ι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
το Νταβός λοιπόν, είναι συνδεδεμένο μέ πολύ κα
ί ως στιγμές γιά τήν Ἑλλάδα, τόσο στά θέματα τής
έςωτερικής μας πολιτικῆς, όσο καί στό ζήτημα τής
οίκσνομίας. Τό Νταβός τού 2010-σηματσδοτεί τήν. ως 
Μη ως τΜΜς κρίσεως στήν ὁποία επήλθε ώ- _
τεή ἑλληνική οίκονομία, απότήν όποίαδέν έχει στο
μη κατορθώσει νά έςέλθει και έπαιζε καί αύτό τόν
ρόλο του. Διότι ή ατυχής παρουσία τού Γ. Πατώνδρέου στό Διεθνές Οίκονομικό Φόρουμ έπέδρασε κατα
λυτικά στήν δημιουργία τού αρνητικού κλίματος.
°Εφέτος απεφάσισε να συμμετάσχει στό Διεθνές
Φόρουμ τού Νταβός πού αρχίζει αύριο καί ὁ κ. Τσί
πρας. Θά συναντηθεί με τόν αντιπρόεδρο καί τόν
ύπουργό Οἰκονομικων των ΗΠΑ κ.κ. Μπάίντεν καί
Λιού, τήν έπί κεφαλής τού Διεθνοῦς Νομισματικού
Ταμείου κ. Λαγκάρντ καί οι συμμετάσχει σέ τραπέζι Δ
συζητήσεων μέ τούς πρωθυπουργούς τῆς Γαλλίας καί
τής "Ολλανδίας κ.κ. Βάλλς καί Ρούττε καθώς καί μέ
τόν Γερμανό ύπουργό Οἱκονομικών Βόλφγκανγκ
Σώύμπλε. Μακάρι όλες αύτές οί έπαφές τού Πρωθυπουργού νά άτων πρός πως ως χώρας-"Οια τα
δεδομένα είναι μᾶλλον αρνητικά. ι
ή Στό Νταβός συγκεντρώνονται προσωπικότητες τής
διεθνούς πολιτικήςκαίοἱκονομικής ζωής. Γιάνά είναι
ΜέτατυχήςήΜρωσίατου“Ελληνος _
γού,πρέπεινά μεταοτρέΨειτό ωωαωω δημιούργησε ό ίδιος μέ τι περυστνά ιατμώματά του.°Ἀραγε πως θάτό πετύχει αν έπιμείνει στήν αριστερή συνθηματολσγία, έχοντας μάλιστα έσφαμμένα έπάνω του
τά φώτα τής παγκοσμίου δημοσιότητος; Φοβούμεθα
λοιπόν, μήπως έχουμε έπανάληιμη τού φιάσκο τού Γ.
Παπανδρέω. Τό Νταβός είναι κακός 
Τέλος στήν μυθολογία
τῆς Ἀριστερας χ ·,
“Η πατάληἔις των «τοξικών» ψευδαισθήσεων
ΠΡΩΤ0ΙἩΩΡΗ ή πρόσκλησις
των θεσμικών συνδικάτων ΓΣΕΕ
καί ΑΔΕΔΥ για συγκέντρωση καί
πορεία διαμαρτυρίας πρός τό Κοινοβούλιο, μέ αφορμή τίς ἀλλαγὲς
στό Ἀσφαλιστικό, ήμέρα Σάββατο.
Μέχρι τώρα γιά δεκαετίες τα συνδικάτα, απολύτως κυριαρχούμενα από
δογματισμούς καί: ίδεοληψίες τῆς
Ἀριστεράς, συνέδεαν τήν διαμαρτυρία μέ_τήν απεργία, τήν αποχή δηλαδή από τήν ἐργασία. Ταυτοχρόνως. Φυσικά. πόντων πάντα στις
συνεννοήσεις μέ τίς κυβερνήσεις
τού δικομματισμού, τόν «ταξικό
έχθρό», να λαμβάνουν οί απεργοί
τό αντιμίσθιο τής μή ἐργασίας τους.
