Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.οχιορΙο5.οΓ 
ΜΜΜ ΜΒΝΕ' Ϊ
“56" Τ"" ΜΤ|ΜΠΠ·
. * ΠΠἐΠΓ Η. ιισιι ιον Μ
Β Μ ΜΜΜ
ΜΜΜ ΜΙΝΙ
Η... Μ . , ΜΜΜ
.ΜΜΜ οιοννωοτοο οιιοΦω , ΑΜ
. :ΜΜΜ ο· · η
ΜΜΜ ιιριντοΕιιι·οοιοορ Μ _ Μ8% 
Η 8 “ κ “ ' Το ωοοοοῶονοκο1 ΜΜΜ. οι Μονώσ88 Μ .
κ:ν:=|ἔ=βἶ:μ°ὅΒἶἑω κοι το κοῆο Πωσ σον Μοίων Π Το ΠοΖοοι γιο οι Η Το ΜΜΜ" Μ ων Μ ΜΝ
Μ ε. ΜΜΜ α ΔΝΤ - χομΜσ ω ο". Ο'ωμ|κὡν ΜΜΜ. 0ο Ξενοδοχείο. σε υποδομἑε ω Μ
Μ ο 'μου κο· τον ενωγ8σ
γιο το έσοδο ' Σω Νωβοε χρόοο κοι οσφοῆισσκο ΕΜ Μ” ΕΜ
Η ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΛ ΤΩΝ ΕΜΗΝ|ΚΩΝ 0Μ0Μ|'Ν ΕΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗ" ΕΚΠ Μ' οι Ε'0Μ|ἩΣΕ|Σ ΤΩΝ Δ'ΕΒΝΩΝ 0|ΚΩΝ
ΚΡ|Σ|Μ0| ΜΗΝΕΣ
  *  Μ8:ορροΒμ. 818ιΒὐσ88¦ οειοῆογιισο¦
“ `° ο ¦  φοροῆογικο¦ οιιοκροοικοοοιῆο88¦ μοσοοροΒσσμ” ο!
Ο. .. οικοῆονοε Μέσο στον ΦεΒοοοοοιο ιιοἱ:ονοοι Μο! :ι Όχι στον ῆοϊκισιιο¦ ποσο Φοοοσ8.
[κομμοΕοοχοΞ] στο ιιοῆοο8οκσ κοι κοινωνικό @οοοο! Μ
ἔἈΜἶιἶἑὅω ΕΟ
ο... τροπίΜ8 ο' 8|""ρΜΜ°ΒΒ
οι·8ιοποσίοε, ό ω" Σ'- "ΜΜΜ "8 Ι
Μ:::;Μ8 4 ιι8οοο8ιιχ8οιιιιοιι8!
ΚαοΜΜωΜΜΜΠΜ 
Συ2ιπήο85 Εσυ
οφενΕικοὡ οσο ΔΟΛ
γιο οῆο ω Γιοκέ:οο
(Περιῆομβονομὲνοω
κοι του ΜΕΒΔ]
, , Κ , ι , “ο / Πωσ οπο Νιν. οιιινιιοιο φτοοοβ£`οΙο
_ _ οιιιιέιο νο νοονροφοννοι σωρο5ον οποσ Μ?=ε Μισο ονο8οοἔιέκοι ενιοῆοε ιιῆιιρωὶιο8
Δ ω ΜΜ ΜΜΜ] ω ΜΒΜ οκοι. εορὡῆινο πριν πιο νιοριἑ3! ' Μπὁμι·ιοῆο γιο Μο" και Μιππ6ι·ιωῆσ! ἱ /
Ι ε .
'ι Ψ"
Οι Κύπριοι κοι το Μονο
τ “Μ ποιο ο “ΜΜΜ :μινι
Ντονιοκοο-Δοοκοῆοοοοοοο β' , ρ ρ
Μοτο ον εκεχειρίο ιιοῆ8ιιο8 ιι8 ον κυβέρνηση Με·
Το Ζευγορι Με Μ ' _ _ Ι
χρΟν|ΟΞ σε ΔΗΜΟ υ 4Ϊέ:ῦ“;.;;Ϊἴἔ;ἶζἩ Ητ£λεστοἱο
κοι Ν. γορκο ~ -- ο ο , 
ΗΗΕ ΠΗΣἑ,“. ιἩἴνῖιἶιῖἔ£
_ , ) η Σω σφυρί
0... Εονο8οχο8 . των8ονεοε
- ;· ` ' τοιἑιοριο και
κ". Π '°"τε""κ" Ο οκριβΟ5 κι”ιριοε Γοιιορχολ τελευταίο ΚΨΜ" _ _
στο Μεινε σπάνιο έργο του πρωην ιδιοκτιιιο
8' · “Μ ^“|“ί)“^ι!”ι“ ω'ἴ|““"ΜΜ““' τουοἱκουΑΙῇΜΤονοΜοο Ραφαήλ και
ι`νιιοιιιιω“ΜΜΜ ιιιιιιι»ιννπον~
. . | Ηνοιῖοκονρδιομἑνιι
· .η η η γ _ _ ) _. Ντιρερ κλέβουν τον ποράστοοτι-Μιοο διο. , ,
β°"Π£"ϊ"8 Ϊ - " “··'/”^“Ίἐἶ"; β: “ · συνολικάιοἑοοόοοποιι5πωΜοει5 Η - ι* μΠΧΠ||Π ΙΟ" Σ'ῆβΠ
 ~ ι,  ι ΜΑΜ ι' μια '