Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ϊ" "Π"°"°"'
'Μ Η'
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ, 2
 Ἐνο_τοοιιοιο το οιιοιο
ο .ι _ οικοτουτοι οιιο ιιεουοι
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ ω. 9 θε
σπορ . Ἡ τι ΎῖΎ.ι. “κ
Αθ^ΗΪ| κιι
ΣοΒΒοτο ΤΕ 'ονοωοριου 2Οτθ / Φυλλο 1083 (2283) / ε 1.30 ἐμὲ/Π _27 
“ ]›` Ϊ» ..
Η ΑΕΚ ξεκιναει” ' 
τον δεύτερο γύρο
τΠ8 Βεε|<ετ ιεααυε . ε
. . | | Ι
ΔΕΝ ΛΦΗΣθ ΤΟΝ... ΜΠΟΥΤΖ|ΩΛΗ να τραβηξει μΠαλακι. Μην Πυλωα κοντρα
· Με ΗρακλΠ Π «Ενωση» στα ΠροΠμιτελικα, Πρωτο ματ8 στο ΟΑΚΑ ΠΑΟΚ "580 _
· ΑμετανοΠτοε Παρα τι5 εΠαναλαμβανομενε8 γκαφε8 του, (πον ' )ι “ _ 
ο Προεδροε τΠ5 εΠιτροΠΠ8 ΚυΠελλου εξαΠελυσε και Παλι Πυρα (πο νΪεμ"ουΪο Ϊου ῖ ο
κατα των 6Πμοοιογραφων Ντιύντε Κριοτμα5
κ. ί!
ϊ· ἰ ς 3.. · θα Β 'ε 7 . θ
Ρ / Αν βρεθει τρο_Ποεῖνα ερθι ωρα Πού βρισκω"
ο'Πορτογαλο5. αλλαζει το μεχρ¦ιροτινοἔ του φορ
οκεΠτικο του Πογετ για τ%φορ¦ τικ Ρεντινγκ
' _ . . _ ` ¦ ο.)
/ὁεν ΠροχωρΠοει, εΠιοτροφΠ οταν
αναζΠτΠσφορ Που θα ΠλαιοιὡαειιΤζιμΠούρ 
"ο · .
- ραβι6Π και θα αντικαταστΠαει τον Κριοαντου5
γ' . Ἡ ! ἱ·ἔ;= · _·¦
' .'·
.τ- ι .
 ιι ι.. ζ
·Εονοοειο· ΠοιιιιοοιιουΠοο
οτο 'ιονιιενο
Τι κοιτιιει ιι Πεκ
αν ιιυει στο Ι
δευτερο οενιιριο
0 ρεφερι απο τον Μακεδονια. ο οποιοε απέβαλε
τον κυριακι6ιτ του Παναιτωλικού επειδή του...
εκανε επιθετικο φάουλ ο 'ντενε στο ΜΑΜ,
θα διευθύνει τον αναμετρΠοΠ Με ΑΕΚ!
| . Ι 7 _ε 7 ” 57; γ· η Έ 
Πολυ ΠροχωρΠμενο με την  _ _. ' - ΜΜτοςτιις
ΑΕΚ θεωρούν το θέμα οι |σΠανοι .ί _
ο ο ΖοΡιιιτι Φιι-κε'ι'ι>ΛΣ Με. στΠν _. ο ν ;  Ι . ·Έ'ω°"(· Π""
Τουρκια, αφού Π <έΕνωσΠ» δεν μΠορεί _. .η . · ο
να ΠροχωρΠοει ακόμη του οτόΠερ _Δ `“ "8 'ο' "ΣΦ".
-Β|"Μδ||(