Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πόσο μειώνουν τις συντάξεις, πόσο αυξάνουν τις εισφορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΥΑΓ|Ο
ΠΑ ΤΟΝ
_ ΠΑ ΠΡυκΡιιΗ ΣΤΑ Μπιλυ
Δευτέρα 18 |σνουαρίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.796- Τιμή 1,50 € - νννννν.ε-ινμσ5.:σΜ
'Ϊ ΜΡΩἩἩ
ΑΝΑΛΥΤ|Κ0| ΓιιΝΑκΕΣ ΜΕ Τ|Σ ΕΠ|ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ
Γ|Δ 3 ΕΚΔΤ. ΔΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟγΣ
Πόσο μειώνουν
τι5 ουντοξει5,
πόσο αυξάνουν
Στήν Αθ ήνα ΜΕΞΞή!ΞΞΡΟΜ
έως 40 έτή θα Παίρνουν ήερίήσυ τον ίδια συντα
εΠ    Η | μ Π ῇ ε ξΠ με οσους «βγοινουν» με 15 έως 2ο χρόνια
ΕΡΧΟΝΤΑ|
ΓΕΡΜΑΝΟ|
τΕχΝοκΡΑτΕΣ
ΠΑ ΤΗ Ν
ΑΞ|ΟΛΟΓΗΣΗ
ΧΑΡΑΤΣ| στα εισοδήματα εήιστήμόνων, ΜΜγ"ω
ελευθέρων εήαγγελματιών αήό τήν αύξησή “ΜΓΜ”Μω
  σου Μιτου-Π 'σου Ί τη | Γ κι ΧΑΡΤΗ] ασ αλιστικὡν εισ ο ών Μ
Ευτυ“εω“ΜΟοοι ίου ομιλο αήσ τους κι ρω Φ Φ ρ
σΠμἶρ“ τ“,τε_ υΠουργους του “ΠορθιΠτει ΑΥΞΑΝΕΤΑ| τσ κόστος για αναγνώριση
κνικα κλιμακια, ΕυΓο8τουρ | το σχεδιο ήλασματικὡν ετών για όσους έχουν ΤΑ
αγνωστο Ποτε θα στους κομματικσυς Κατρσυγκαλσυ για οΠοδοχές άνω των 800€ 
ξεκινήσει ή δια- διορισμούς, στο το ασφαλιστικό, το Ι 
ήραγμότευσή με τραήέζι ο έλεγχος ενώ ει·ιιμένει για ι ι ι |ἔἔεω νομου
τους ει·ιικεφαλής του Ταμείου Αήο- αλλαγές στα ι χιο  ¦ 
του κσυαρτέτου κρατικσήσιήσεων εργασιακό η φ 'σμενωέ Δ
Τ  θ=·θ
ΣΕ ΣΥΡ|ΖΑ. ΠΑΣΟΚ.  οι
ὁ' Ω ι ι ε · . ι” Μ ”Σ
- . .
8 λ  .' Ι _
Μ ΠΩ :ζ · Μ] Η
¦ θἑΜἑ ΠΑΕΑΕΨἔθλΑο
Η ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ο ΕΠ|ΔΕ|Ξ|-| θα ΦΕΡΕ' Η
ΕΡΧΕΤΑ| -: ΦΡικι-ιΣ Απο ΑΡΣΗ κγΡΩΣΕΩΝ
ΧιοΝιΑ; του Με ΣΤ9!Β^Ν
 ΣΤΗ ΣγΡιΑ ῦ Ἡ
› ΣΕΛ_ 30
ΑΓΡἩ|·|Σ |(Α| ΚΟΜΜΩ'|'|·|Σ
 ὲΕἑΣὲἑἱΑ'Αἔ"“" ΠΩΑ0ΥΣΑΝ ΧΑΣ|ΣΕΑΑ|Ο ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑ|ΝΟ ΕΝΑΝΤ| 300%!
Ε·  Ἡ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα