Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΔΕΝ ΔΕ'ΧΝΕ' Δ|ΑΘΕΣΗ Ο ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΠΑΕ 
Στέλ να· να νήματα πως  
δεν Φεύγει από τον ΙΜΟ! 
ο Βγαίνει μηροστα τώρα σου φουντὡνουν τα σενάρια για διαδοχη κατασταση τ" "ωνΜ'“ή "φ“““ῇ° ω" ΜΜΜ·
ΗΜερι-ιΣιΑ ΣτοιχΗΜΛΤικΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜερι·. 
| · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2619 ο,
α ·β:8·ΞΘ»
ο ΤιΜΗ 1.3ο€ 'ἔι ·
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 |ΛΝΟγΑΡ|ΟΥ 2016
“ ι' ·“`κ- | ` 7 ' 'Ε ·κ·- 'ΗΜ ῇ τ “ΠΊ
ν η ι
>·· 'ν
Σε Ποταμια ποοσξροονται Δ “
σε κσῆέ5 αΠοδόσει5 και · Τ ι έ ·· -~ €  ασημοί9της Τσἐῆσ·;9Πένσγ“
| _ Ι | , › Η Ἡ ' ;· ' Ι %ο:%Ἡ ι :0 *Ό _ ¦ < " η -Ψ% ι Δστην σνΞαγωνισι·ικη εΒερτον 
ο ιζει το Ποντορισμα·. ' σέ · “ .Μ ώ), γ 48. · . ι πΧ· Ξ _ ΜΜΜ στιζιΖ:Οο στα ·
' | ' γ . κι ό _ ` . ' Ι ' . χ #χἑ . Στσμφορντ
  ~ ' Ι ¦ · σ ι , .
ο· . ι , _. · ' ν Ο Ντιέγκο κήπο θα ειναι, .
ενδια@ΞΞύπἑρ κοιἑι·ιόνι, μέ? ί . -; -. κ _ Ύ _“ γ' ΞἔἔΞἔι
ι ' , Β Ι η:: .1 "“ " . Ἡ.
.·ιο°ἔ6ἑ=ε “Μ  4· , ι Δ- και παιχνιδι :Ξι::¦ι:.
›ἑνγῇιαε και στιε:μικρέε ι ,ι , ~ ι - ,
' Αι, αῆῇό
κατηγορίεε τ"8 κ· να): #ἐῖ“.;¦·· ·  “ ε  και του
· Αγώνεε επιβίωσπε › .  η · . Ά 2· “ ΝΒΑ
 στην εῆῆηνικἡ Σούπερ Λιγκ ` Ο . 'ι ι Ω ..
3.' -¦ν .Μ [η , _..`η γ Ρ
-Δ _ - .
τα α α ί!" ·· 
 Ι ιχι·ι` “Ψ“ “κι Τρςις οσοι σε..
Η εντοῆή του Σίῆβα για ι-ιρσΓιόνιισΠ στο «κόκκινο»
 = Μπι ΑΝΕΒΑ2£
κι ποΦ£:ιΜ ι
- κ κ Σανκαρε και Πανναν
Έβγαλε... Μπα
_ Μετρούν οντίστροφο ἱ · ἴΟιι(. ι(1ει<ξιριι ο Οιωμιιιωώ·. ~ °
. Ι Πιο 1(Η8 κωΜιιωω ιι Λσιιἱιιι , , . ·
για Αντερῆεχτ στο Λιμονι ι..Δὲ.--_ _α__έΈ ί__] ·Με Παικτεε από Ρωσια και0ακρανια
Νέα αρέαιννκ Πανω νίον σε Σόλα· να φόντο τον... Μ ΒΚ