Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ή __ τ 7 | _ ~ . Δ = ο. @χιπ του-παίκτπυτυ χ γ γ
7 - .- η ¦ , κι . Ι συμβόπαια από το ΝΒΑ ο7ιι_Μπ
περιμενει γ τα δικαιωματα του στήν Ευρωπη μ'
τπν απαντιισιι του Ι ρίοειοποιαδήποτεπροσ ρότα ι Λ
θδχρονου ασου. τον οποιο ¦ ς " " ν' “ ι|πρ θεα να κρατήσει'
διεκδιχουν ο παναθπναιχος ι ή' τον“Παπανιχοπόαυ ότο`δ' 'αμιχό,,τπς" ι
καιπΛοκομοτιβ Κουμπύν του “ ' ί ί “ ' ' “ ' `
Γιώργου Μπαρτζώκα ο
Ενδιαφερον και από
Λαμπορόπ. Ερυθρό
πατερα·
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/υτής: ο. ΝικοΠα'ί'διτς
Διευθυντής ΣυνταΞεως: ΜΗΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο.” €) “ “ | | ~· _. Σ Σ . .
κγΡιΑκιι 47 ιΑπονΑΡιογ ΜΜΜ. ίΞ883 '¦ ' ` | '
| Ο' 
Ο |'|Α"ΑΝ||(ΟΛΑΟΥ
π χ:.αθαυυπιακόςανῇ = μ 
.Ο ._ ··πετυχει τιι ι8π__συνεχό ενα απατα ν ο.
 αυριανού· Περιρόπια.“ΐθααόήσειπίσω;τρ 
ήταν ἶΜερ·των ΜΜΜ 'ΜΠΜῖΜΩΜΪῖι Β'ΕΪΡΑ›,;?
:ΜΝΗιχαι.“ κΑΜπιΑτο που-είχεενρόψει» _ 'Ξ
ο  αστα νίΚεςατακαμπιρνότο τα ο ='
Φ “ ή αεζόνρουο-οτ ' ·
` ιι, πογική;;όμως.ῇεει ότι από τα;
,στιγμή που ο ρουμπιαχός μπήκε
ί: Δ:ατομια5ιιιιο. είνα αυτή" "
Αν μπροστό?από, ςἰυπόποιπες 
ομαδες.`προαόεροπατεκτόα
των 'όρων και Μεττή .ουνερ-Ἐ “
Ξ μαρία.` χότι που δανείων 
~- " Ο Οπυμπιαχός έχει το προΒό`δισμα στην 
υπόθεσπ ΠαπανικοΠόου οΆυτήχήτανἶπ `
ο . αίσθποπ που .υπήρχε να:: το βραδυ σε ;- _- 
σχεοπ με το πρωτ του διεθνούς.ύοου.ἴπουΖ
είναι ,το πρόσωπο τωνπμερων μετα ΟΜΕ τ· »ι
¦- αποχωρπσή του από_το;ΝθΑ ο Υπήρξε μι
` ι .πππροοορία.1αυμοωνα;με τπνκοπαίαιΟΪ
 ειδικοί χειρισμοί
ήτουεκόουτς με τον #
“Μετα
Μοντππ ετα
τ ΦΟΡΤ9ΥΝΗἔθφ ¦ πονπειπ ο' πονπιπο Ο Παναθήναίκόςπερίμενεαμεααω __ ι εδχρονο αστακό” πιο κατά >
““"°"Ψἰἱ@ Ψ" Ο Μεςικανός εχει μιπήσει αααντ“απτουααίκτΜαι αυτή ΜΒΜ" χ `ΜΗΝε'“·πΜΦιἱ 39“!π“ν Νέα
¦“για τππαα¦αμπου με ων παρα. εχει παρει τις ρούσε. υπευυρετπν πρότασή του. φτασω με απορία τα" τιςμεναόυ€
¦ θαανακαινααεΠ ¦ διαβεβαιώσεις ότι θα του “τι =ἑ=°ι°«θ=”“·ΒεΒΜώθΜε ο ήΡεθε©“·ΥΜ©τ“©ΨΡ!έ°Μ που '
δοθούν ευκαιρίες και
εΠπίζει σήμερα να δει
το όνομα του στήν
αποστοΠή
τι ΑΜΑ:ει
:τΟ ΡΟΣΤΞΡ μια
πιθανή προσθήκπ του
Παπανικοπαου και γιατί
όποι οι καποί χωρανε σε
ι τπιττποοιι ττο τπιτι|για`
τον. ποπ. ο νυριαμόςστο ν
πριόνι ο¦Ποια ππεονε
¦ κτήματα έχει ο· 
' οπυμπιαχός.|'που ,
ο ;ωρνωωπ 
Ο Στις έτι - ` μια ομαδα υψππῶν
. το απόγευμα _ υπόθεσή του ερωτας Φ'"”°ε'ω”.κ"'
 υπετανε» οι Πειραιωτες ~ Ι υ ή ι “Ρ°°δ°ΚΜν
για το αεροδρόμιο των
Χανίων. όπου αναμένεται
και αυτή τα Φορά θερμή
υποδοχή από τους
ντόπιους
οπυμπιακούς
η' ΜιἈ.ΣκΛι-ιΡιι ΗΤΤΑ που μπορεί .να-καπυΦθεί ΜΟΝΟ αν _οεΟΠυμπιακός
κανει υπερρόοεις εκτός εδρας ·"ιΞδωσε Ματια δικαιωματα στην '
Μπαμπεργχ και αυτό το παραδέχονται οι ίδιοι οι παίκτες του. με
πρώτο και καπ.ύτερο τον Ντι'πειί ττρόμπερι που δήΠωαε: “εμείς
_Φταίμεοτους αΦήοαμε· να κανουν παιχνίδι ο Πιατεψαμε σε μια
7> Ξ. ` :μεγόπήανατροπή.αππό<δεν τα καταφέραμε»` `
 : Φορτονπιιτ 
Γραφει ο Γιαπ: ΦΜΞΡΣ ισεπιπ ι ο
'εχοντας αφήσει ετπ Φωτός πίσω τους “ανταγωνιστεςυ του. ο ΟΠυμπιακός έχει μπροστα του τα
ρεκόρ τού πιο ισχυρού αντιπόΠου: του εαυτού
του ο και για αυτό κάθε αγωνας από εδώ και.
περα έχει τήν ίδια οπμασία. ανεξαρτήτως αν
απεναντι βρίσκεται ο ΠΠατανιας. ο ΠΑΟ ή ή Αεκ...
ΜΜΜ. γ
τοιαιανίδπς _
ο Ο τυπου: .
τιμ ΝΕΟΛε Μιπειιι
Τήν πρωτα οπδχππωι '
ΔγιτιιιεΞμιιιιιι›ιιτ
¦ Ο Ατρόμπτῖος προιιγήθι·ικε`
δύο Φορες, ως' ΦόουΠ ή
Ούμπιντες. 59' πωπω _
Λαζαρίδπ. απόΟΦόουΠ Δ
ἶΟύμπιντεςι. αΠΠό πχ
:_`ανωτερ¦α Ξόνθή ή
μ γ ανταπεδωσε ι`57· .
'καπετόνος.ἶαπό ωυυπτδυ
1 Λουσερο. Η· Μετα. από
` κεΦαΠια`του/καπετόινουι.
" ευδοκαρι“ι75' από Πόθος
στους Ούμπιντες=σε κόρνερ. _
_ α ·==Ρ·ιΜ““ε η _ ί χ ' · “ “  ρ. ι χιουπουσερσ›και ¦
Ι που αγγιζειτο μ η μ ' Ϊ. "τρομερες μετωπιχες
Οπαιχταρας δεκτινυςτΠς η .4 ` · ι - _ - .- Υ - συγκρούσεις."ιδιαίτερα
Τζόρτζεβιτς | ο. »περιόδου ζ ι` η. ή ο .ω ;  υ- | ρ ω" κ"εων°Ψμε το".
¦ ι ο . ο  " “  ασταθεοτατοιααπαμόνο
.στα κόρνερ) ι'κορμπούνοΦι
τρωει, ΑΜΚΑ (αήμ£,ραι- ότι" αγωνιστική .
ΠΑ! ΓιΑΜΜιΝΠ - ΑΕΚ ο Διαιτπτής είναι ο
ι'ιΑΝΝιιΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και βοπθοί του οι
ΜΕΡι(ιΞιιιιΔιιΣ - ΠΑΠΠΑ: ιόποι του συνδεσμου
Μακεδονίας) ο Το ματς αρχίζει στις 3.ΟΟ μ.μ. και
θα μεταδοθεί απευθείας από το ιιιΟνΑδΡΟιττε 2
πεναντι τον' τρωνε Παναιἑ$ 1
που· απε οσότερο από ένα ` 1
' ` ν· " ε με παίκτ_πἶπιγότερο
Ο ,ΜΑΜ 
Ο " / σας» ”
ττο 4ο· απορπιίοπχε με · ι -_ ,
δεύτερή κίτρινα ο . Η 9"°Ψ -`
. ο ¦ ' Δ κουτρομόνος και ως το . ί ό Δ
 'Απ .Μιτου ί ~ ε ι ' τέδοςοανῶνατ .πεπι- . ε- 
- ἑΠ¦“σε "ι" Λ' < , 'ο ' ο χθπχε σε επιθετικό _ Έ'“°'ἔ ΑΜΑ ΑΞΕ" ~ ς
` ὁ ω 1 _ ω ὁ κ . ` ' "°ν6ῇ°γ° των °"ό τΟ 
' “Ρῳτ" ·θἔ°“ τη · ¦ ί - | _ Ξ ~ γήπεδούχων. που '° "Μ"ΨΨ ΜΜΜ.:
· Λαρισα. ΠΟ" ς ο ^ “ - Ο “ Ο έχω" μενω" _ και δεν απειπααε . . ν › › γ
""°ῦέχεωι - κ “ - ¦- _ _ ο "Μωρή” °¦° 50. Με” ρω Φορά η Α:τεΡΑτ τΡιΠΟπιι: - ΠΕΠ καπποιιιΠ: ο
_ 'ζ. Ο ` ι ϊ ο ν (·|νκ°ω °¦° 84. ς°γ¦ερμ°¦°. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ιΑθπνωνι.
"ο · ^ . . ¦ ο, _ ο υ ω|°δ°χ|ἐὐ Ν¦|νκΜ Μπα" Αρα; ι(Πτ'ι'ΑΡΑΣ (ΑιτωΠοακαρνανίαςι - ΠΟιιι'ι'ιι(ι-ιτ
 Η ,ο ι ¦ . ο .ΜΜΜ Μ σ” ,0. Μέ"... _ν“ωωη (Πρεβεζας) ο Ωρα: Με μ.μ. ιπονπεροιττε οι
Ο ¦Ε||'ΔΛ 2
ε:°ζΑκΡ ' “ 'Μα=“ιΑορνῶυἑ Ϊ
 ΠιΑθήνωνι ι· ' Ι “ γ
 ο των,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα