Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Υπέρβαση εσόδων στον προϋπολογισμό του 2015Recognized text:
Οι επενόυτικές
επωσνέςνω
τοα|θμηνο
του 20%
Με έκαεισε  ΞΟι5 και
ΧΑ.: Απώηειες
42% από τις αρχές
του ετους
Η αγορα δοκιμαζει
τις δυνάμεις της
στο χαμηΠό του 2045 το. 9
@τ ΜΒΜ ε
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμπηό
αυτή την εβόομόόα
814445
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
κατεβάζουν
τον«πηχυ»
εσόδων από ΝΡι5
Αναμένουν 6-7 όισ.
σε βάθος Δετίας...
στο θετικό σενάριο
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Σε «κόπωση»
το επιχειρείν
στην ΕΠΠόὁο
Τι όείχνουν τα στοιχεία για το
2046, ποιο τα προβηημοτα
των εταιρειών τ;  ¦·
Σ=λ.6
Ανατροπές
θοηώνουν το
τοπίο στον θΛΠ
Την Τετάρτη αναμένεται
η βεΠτιωτικπ προσφορα
της θοεεο ο ;,
Ο ΠιΝΑκεΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠικΠΜΠΜ|Α ΕΠιχειρΗΣΕιΣ
χρΗΜΑ Τ|ΣΤΗρ|Π ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΠΒΒΠτσΚὐρΜκο
βωἙἔηζωἑιΜῷ. <ὶἈοαΑτοζκΥι>·ιΑκι-ι“τ6-τ7'ιλΝδνΑΡιογ εοι6Μ27ος χι>οΝοΣ - ΑΡ. ΦγΜογ 5606 τιΜι-ι το ε
το. 558.45
Γενικός Δεικτης
"Η Μ2 "Μ2 3Μ2 'Μ
58558
Κινηση Μετόχων Εβδομαόας
____ 
 ....... 
|ΚΑΝΟΠΟ|ΗΣΗ ΣΤΟ Ο||(ΟΝΟΜ'ΚΟ ΕΠ|ΤΕΛΕ|Ο ΠΑ ΤΗΝ ΕΠ|ΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΥΠΕΡΒΛΣ|·| ΕΣ0ΔΩΝ
στον προϋποηονιομό του 2045
  .ο  ή ή έ γγ ή'
ίνα και πετρέηαιο «βούηιαεαν» τις
ευρωπαϊκές αγορές - Σημαντικές απώΠειες
για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα .τ ο
85.32
Επιμένει η Κρ. Λαγκόρντ Ξ Παραιτήθηκε από την
για τις 2 προϋποθέσεις 
Προς το παρόν όεν αναμένεται
συμμετοχη του ΔΝΤ τι  . ί
ΔΕ|ΚΤΕΣ ΠΊ
Ενισχύει τα όιαπραγματευτικό «όπΠα» της κ
Σύντομα ο νέος όιευθύνων
σύμβουηας της τράπεζας
Ο Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 20-23
πέρβαση εσόδων σε ταμειακή βάση ύψους 1,918 διο. ευρώ παρουσιασε ο προϋπολογισμός του
20ί 5άπως προκύπτει από τα στοιχεία
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
> που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότη
τα. Τοπλεόνασματωνεσόδωνφέρνει ιδιαιτερη ικανοποίηση στασικονσμικό ετητελείο της κυβέρνησης ενόψει της
διαπραγμάτευσης που αναμενεται να
ξεκινήσει με τους θεσμούς για το ασφαλισπκό και τα δημοσιονομικά για τηνολ0κληρωη της πρώτης αξιολόγηση
του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. Ετπ' πλέον ενισχύει τις ελπίδες
| ί τηςκυβέρνησηςνακλείσει μεπρωτογε
νες πλεόνασμα ακόμα και ο προϋπολογισμός του 2015. Κύκλοι του οικονομικού ετπτελείου θεωρούν άτι η εξελιξη
αυτήενισχύειτηδιαπραγματευπιαή θέση της κυβέρνησης καθώς δημιουργεί
περιθώρια ευελιξιας για την επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων που έχουντεθείτηντριετία 20' 6-2θί 8.
Αναλυτικά, σύμφωνα από τα προσωρινά στοιχεία εκτελεσης του κρατικού
προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση,
προκύπτει ότι το δωδεκάμηνο |ανουα
υβέρνησης απέναντι στους θεσμούς
ρίου - Δεκεμβρίου 20ῖ 5, σημειώθηκε
πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,267
δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,872 δισ. ευρώ το 2014 και
αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,257 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο το έλλειμμα της γενική κυβέρνησης ανήλθε σε 3,533 δισ. έναντι
ελλείμματος 3,697 δισ. το αντίστοιχο
διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου του Προϋπολογισμού
2016γιαέλλειμμα2,573 δισ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε
51,418 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,673 δισ. ευρώ ή 3,2 % έναντι του στόχου. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην ανακοΜ›ση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η απόκλιση αυτή οφειλεται στα μη εισπραχθέντα έσοδα απάτη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των
κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ΑΝΡΑ|ε ε 5ΜΡιε› ύψους 3,59ι
δισ. ευρώ, ταοποίασύτωςήάλλωςδεν
υπολογίζονται στο δημοσιονομικό αποτῶεσμα, σύμφωνα με τον ορισμό
του Προγράμματος. Σε λ. .3
Πιέσεις στις επαναγορές ή
Πειραιώς ο Α. θωμόπουΠος μετοχών. Πόγω Ρέα
Τα ψηηότερα επιτόκια καθιστούν
τι. τι Ξ ακριβότερο τον όονειαμό για αγορές Σο το
Ο ΑΜΟ'ΒΑ|Α 27-3Ί