Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.:---.Ε-_
':_.·····`
ΜΜΜΜΜαωωεΜωΠ Δ πωπω
"ιαα ο ΡένκΠνγκ  · ζ να  Πι η '
ΜΜΜ > με ΕΜΜαα κ Η Ἡ _ ΦυΡυιιιΦιιιι ι .
για νεα καιω η ΜΙΑ" και ια η κ ες για τα «μαυρα» ι'
ρωσιατιπας ως Καμιαιαν 2
0ωτων13ᾶα Που τ- ΤοτοΘκόΜον Π  Ο
ΜωωσωΜω ° ωιΔυσΠιρυΜιιιυιι ιιιςν0ιι08αιιας με ωεπωτωπωΜωυιΠω “
ανωΜααινοκΜ Π 4
και ιιειωσιι των ομιων αιι0κιιυιμιις εισοΜιιιυιυς. . Μ ιο _· > _
'ΕρχεταινἑαΥπερ-ρὑθμιση
γιαχρεη σε: Ταμεια, Εφορια
ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ·ΣΚΟΥΠΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 100 ΔΙΣ.
ΑΦΟΡΑ 2,5 ΕΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ · ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
“ ~· “ 'ΜΜαΜΜιΜΜνΜ ΜὰουνΜΜωΜΜΜΜΜΜ. : 5
_ ΜιΜΜΜΜαινΜΜκ·Μ θαΜρΜΜΠΜΜαηΕΠωθαΜΠ
"°ωΜΜΜ ωΜαιΜΜαΜΜ. ΜΜΜΜαθώνΜιόωΜαΜτεΜο μ αποφ”
οι γαωωυιφοραταωφοςτο τοσο. τα αοσαντςΠραΝαμενκ ναι σεο›αμεω
Μ θα ααα ' · ° Δα ' θα ' · Μ Μ ° ' `
ος ΜΜθαΜ0αινΜωΜαώων οιοωιοεξωινοτω2Ο1θ.ΣτόααναναΜ
"ω ωὰΡ"Μ ΠΜ ΜΝΜΜΜ.ΑΜαθαω Μοροοι·Μ·τουφαΜΜΜ. Α ω ·
«Η "||8|ῆ|Μ ΜΜΜφΜΜΜΜΜΜ. Για ΜΜ.έταυςΜανανέαω ο .|σ"κ0
διαιιγαιατων Μ" αῆαΜιιμ
ΜΜ»ῳπα Λ “  Η . . 1
' Η μεταρρυθμιοΠ του
ασφαλιστικού σωματος ατιοτελείτΠν κεντρικΠ
τιροϋαόθεοΠ για να αρχιοα Π συζΠτΠσΠ αναδιαρ
θρωαΠ9 του κρέους.
Η κυβέρνΠοΠ¦ όμως.
Οι «ἔκ » ; ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Ώ Η και ιι| τ"αξια ' μὲ '
(( » '
ων “οικω Αποφασισμενες να «ακα ωσουν»
ΜΜΜ τις αειρησεις-Ζο __ 18 
· · . - ¦ · γ αλλαγή του ασφαλιστικού
 κ 'ι Ρ ϊ Β ί - Ι Ή χωρίς αυτα να οτΠρἱζε
ται σε μια εκτεταμένα
αναλογιαακτι μελἀΠ του
ουσαιματος Που θα κρίνει
με βασιμου9 όρους τα
βιωσιμ6αιτα του.
Το ζατΠμα δεν είναι μόνο
Πολιτικό. Αν. δΠλαδΠ.
το ασφαλιστικό μπορεί
να Περασει Π όκι αΠὸ τα
ΒουλΠ και το κατα Πόσο
μΠΠρεί να κλονίοει την
κυβερνΠτικΠ ΠλεοψΠφία.
Είναι Πέρα για Πέρα
ουσιαστικό. ΠΣΕΑ.: 
ια καινιι·8νιαία
κι· στα
Μ κι Με
Βυ5|ΝΕ58 Παπ
'κι 8:·
Ό .Δ _
 ωω2'%ι0« Γ Η! .
ναθυαιασωῦνγιαΜΜοΜμἰαΜ“ 'Μα.
>ΙΜΜΜωΜΜωαεξΜΜΡΜ
ΜΜΜ ΜΜΜ
' ΕΑΒ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
"ΜΝΗΜΩΝ
Μι' τα Με Παμε παιρνουν
ιιι σκατα" ως Μαιας
αιιαιιςιιιαιιαες γ .
Ν! Το ΧΑ. τοσεξοφτΊεί ΜΜΜ έντωΠ και οικονομια: τιέοεις. › - _ η Η Μη ῖΜζα στην Μ
Π Σελ 24-Ξ