Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ανατροπή σκηνικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
2 ΚΛΑΣΙΚΗ
ΣΕΡΔΟΚ μεσω ' “
ΧΟΔΜΣ ΜΕΤΑ" “ ΙΙ ·τ τ τ
 Δεν Δ τ
#| ,έ - Ἡ“< έ Ι ΠΡΟΣΟΦΩτ
_ _..κ Οὐ' : `ἑ Ι ω Δ “μ
Κ ' ..  ΜΑΘΕΤΕ ΜΔ! Μ 
1πσμτογΕμ Μ"ΑΡΤΜΝΚΛΣΤΕΡ Μ ΠΑΝΤΑ  ή 
ἔΤ>Τ;Ε8ΤΜ ΤΗἔοἑΜΗΣΗΣ   ' “
[Η Νη η Ρωτῶ τη Η Ϊ . τ -1;ὲΙ` η Ν]Κ_ε/Ϊέ τ/€έΔ σ _ ο Ο σ η Ια
Ύ Ι  ι έ  Μμμμ τ τ Σ
 . μ ε ε :Μ  
Μ.ε-τγροε.£οΜ / 
/ΐω /ῳΧ%/Ξν:7 
/ ` τ// ἑ/ τ /
5/ Χβ/ Η Κ`ἶ%β
ΤΏΨ©ΜΚἩ Ἡ 7 τνΔνΝ1©ΜνΜ©ν Ζω 6
Μ ΣΕΛ|ΔΕΣ 10-11
Η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ κΕΝτΡοΔΕΞ|ΑΣ
ΗΛ' Η... κΑο|ΖΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΛΟ' Ο' ΑΝθΡΩ|'|0|
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η εκῆογή κμρ|όκομ, το γκόῆοΠ ΣκΑ|-|Ρ|·|
' | ' ΑΝΤ||'|0Λ|ΤΕΥΣ|·|
κο' η τρωω Π|εζουν τον Τομ-τω ΜαϊΜΜγΜ
, , , , , , . Α αΞ|ὁπ|σΤες προγραμμαἩκἑς
Σε συγχμση το Μαξ|μσμ μετα την εκλσγ|κη νικη Κμρ|ακσμ, ' κ θεσεις, κάλεσμα στη
γκρίν|α κατ εσωστρέφε|α σε ΠΑΣΟΚ, Πστἀμ| μεΤαρρ“θμΜ¦κές δυνάμε¦ς
ΔΥΝΑΜ||(|·| ΤΗΣ ΝΔ. κΑτΑΓΡΑΦσνΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕ|Σ
το τρίπτυχο της πσλ|τ|κἡς
Μητσοτάκη
Πσλῦμηνες δ|απραγματεύσε|ς ντα την αζ|σλ6γηση¦
με το ΔΝΤ να βλέπε' δημσσ|σνσμ|κ6 κενό 1,3 δ|σ. € ντα φέτος
«ΨΑΑ|Δ|» κΑ| ΣΤΗΝ ΕθΝ||(Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 384 θ
Π Π ΜΗΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-9, Τ6-Τ9
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ|ΔΑ "4
_ Η Ν.Δ. η μόνη ορθολογ|κή
εΠ|λογἡ σΠένσντ| στον
Πορσλογ|σμό του ΣΥΡ|ΖΑ
ο' ΕΝΔ|ΑΦΕΡ0ΜΕΝ0| ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧ0ΥΝ ΣΤΟ Δ|ΑΓΩΝ|ΣΜ0,
. ¦ . Γ|ΑΤ| θΕΩΡ0ΥΝ ΠΩΣ ο' θΕΣΕ|Σ Ε|ΝΑ|... κΑΠΑΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡ|ΖΑ|0ΥΣ
Τνσἑ@Μντ
Α%σττ3εμ
σεΞμμσσε
ΣμΡσσγὲ
ΠΑΗΣ©Ν Ι
.'ἑΐ_. '. Λ
ο'ΣΠοΡτΣΜΛΝ 
ΠΛΑΝΜμΗ“Μ
κγΡ·ΛκσΣ .
μ ~ΜΔ“ · ` '
|·|'ΔΥΝΑΜ||(|·| · Λ ¦ τη Λ.
Μ~ΜΛΡΕΒΛ“ ·' η Μ,
. Τ ΑΛ Δ _
“Ι ΤΠ ` ω ΣΕΛ|ΔΕΣ 22-23 ΠΩΣ Η κγΒΕΡΝΗΣΗ τσΠσσΕτΕ| ΣγΓΓΕμΕ|Σ, Φ|Λ0ΥΣ κΑ|
Α ΚΟΝ' ΜΑΤ' κΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ θΕΣΕ|Σ-κΑΕ|Δ|Α ΣΤΟ ΔΗΜ0Σ|0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα