Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η αναλογιστική μελέτη για το νέο ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηηίτετηΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 |τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕηίχιΞίί>ι-ίΜΑτίκι-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.973
Αλέξης Τσίπρας
ηρωθυπουργός
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ
Η Ο||(ΟΔΟΝ||(Η
ΔΡΑΣΤΗΡ|ΟΤΗΤΑ
Ζαν Κλοντ Τιούνκερ
ηρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επίτροηίίς
σημερα στη Ν
Εερίτα| ςοητί·ο|8: Νέα χαλάρωση
Σχεδιο απόφασης, στο οηοίο αναφέρεται αύξηση
στο εβδομαδιαίο όριο ανάληψης μετρητών και
όπου προβλέπεται ανανέωση του εβδομαδιαίου
ορίου όχι τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευης, όπως
συμβαίνει μεχρι τωρα, αλλά με τη συμπληρωση
επτά ημερών από την προηγουμενη ανάληψη, περίμένει την υπογραφη του υπουργού Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτου. >9
«Καλλιέργεια» αντιδράσεων
από τους αγρότες
Από τις Σέρρες με διπλό μέτωηο μπλόκων, την Αργολίδα και την Καρδίτσα ξεκίνησε ο χορός των
αγροτικών κινητοποιήσεων, με εκατοντάδες τρακτέρ
να έχουν βγεί στους δρόμους. Επί ποδός βρίσκονται
αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλες σχεδόν τις περιοχες της περιφέρειας, καθώς από τις 20 |ανουαρίου
αναμενεται δυναμικότερη κινητοποίηση. >ι Ο
Πετρέλαιο: Φλέγεταί η αγορα με
τιμές κάτω των 30 δολ./βαρέλί
Περισσότερο από 4% υηοχώρησαν και πάλι οι τιμές
πετρελαίου, βουλιάζοντας κάτω από τα 30 δολάρια
το βαρέλι, σε νέα χαμηλό ί 2 ετών, με την αγορά να
ηραετοίμάζεταί να υποδεχτεί τις αυξημένες εξαγωγές από το |ράν μετά την άρση των διεθνών
κυρώσεων πιθανότατα τις επόμενες ημέρες. Οί
τιμές πετρελαίου έχουν υποχωριίσει περίπου 20%
από τίς αρχές του τρέχοντος έτους, συνεχίζοντας
την ελεύθερη πτωση που τίς οδηγησε ενδοσυνεδρίακά χθες κάτω από το φράγμα των 30
δολαρίων. >ί 8
Προύπολογίσμός: Προσωρινό
έλλείμμα λόγω ομολόγων
Η καθυστερηση (λόγω αξιολόγησης) της επίστροφης των κερδών των ομολόγων από το
ευρωσύστημα (ΑΝΕΑ5 8ι 5ΝΡ5), ύψους 3,6 δισ.
ευρώ, δίόγκωσε Προσωρινά το έλλείμμα του προύηολογίσμού του 2Οί 5, ενώ στο ΥΠΟ|Κ υπάρχει
ικανοποίηση γία την πορεία των φορολογικών εσόδων. >6
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟ|.ΤΟΝ θΠΟΗΡ
ΝΑ ΚΑΕ|ΣΕ| ΤΗ ΞΟΕΤΕΧ >18
ΠΑΡΑ|ΤΗθΗ|(Ε ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Ο ΑΝθ|Ρ|ΟΣ θΩΝ0Π0ΥΑΟΣ >1ο
Ε|.|)ΟΠΑ|)Ο ΕΟΦ: ΧΑΝΗΑΩΝΕ|
ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ >13
ΥΠΕΡΟΤ|(Ο| ΦΟΡΟ' ΣΕ 700.000
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΑΟΥΝΕΝΟΥΣ >7
[νομοσχέδιο]ΑΠοκλειστικά στη «Ν» όλα τα συμΠε ράσματα της Ρ1·ί1αεητἰαΙ 801υτἰοη8 Ιστό
Η αναλογιστικη μελέτη
για το νέο ασφαλιστικό
ΠΩΣ ΟΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔ|ΟΡ|ΣΤΟΥΝ Ο' ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ - ΜΕΓΑΛΟ'
ΧΑΜΕΝΟ' Ο' Ν|ΣθΩΤΟ| ΝΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ Τ .400 ΕΥΡΩ
Τις αηώλειες Που υφίοτανται οι νέες συντάξεις υΠολογιζόμενες με τη μέθοδο Που εισάγει το κυ βερνητικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο και σε σύγκριση με το ισχύον Πλαίσιο αΠοκωδικοΠοιεί η αναλογιστικΠ μελέτη Που εκΠόνησε η εται
ρεία ΡιτιάοητίηΙ ΒοΙυτιοη8
Πρόταση οι κυρίως ωφελΠμένοι είναι οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, κυρίως όσοι έχουν
μισθούς μικρότερους αΠό 1 .ΖΟΟ-1 .300 ευρω, Που Πληρώνουν και μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι μεγάλοι Χαμένοι
είναι οι μισθωτοί με αΠο
δοχές άνω των 1.400 ευρώ.
Ετό και Παρουσιάζει σύ- .Τα«κλειδιά» στο Παζλ Στο μεταξύ, καθώς Πυ
μερα, κατ' αΠοκλειστικό- υΠολοΨσμού συντάξεων κνώνουν οι αντιδράσεις
τητα, η «Ν». Με το σχέδιο , , των κοινωνικών φορέων
π Ο τροΠος καθο ρισμου
της κυβέρνησης η βάση
υΠολογισμού των συντάξεων -δΠλαδΠ οι συνταξιμες αΠοδοΧές- δίνει μικρότερο Ποσό αΠοδοχών
εΠί του οΠοίου στη συνέχεια γίνεται ο υΠολογισμός της σύνταξης, όΠως
ΠροκύΠτει αΠό αναλυτικά Παραδείγματα. ΑΠοτέλεσμα είναι, με το κυ βερνητικό σχέδιο οι αισθητές
αΠώλειες Που ΠροκύΠτουν αΠό την ανταΠοδοτικη σύνταξη, ειδικά σε μισθούς Πάνω αΠό 1.4ΟΟ ευ ρω, να αναΠληρώνονται εν
μέρει αΠό τη χορΠγηση της εθνικης σύνταξης των 384 ευρώ σε όλους χωρίς εισοδηματικά κριτηρια. ΑΠό την κυ βερνητικη
μέχρι το 2010
των συντάξιμων αΠοδοχών
π Τα ετήσια Ποσοστά
αναΠλΠρωσης εΠί
των συντάξιμων αΠοδοχών
η Η κατάργηση της ετήσιας
αναΠλΠρωσης 2% για όλα
τα ασφαλιοτέα χρόνια
και ειδικά των ελεύθερων
εΠαγγελματιών, ο υφυΠου ργός Εργασίας Αναστάσιος ΠετρόΠουλος, αΠό
τη Θεσσαλονίκη, άφησε
ανοιχτό Παράθυ ρο για αλλαγές. «Θα διορθώσουμε
ΠεριΠτώσεις Που μΠορεί
να Προκύπτουν υΠερβολικές εισφορές. ΥΠάρχουν
τέτοιες σκέψ εις». «Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛτσακίζει τους ελεύθερους εΠαγγελματίες, τους νέους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους» δηλωσε ο νέος αρχηγός
της ΝΔ., Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη
συνάντηση Που είχε χθες με τον Πρόεδρο
του ΔΣΑ Βασίλη Αλεξανδρή. >4-5
[θεσμοΠ Εκφ ράζουν ενστάσεις για το ασφαλιστικό
Εκτός στόχου η μείωση
δαΠανών στις συντάξεις
ΚαθοριστικΠς σημασίας θεωρούν στις
Βρυξέλλες τα στοιχεία Που αναμένουν οι
θεσμοί αΠό την ελληνικη κο βέρνηση αναφορικά με την Πρόταση για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, γιατί αΠό αυτά θα
κριθεί εάν αΠαιτΠθούν Πρόσθετα μέτρα.
ΟΠως ανέφεραν χθες κοινοτικές Πηγές στη
βελγικό Πρωτεύουσα, η Πρόταση της κυβέρνησης Που υΠοβληθηκε οτους θεσμούς
Παρουσιάζει κάΠοια κενά στην εΠίτευξη
των στόχων Που έχουν τεθεί στο Πλαίσιο
του τρίτου Προγράμματος. Με άλλα λόγια
δεν εξηγείται εΠαρκώς η δεν είναι Πειστικός ο τρόΠος Που θα εΠιτευΧθεί η μείωση
των δαΠανώνγια τις συντάξεις. Παρά το γεγονός ότι ως Πρώτη Προσω ρινΠ εκτίμηση
Π Πρόταση Παρουσιάζει αΠόκλισΠ Που μΠορεί να φτάνει στο 1 /3 αΠό τον συνολικό στόχο, οι εταίροι κρατούν χαμηλούς τόνους,
γιατί μΠο ρεί νεότερες Πληροφορίες Που θα
οτείλει η κυβέρνηση να οδηγησουν σε «γεφύ ρωσΠ» της διαφοράς. >3
Τα χρηματιστηρια σε βαθύ «κόκκινο»
Μεγάλη ητώση γία την Αθηνα
ι28 628
58538 594,26 589 3
96 8] 68 - _ 596
54 Η 728 -573,92 τ 564
48,756 | | |
32 | | 532
Ο 9ιι ίί"ί ι2ιι
' Τόμας ιαε εκατ Μαι
- Γενικός δείκτης
Οί μεγαλύτερες εβδομαδιαίες αηώλείες 9-ί|ι 5-ι
Λονδίνο Φραικιαύ τη Παίαι Μιλανο Σαικαη
-ί,83% 
στην ΑΜ ένα
Κίνα και Πετρέλαιο
βύθισαν
τις Με αγορες
Τόκιο Νέα νο κη
-3,ι ιν] ΕΜ
-δ,96%
Με απώλειες 4,7% έκλεισε αυτό την εβδομάδα το ΧΑ., ακολουθώντας την
ητωτίκη Πορεία των μεγάλων διεθνών χρηματίστηρίων, τα ταμηλό των
οηοίων βρέθηκαν σε βαθύ «κόκκινο», λόγω Κίνας και πετρελαίου. > ί 4
Πιο κοντα Ελλάδα - Ρωσία
«Η Ελλάδα θεωρεί καθοριστικό τη συμβολὴ του ρωσικού κράτους και
του ρωσικού λαού στην αντίμετώηίση των μεγάλων προκλησεων ηου
αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τον Ρώσο ομόλογό
του Βλαντιμίρ Πούτιν στη ρωσική Προεδρική κατοικία. >ΖΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα