Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδοτπ5: Κωνστανυνοε Μπτοπ5
ί7|ονουαρίου 2016 · Αρ.(Ι)υῆῆου 945 · Τιμή] ευρώ
ο - π: Μ,·π Μ.-«. πε*
140. ο·<`· ·σΠ · η ·£Ψ ν" ΕΠΙ:: χ·· · τ
|ὁιοκτποία: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
τε τεπικΗ ΑιιΛΜοΡοπΖΗ το    ι;;;   ι Η τι πα το ατοΜιΠικο
20 ΚΡΥΦΕΣ |'|ΕΡ|Κ0|'|ΕΣ
”Με και ί0% στα συνταεειε
υ Τι αῆῆαΖει για παῆαιουε και νεου5 ασφσπιομενου5 ν· Τι γίνεται μετο επίδομα νόμου
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Φόροε και
στα 600 ευρώ
Ἐῆῆπνε8 από το ΥΠ.Ο|Κ.
ΣΥΡ|ΖΑ
Τσίπρα
ΠΑΣΟΚ
Γιατί π Φὡφπ...
παρε τ' οπῇο τπ5
Γρπγορόκου
ΔΟΛ0Φ0Ν|ΕΣ
ΒοφιίΖοντοι «εχοντε5» οῆοι οι
Σεπ."
Πονικόε στο Μαξίμου
' .. Ϊ Η εκῆογπ Κυ' “' ριακου και οι
αντιδροοει5 στο
σοφοῆιστικο
φέρνουν σε παρόκρουοπ τον
Σεπ.4.δ
Το ποροοκπνιο ΙΠ5 αποπομππ5
Σεπ.5.δ
μέχρι να πεθόνει»
νίΖουν τπν κοινωνία
“Με εσφιγγα το Παιμο
Τρίο φοβερο εγκῆπμοτο συγκῆο
ο Τι υφίστανται όσοι παίρνουν αποφ συντόεειε
ΛῆῆοΖει τα δεδομενα
π εκῆογπ Κυριακου
Μεγόῆπ σνατροπίι στο ποδιακό σκπνικό επιφέρει π εκπογπ του Κυριόκου Μπτσοτόκπ ω5 προέδρου πιο ΝΔ. Η αποφασιστικότπτα των νεοδπμοκρατὡν, όπω5 εκδππωπω με τπν φπφο τουε τπν περασμένα Κυριακό. να κανει το κόμμα τουε μία Νέα
Αρχιί και να ακοῆουθπσει π πατρίδα μα8 μία Νέα Πορεία. σπῆόΖει τα δεδομενα
στπν ποπιτικπ Ζωα του τόπου. Και υποχρεώνει τπν κυβερνπσπ. π οποία δείχνει να
χανει τπν υποστπριεπ τπ5 κοινωνία.. σε αναόίπῆωσπ, σρχό5 γενομενπ5 από το
εκτρωμα Κατρουγκαπου για το οσφσῆιστικό.Ἡδπ. με τι8 πρῶτεε του ενεργειε5 ο
νεο8 αρχπνό5 τπ5 αξιωματικπ5 αντιποῆίτευσπε εδειξε ότι π ΝΔ. θα ακοῆουθπσει
πωπω πορεία. απῆό και θα τπρίισει αποφασιστικό στόσπ εναντι τπε καταστροφικιί5 κυΒερνπακπ5 ποδιακπ5. κόνονταε ουσιαστικό ανοιγμα στον κεντρὡο χώρο και
στου8 ανεστιου5 ποπιτικό ποῆίτε5 αυτπε Με χώρα; Μ]
Σεπ.|2-'|3
"ΜΟΥ" ΣΤ" “ΒτΚ»
<·Επιοτροφπ
στη σοβαρότατο»
 .  ΑΝΝΑ-Μ|ΣΕΛ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
- Βουῆευτπ5
 Β'ΑθπνωνΝ.Δ.
<ίΕρχεται εξέγερση
για το αοφοῆιοτικο»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΡΑΤ0ΥΛΗΣ,
` τ. υπουργοε,
στεῆεχοε ΔΔΕ
κοΣΜοΣ - ι5ι5
Τα παοκαμια απῆὡνονται
από |νδονπσία
μεχρι Τουρκια
Σεπ. 23
ογΡΑΒ
Η “ΒτΚ» οκορόρει
και οα5 οτεῆνει τομειο
Σεπ. 22