Ἡ Ἀριστερά στήν Ἑλλάδα,
έξερχόμενη ήττημένη από τόν
'Εμφύλιο Πόλεμο (συμμοριτοπόλεμο κατ άλλους) τής δεκαετίας τού
1940, αξιοποίησε τήν κατάσταση
_παρανομίας στήν ὁποία εύρέθη με
μιάν άναρχη μυθολογία περί τού
' «δίκιου τού έ ργάτη». Στόν ἴδιο καμ
βά συνέχισε καί όλες τίς ἑπόμενες
δεκαετίες. Τόσον από τό 1974 καί _
μετά, όταν τό ΚΚΕ ένομιμοποιήθη
καί συμμετείχε στίς έκλογές, όσον
καί μετά τό 1989-1990, όταν τό «σιδη ρούν παραπέτασμα» τής Σοβιε
τίας καί τό πλέγμα τού ύπαρκτούΔ
σοσιαλισμού πού ύπερασπίζονταν
οί κομμουνιστές κατέρρευσε.
η Ἡ°Ελληνική Ἀριστερά στό σύνολό της, καί παρά τίς έπί μέρους
διαφορές καί αποχρώσεις της, όπε
ρασπίσθηκε μετά μανίας μιά μυθο
λογία. Τάχα ότι αὐτοί ύπερασπίζονται τόν Λαό. Τόν κόσμο τής έργασίας, τούς αγρότες, τούς «μή προνομιούχους». Στήν κατεύθυνση αύτή ή
Ἀριστερά, από τό ΚΚΕ μέχρι καί
τό ΠΑΣΟΚ των συνδικάτων καί'
των κλαδικών, έδειζε πλήρη περιΦρόσω ναών ἰδιοκτησἰα,τίεθέσεις ἐργασίας, τήν έθνική οίκονομία, τήν ίσονομία τού δημοκρατικού πολιτεύματος, ακόμη καί όταν
αύτή σταθεροποιήθηκε καί φιλε
λευθεροποιήθηκε πλήρως από τήν
Μεταπολίτευση τού 1974 καί μετά.
'Η Ἀριστερά δηλώνει ότι δέν
φέρει εύθύνες διακυβερνήσεως για
τήν χρεωκοπία τῆς' Ελλάδος καί τίς
αίτίες πού τήν δημιούργησαν. Καί
όμως φέρει. Τήν εύθύνη των απεργιών τόσο για τό κράτος όσο καί για
τόν ίδιωτικό τομέα, για τόν έλλειμ-. _
ματικό δημόσιο προϋπολογισμό,
για τα χωρίς βιώσιμα αποθεματικά
ασφαλιστικά ταμεία, για τίς χωρίς
,λογική καί ρεαλισμό διεκδικήσεις,
για τούς τόσο συχνά κλειστούς δρό- .
μους. “Η Ἀριστερά, διά τού Σύριζα,
από τόν "Ιανουάριο τού 2015 κυβερνά τήν χώρα. Λίγους μήνες
στήνΙδιακυβέρνηση ήσαν αρκετοί
να τήν κατάρρευση της Ἀριστ_ερῆς
«μυθολογίας». Οἱ διακηρύξεις τῆς
Ἀριστερας μέ τούς έπιστή μονες,
τούς έργάτες, τούς αγρότες, τούς μικρομεσαίσυς καί, φυσικά,τούς συν
ταξιούχους στούς δρόμους δείχνουν η
απολύτως ψευδεπίγραφες.
'Η Βρεταννία αποφασίζει
έξοδο από τήν Εύρωπη
 “ Ό Κάμερονύπέρ τῆς είδί%ῆΞ σχέσεως ή
Η ΕΥΡΩΠΗ έχει αρχίσει να νοσεί
σοβαρά. τα δημοσιεύματα τού κυριακάτικου βρεταννικού τύπου
ασχολούνται μέ τά σχέδια τού
Νταίη βιντ Κάμερον σχετικά μέ τήν
είδική σχέση τής Βρεταννίας στήν
Εύρωπαίκή "Ενωση κατά τρόπον
ώστε να ανήκει πλέον στόν «ξεπερικό κύκλο» τών κρατών-μελών.
τα νομικά θέματα πούΑτίθενται
για τήν πραγμάτωση αύτού τού σχεδίου είναι σχεδόν ανυπέρβλητα,
ακόμη καί αν ύποτεθεί ότι ή ΕΕ οι
δεχόταν μία τέτοια. σχέση, πού
απαλλάσσει τήν Βρεταννία από
πολλά οίκονσμικά βάρη. Τό κυριώτερο ζήτημα είναι ότι μία τέτοια
-σχέσις θά ανοίξει τόν δρόμο καί για
αλλες «αποσκιρτήσεις» πού ίσως
ὁδηγήσουν σέ μεγάλη χαλάρωση
των δεσμών τῆς 'Ενώσεως, αντί νά
τούς συσφίγγουν όλοένα καί περισσότερο όπως προβλέπει ή Συνθήκη
τής Ρώμης. 'Η είδική σχέσις είναι
ένας τρόπος διασώσεως τής βρεταννικής συμμετοχής στήν ΕΕ.
Ἡ ΕΕ έχει αρχίσει νά αντιμετωπίζει σοβαρούς τριγμούς. Μετά
τήν έπίθεση έναντίον τής ῦΙταλίας
καί τίς έντονες αντιδράσεις τού κ.
Ρέντσι, τήν έπισφαλή θέση τής
Γαλλίας καί τήν οίκονομική ύφεση
σέ όλη τήν Εύρώπη, τα καθεστώτα
μνημονίου από το ὁποία έζήλθαν
μέν ή Πορτογαλία καί ή ῦΙρλανδία
αλλά δέν βλέπουν πραγματική βελ
τίωση τής οίκονομίας τους, τήν κρίση στήν Κύπρο καί κυρίως στήν
'Ελλάδα, όπου πρός τό παρόν δέν .
διακρίνεται φώς, τώρα πρό ήδη τού
δημοψηφίσματος ή Βρεταννία ὁδηγείται σέ «απόσυρση» από πολλές
εύρωπαῖκές δομές.Ἀν όλα τα κράτη
τού νότου πού έχουν προβλήματα
αποφασίσουν για είδική σχέση, μία
Εύ δύο ταχυτήτων οι είναι γεγονός. Μέ πρόσθετο στοιχεῖο για
τούς παραμένοντες τήν μεταβολή
τού γερμανικού «κόσμου» σέ γερμανική «αύτοκρατορία». Αύτό όμως
αποδυναμώνει αύτομάτως τήν ύπόσταση τής ΕΕ καί προφανώς όδηγεί
σέ αδιέξοδο τήν ύπαρξη τής Εὐρωζώνης καί τού ένιαίου νομίσματος.
Τοτοριπά
ντοκουμέντα
Τα ἡμέρας
'Μερικοί το προτιμούν... των
κάνω μιά ἔρευνα καί νά ρωτήσω τούς
πολίτες τί ήταν αύτό πού τούς άρεσε
Μ να τρίτη φορά; 'θα θα να διατηρεί ζωντανή τήν ελπίδα, μού είπε
πρ'Μῳ ἀπό Τό ἔργο "ο τον· ό δάσκαλος καί από τα λόγια του καματσποίησε ή κυβέρνηση τού κ. Τοί- Μα για." ΜΜΜ ἔχει π£_
πΝΜΜΨΜΜαΜ· ωω;ωΜὁΣπιΖκ Γιάμιά
τουργίας της. Πρωτα, λοιπόν, απεν- ΜΜΜ ζω
θύνθηκα στόν συνταξιούχο δάσκαλο ι
θ Ι τού ίσογείου, πού ξέρω ότι είχε ψη- ΣΤήν Με"  ή” κ"ρΡ
Ο φ0909 φίσει ΣΥΡΜΑ καί μάλιστα δύο φορα Τασία: άνεργη μητέρα δυο παιδιων
Τῶν ἀγἀμων ι τής απέναντι πολυκατοικίας.
ι ε ¦ι - Αύτό πού,μσύ άρεσε περισσό- 
Με” η αγνωστη τερο ήταν ή δέκατη τρίτη σύνταξη ω ἔρωΜἑἴε ἔργο 
άστοΩάα του πού μας έδωσε ό κ. Τσίπρας, μού Μαη' η π Μ ξακ°λο ν
... - 8 λ -ι είμαιάνεργηΜεύχομαιστόνκΤσίτου  Ε Σκιαδα ή ωσε° πω  στην Βια Μ_
(σελ 4) - Μα. δεν σας την εδωσε. παρα· στι με την δική μου. μοῦ φτάσανε
τήρησα. ' ' ξερά ή γειτόνισσα καί μού έκλεισε
π Ἀκριβώς. Τό έκανε γιά  τόν Μ  ΜΜΜ'
Μείσσνμεκα δευτερη' φορά. 'ΜπούπερωανἀΜἡωώ
Μιάκαίόπουνά°ναιθάάνάηΜι- -ΜάούτεΜτότεσάςτήνΕδω- ΜωΑτΜωω«Μω
με τά κεράκια στήν τούρτα γιανα απέναντι. τίς καταθέσεις μουτά420εύρώ τῆς '
γιορτάσαΜτάπρώταγαΘλιατού Άν - @ομάδοςπώδΜῶμαιχάρηστήν
- μαςτήν είχε δώσει, ποιό κί- . ΣγΡιΖΑ στήν ἐξουσία, σκέφθηκα νά νηΐῳωέχΜΜΜ@Μγ ΜπΜΜΜκ
Τσίπρα, έπιασα κουβέντα μέ ένα μεσόκσπο κύριο καί τού έθεσα τό ίδιο
. ερώτημα.'Ιδούή απάντησή του:
«Δύσκολα μπορω νά έπιλέξω
ποιό από τά έργα τής κυβερνήσεως
Μάτό2015 μού ΜΜΜ '
ρο. Είμαι ανάμεσα από σκίσιμο τού
ΜΜΜ καί των ΜΜΜ τοῦ
ΕΝΦίΑ. Μπορῶ Μ να πώ ότι τό
έργο τής κυβερνήσεως πού θά μού
αρέσει περισσότερο να κάνει τό 2016
είναι νά φύγει...»
Μιά κυρία πού άκουσε τήν στιχοΜία μας νού ειπε χωρίς να περιμένει νά τήν ρωτήσω:
«Νά σας πώ Με αύτό πού μού
άρεσε λιγότερο:Ἡταν πού χάσαμε
τόν κ. Βαρουφάκη καί τήν κυρία
ως Επειδή με εκαναν να 
Τί είπατε» .
Μια νά ρωτήσω καί τήν
γνώμη τι: θείας Βάπτισης. πού έχει
πείρα καί ἀπό προηγούμενες απο
νήσεις καί κρίνει με σοφία τίς πολιτικές
καταστάσεις στην χώρα μας.
- Γιά ποιό έργο μού μιλας; 'Η
μᾶλλον γιά Μιά κυβέρνηση; με ρώτησε Μ ή θεία μου.
- Μα. Μ τήν Μη τοῦ ΠΡίΖΑ τού κ. Τσίπρα, είπα.
- Δὲν είχα καταλάβει ότι είχαμε
κυβερνηση. Νόμιζα ότι αὐτό πού
έβλεπα στήν τηλεόραση ήταν θίασος
από ἑρασιτἑχνες ήθοποισύς πού
ΜεδΜαν να! άπαντα την ένα
πότε να φύγουν για νά ΜΜΜ
Με...
ΑΛΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οί Τούρκοι
καί  Κύπρος
ΓράφειὁΒῦθ. Π Πέτρου _
οΤΑΝ ανέλαβε πρόεδρος της Κύπρου ὁ Δημήτρης Χριστόφιας, ήταν αίσιόδοξος ότι θά βρεί
λύση στό Κυπριακό, βασισμένη στό γεγονός ότι
μέ τόν ήγέτη των Τουρκοκυπρίων Μεχμέτ Ἀλή
Ταλάτ είχαν κοινή πολιτική προέλευση. Μάλιστα, κορυφαίοι παράγοντες των άλλων Ἑλλη
- νοκυπριακῶν κομμάτων σχολίαζαν_τότε ότι ή
λύσις είναι πολύ κοντά. δεδομένου ότι όλοι θά
τόν οτήριζαν, προσθέτοντας μάλιστα ότι ὁ 'ίδιος,
αν εύρίσκετο στήν αντιπολίτευση, δέν θά συναινούσε μέ κανέναν. Μία πενταετία πέρασε
χωρίς αποτέλεσμα. ' ~ » .
. 'Ο Νίκος Ἀναστασιάδης, άν καί αντιμετώπιζε
τήν οίκονομική καταστροφή πού τού κληροδότησε ή αριστερή διακυβέρνησις του ΑΚΕΛ, είχε
από τήν αρχή αποφασίσει νά κάνει έπὡδυνες
αποχωρήσεις προκειμένου ή λύσις νά έπιτευχθεῖ. 'Η αἰσιοδοεία ένισχύθηκε, όταν στόν κατεχόμενο βορρά έξελέγη ό μετριοπαθής Μουσταφά Ἀκιντζί. η '
Αίσιόδοξοι ότι θά λύσουν τό Κυπριακό ήσαν
καί οί παράγοντες τού ΟΗ Ε, από τόν Κούρτ
Βαλντχάιμ μέχρι τόν Μπάν Κί-Μούν."Οπως αίσιόδοξος είναι σήμερα ό μεσολαβητής "Εσπεν
Μπάρθ"Ειντε. Οί μόνοι πού δέν όμιλούν είναι οί
Τούρκοι. Οί ὁποῖοι από τόν|Ἐτσεβίτ έως τόν
'Ερντογάν έμμένουν στήν ἴδια τακτική. Θέλουν
τήν κατοχή της μισής Κύπρου καί τόν έλεγχο των
πόρων όλης της νήσου. Ἀνυποχὡρητα.
Γιά αὐτό κάθε αἰσισδοξία είναι αβάσιμος.
Ἐκεϊ πήγε σχολείο, σπούδασε καί ἐργάσθηκε ὡς
όδοντίατρος. 'Ομως όταν
μετεφέρθη στήν πόλη
Τσρίίοε, άλλαξαν τά πάντα. Ἡ μητέρα του πέθανε,
ΠΕΝΜΞ
Ζ ΖΕΡ|ΕΡΓΑ ·
Π έχασε τήν δουλειά του καί
' η ο Μετά από 20 χρόνια ἐπειδή δέν ήταν Τσέχος
Ματαλείφεως τό παλαι- πολίτης τού ζητήθηκε νά
άκρο θέατρο. τής Φλωρεν- έγκαταλείψει τό κρατικό
πας τό Τεσσο ΜΜΜ, διαμέρισμα όπου έμενε.
(Μγέρθη τό 1652) άνοι- 'Εμεινε άστεγοι καί ἀναγ
κάσθηκε νά ζήσει από δάσος, όπου έτρωγε ότι
εύρισκε καί ότι τού ἔδιδαν
κάποιοι περαστικοί.. .
ξε καί πάλι τίς πύλες του
γιά να' φιλοξενήσει μια· θεατρική ἐπίδειξη μόδας τού
νεαρού ντιζάινερ Μάρκο
να Βιτσέντζο. 'Η ἐπίδειξις
έγινε κατά τήν διάρκεια Ο Στό Ντόρα" τής
τής 89ης ὲκθέσεως Ἀγγλίας ύπάρχει μία
ανδρικών ενδυμάτων Ρίτα πρωτότυπη γέφυρα. ΌΠοοιο, ὅπου κυριάρχησε νομάζεται Τσίπ δείΙε καί
τό χρώμα καί τό φῶς, μέ αύτό απο; είναι, διότι
τήν βοήθεια ἐνός σχεδια- όταν ανοίγει γιά νά περά
στοι7 φωτισμῶν, κα- σουν τά πλοία, τά δύο
· θρεπτῶν καί μεταλλικών τριγωνικά φύλλα πού εχει
ἐπιφανειῶν. μοιάζουν άπόλυτσ μέ δύο
κατάρτια πού ανοίγουν
ο Ἀπομονωμἐνος Με δά- τά πανιά ἑνὸς ίστιοφόρου.
σος τής Με Οστά τής Τό δέ βράδυ πού φωτιΖονΤσεχίας πέρασε 15 χρόνια ται τά «πανιά» δύσκολα
_ ένας 50χρονος Σέρβος. Ό καταλαβαίνεις τήν διαφο
 Ἡ γέφυρα, πού κατασκευάσθηκε τόν Ἀπρίλιο τού 20ί2 καί κόστισε
185ΟΟ.ΟΟΟίλιρες βραβεύθηκε γιά τόν εξαιρετικό
φωτισμό της.
ὸδσντίατρος ΑΙοΙτεει1αετ
Βανέσα, πού έφθασε
προχθές καταπονημένος
στό Βελιγράδι, εδά πάει
στήν Πράγα σέ ήλικία 9
ἐτῶν μέ τήν μητέρα του.
Ή °Ερτία|κάθε πρωί
στην πορτα σας '
Μέ ένα τηλεφώνημα στα
213 017 0670, το τοπιο
Μέ· κάθε ἑτήοια συνδρομή. δωρεάν όλες
οἱ προσφορές πού κυκλοφορούν μὲ την ΕΣΤΙΑ